Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Махонько В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 29.04.2014
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2013 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
38770082
4. Місцезнаходження
Донецька , Ворошиловський р-н, 83086, м. Донецьк, вул. Горького, буд. 64а
5. Міжміський код, телефон та факс
(062)2102066 д/н
6. Електронна поштова адреса
office@bankgefest.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 29.04.2014
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" № 79   29.04.2014
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.bankgefest.com.ua в мережі Інтернет 29.04.2014
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя про органи управлiння емiтента - ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” не надається, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством. Вiдомостi щодо участi ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” у створеннi юридичних осiб не надаються, оскiльки емiтент не має участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається у зв'язку з вiдсутностю в ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ”посади корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство не надається по причинi того, що у 2013 роцi договори з рейтинговими агентствами не укладались. Iнформацiя про облiгацiї ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” (емiтент); про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з вiдсутнiстю випускiв в 2013 роцi. Викуп власних акцiй протягом 2013 року не вiдбувався, тому iнформацiя не надається. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента, про зобов'язання емiтента, про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованної продукцiї не надається у зв'язку з невиробничою дiяльнiстю емiтента. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю таких операцiй i вiдсутнiстю забезпечення третiх осiб щодо виконання зобов'язань емiтента. В 2013 роцi випуск iпотечних облiгацiй не вiдбувався - тому така iнформацiя не надається. У зв'язку з вiдсутнiстю iпотечного покриття iнформацiя про склад, структуру, розмiр такого покриття не надається в звiтномому перiодi. ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” не має простроченних боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття у зв'язку з їх вiсутнiстю i тому таку iнформацiю не надає. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається в зв'язку з вiдсутнiстю такого випуску. У зв'язку з вiдсутнiстю реєстра iпотечних активiв така iнформацiя не надається. В звiтному перiодi ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” не органiзовував ФОН, тому вiдомостi про ФОН, випуски таких сертифiкатiв, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, а також iнформацiя щодо розрахунку вартостi чистих активiв ФОН та правил ФОН не надається. ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” не проводив в 2013 роцi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва, тому звiт про стан такого об'єкта нерухомостi не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
12661020000043778
3. Дата проведення державної реєстрації
10.07.2013
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
121000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
21
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
д/н д/н
д/н д/н
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Управлiння НБУ в Донецькiй обл.
2) МФО банку
334624
3) поточний рахунок
32002171081
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання банкiвських послуг 274 04.10.2013 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третью статтi 47 Закону України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть”
 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 274 25.11.2013 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Генеральна лiцензiя на право надання банкiвських послуг, якi є валютними операцiями
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД» 36982021 83014Україна Донецьк вулиця Ахтирська, буд.8-А 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н д/н 0
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масс Борис Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Державне агентство України з iнвестицiй та iнновацiй Радник Голови
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Голова Спостережної ради органiзує роботу Спостережної ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Спостережною радою; скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Спостережної ради; органiзує роботу зi створення комiтетiв Спостережної ради, висування членiв Спостережної ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Банку; готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Спостережної ради, загальний стан Банку та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети Банку; здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством i Статутом Банку та необхiднi для забезпечення роботи Спостережної ради. Виплата винагороди вiдбувалась в розмiрi згiдно трудового договору (контракту). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Габрильчук Вадим Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КУА ПРЕМIУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Член Спостережної ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Спостережної ради приймає участь у роботi Спостережної ради Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Члену Спостережної ради, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Любченко Юрiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “СОЮЗ УНИВЕР ТРЕЙД” Директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Член Спостережної ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Спостережної ради приймає участь у роботi Спостережної ради Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Члену Спостережної ради, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Махонько Вiктор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
10
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «СОЮЗ» Начальник Управлiння по роботi з регiональною мережею
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Голова Правлiння Банку обирається Спостережною радою Банку простою бiльшiстю голосiв членiв Спостережної ради. Повноваження, права i обов'язки Голови Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Правлiння Банку. Голова Правлiння керує роботою Правлiння Банку та несе персональну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку, уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рiшення Загальних зборiв та Спостережної ради, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Банку. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Банку, координацiю дiяльностi Правлiння зi Спостережною радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Спостережнiй радi за всiма напрямками дiяльностi Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калашникова Марина Якiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Донецьке регiональне вiддiлення №1 АТ "КБ "СОЮЗ" Начальник операцiйного вiддiлу
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Заступник Голови Правлiння обирається на посаду та звiльняється з посади рiшенням Спостережної ради. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на заступника Голови Правлiння може бути покладено виконання обов'язкiв Голови Правлiння на пiдставi наказу. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Головач Оксана Костянтинiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
5
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "КБ "СОЮЗ" Заступник начальника управлiння фiнансового монiторингу
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.07.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Член Правлiння - вiдповiдальний працiвник з питань фiнансового монiторингу. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на Члена Правлiння може бути покладено виконання обов'язкiв Голови Правлiння на пiдставi наказу. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Святенко Галина Григорiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» Заступник Головного бухгалтера
8) дата обрання та термін, на який обрано
30.10.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Головний бухгалтер здiйснює контроль за веденням бухгалтерського облiку банкiвських операцiй у вiдповiдностi з вимогами, якi затвердженi правилами та нормативно-правовими актами НБУ, внутрiшнiми положеннями Банку та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Головний бухгалтер Банку призначається на посаду та звiльняється з посади наказами Голови Правлiння Банку. Головний бухгалтер Банку пiдпорядковується Головi Правлiння i в своїй роботi керується чинним законодавством України, Посадовою iнструкцiєю та iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максимова Iрина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Тайгер Iнвест" Директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.01.2013 термiн не визначено
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї Банку, метою якої є контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Головi Ревiзiйної комiсiї, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чащин Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
13
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київське вiддiлення №6 АТ "КБ "СОЮЗ" Начальник вiддiлу по обслуговуванню iндивiдуальних сейфiв
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Як Член Ревiзiйної комiсiї приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї, метою якої є контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Члену Ревiзiйної комiсiї, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Литвиненко Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0.3
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Скорбота" директор
8) дата обрання та термін, на який обрано
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Як Член Ревiзiйної комiсiї приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї, метою якої є контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Члену Ревiзiйної комiсiї, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник служби внутрiшнього аудиту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скрипнiк Наталiя Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж керівної роботи (років)**
0.2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "КБ "СОЮЗ" аудитор служби внутрiшнього аудиту
8) дата обрання та термін, на який обрано
25.07.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Здiйснює керiвництво Службою внутрiшнього аудиту Банку, що є органом оперативного контролю Спостережної ради, який пiдконтрольний та пiдзвiтний Спостережнiй радi, та дiє на пiдставi Положення про Службу внутрiшнього аудиту. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Спостережної ради Масс Борис Якович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Спостережної ради Габрильчук Вадим Олександрович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Спостережної ради Любченко Юрiй Юрiйович д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Правлiння Махонько Вiктор Вiкторович д/н 0 0 0 0 0 0
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Калашникова Марина Якiвна д/н 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер, Член Правлiння Святенко Галина Григорiївна д/н 0 0 0 0 0 0
Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, Член Правлiння Головач Оксана Костянтинiвна д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Максимова Iрина Анатолiївна д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Чащин Сергiй Миколайович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Литвиненко Вiктор Миколайович д/н 0 0 0 0 0 0
Начальник служби внутрiшнього аудиту Скрипнiк Наталiя Євгенiвна д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД» 36982021 83014 Україна Донецька Калiнiнський Донецьк вулиця Ахтирська, буд.8-А 121000 100 121000 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/в д/в 0 0 0 0 0 0
Усього 121000 100 121000 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.11.2012
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: Прийняття рiшення про намiр заснувати ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ”.
Прийнято рiшення:
1. Створити комерцiйний банк у формi публiчного акцiонерного товариства: найменування ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ”; мiсцезнаходження: 83086, м.Донецьк, вул.Горького, буд.64 а. Сформувати статутний капiтал Банку у розмiрi 121 000 000,00 грн. 2. Призначити Лоюк I.А. уповноваженою особою щодо створення та державної реєстрацiї ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ”. 3.Затвердити рiшення про закрите (приватне) розмiщення акцiй. 4. Уповноваженiй особi - Лоюк I.А. - укласти з ПАТ “Нацiональний депозитарiй України” договiр про обслуговування емiсiї акцiй ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ”.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 28.01.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1.Прийняття рiшення про створення банку. 2.Затвердження результатiв закритого (приватного) розмiщення акцiй серед засновникiв. 3. Затвердження статуту банку. 4. Утворення органiв банку. 5.Обрання Спостережної ради банку. 6.Обрання Ревiзiйної комiсiї банку. 7.Призначення Голови Правлiння, головного бухгалтера, членiв Правлiння банку. 8.Затвердження бiзнес-плану. 9.Призначення уповноваженої особи для погодження статуту, державної реєстрацiї банку, здiйснення iнших, необхiдних дiй щодо утворення банку.
Прийнятi рiшення:
1.Створити комерцiйний банк у формi публiчного акцiонерного товариства. Найменування банку, що створюється - ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ”. Визначити мiсцезнаходження Банку - Україна, 83086, м.Донецьк, вул.Горького, буд.64 а.
Сформувати статутний капiтал Банку в розмiрi 121 000 000,00 грн. Статутний капiтал Банку подiлено на 121000 шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000,00 грн. кожна.
2. Затвердити результати закритого (приватного) розмiщення акцiй серед засновникiв та звiт про результати закритого (приватного) розмiщення акцiй.
3. Затвердити Статут ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ”.
4. Утворити наступнi органи управлiння i контролю Банку: Спостережна рада Банку , Правлiння Банку, Ревiзiйна комiсiя Банку.
5. Обрати до складу Спостережної ради Банку: Масса Б.Я.- Головою Спостережної ради;Свиридову Н. Ю.- Членом Спостережної ради; Габрильчука В.О.- Членом Спостережної ради.
6. Обрати до складу Ревiзiйної комiсiї: Максимову I.А.- Головою Ревiзiйної комiсiї; Чащина С.М.- Членом Ревiзiйної комiсiї; Литвиненка В.М.- Членом Ревiзiйної комiсiї.
7. Призначити Правлiння Банку у складi: Голова Правлiння - Махонько В.В.; Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння - Калашникова М.Я.; Головний бухгалтер, Член Правлiння - Седлецька А.I.
8. Затвердити Бiзнес-план ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” на 2013-2015 роки.
9.Призначити Лоюк I.А. уповноваженою особою для погодження статуту, державної реєстрацiї та реєстрацiї банку.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 11.07.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: Змiни у складi Спостережної ради ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ».
Прийнято рiшення: Звiльнити Члена Спостережної ради ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» Свиридову Н.Ю. та призначити Членом Спостережної ради ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» Любченка Ю.Ю.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 25.07.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний:
1.Щодо затвердження умов трудового договору (контракту), що укладатимуться з Головою Спостережної ради ПАТ «КБ«ГЕФЕСТ», встановлення розмiру його винагороди. 2.Щодо затвердження умов цивiльно-правових договорiв, що укладатимуться з членами Спостережної ради ПАТ «КБ«ГЕФЕСТ», встановлення розмiру їх винагороди. 3.Обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з членами Спостережної ради ПАТ «КБ«ГЕФЕСТ».
Прийнятi рiшення:
1. Встановити, що Голова Спостережної ради ПАТ «КБ«ГЕФЕСТ» Масс Б.Я. приймається до Банку за трудовим договором (контрактом). Визначити розмiр винагороди Голови Спостережної ради Масса Б.Я. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з Головою Спостережної ради Банку.
2. Встановити, що члени Спостережної ради Габрильчук В.О. та Любченко Ю.Ю. приймаються до Банку за цивiльно-правовими договорами. Встановити, що цивiльно-правовi договори, що укладаються с членами Спостережної ради Габрильчуком В.О. та Любченко Ю.Ю. є безоплатними. Затвердити умови трудового договору (контракту), що укладатиметься з членами Спостережної ради Банку.
3. Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання договорiв (контрактiв) з Головою та членами Спостережної ради Банку Голову Правлiння Махонька В.В.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 26.07.2013
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний: 1.Затверження Положення про Спостережну раду ПАТ «КБ«ГЕФЕСТ». 2.Затверження Положення про Правлiння ПАТ «КБ«ГЕФЕСТ» 3.Затверження Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КБ«ГЕФЕСТ».
Прийнятi рiшення: 1.Затвердити Положення про Спостережну раду ПАТ «КБ«ГЕФЕСТ». 2.Затвердити Положення про Правлiння ПАТ «КБ«ГЕФЕСТ». 3.Затвердити Положення про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КБ«ГЕФЕСТ».

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За пiдсумками дiяльностi 2013 року згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол №1 вiд 07.04.2014 р.) дивiденди не нараховувались i не сплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 01001 Україна м. Київ р-н Шевченкiвський м. Київ Б.Грiнченка, буд.3
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)2796540
Факс (044)2791322
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах емiтента, обслуговування операцiй емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв здiйснюється згiдно Договору №Е-5008/ст про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 28.12.2012 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФIРМА “УКРВОСТОКАУДИТ”
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 19348835
Місцезнаходження 83017 Україна Донецька р-н Калiнiнський м. Донецьк бул.Шевченка, буд.31
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0025
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (062)333-38-83
Факс (062)333-38-83
Вид діяльності Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку; дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть.
Опис Складання аудиторського звiту стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Банку за 2013 рiк вимогам чинного законодавства згiдно Договору про надання аудиторських послуг вiд 29.01.2014 р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.12.2012 241/1/2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA 4000151294 Акція проста документарна іменна Бездокументарні іменні 1000 121000 121000000 100
Опис Перший випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - формування статутного капiталу Банку.
 

XI. Опис бізнесу

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” (надалi - Банк) створено вiдповiдно до рiшення акцiонера (Рiшення про заснування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ вiд 28.01.2013 р.) у виглядi публiчного акцiонерного товариства, зареєстровано в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв 10 липня 2013 року за № 12661020000043778 та зареєстровано Нацiональним Банком України 04 жовтня 2013 року за № 351.
 
Органами управлiння банку є Загальнi збори акцiонерiв Банку, Спостережна Рада Банку та Правлiння Банку. Органом контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя Банку та служба внутрiшнього аудиту Банку. Система управлiння Банку створюється та дiє за принципом пiдпорядкованостi нижчих органiв управлiння вищим органам управлiння. Органiзацiйна структура розроблена у вiдповiдностi до стратегiї розвитку Банку та побудована на чiткому розподiлi повноважень мiж окремими напрямками бiзнесу. Загальне керiвництво банком здiйснюється Головою Правлiння.
Структура банку складається з наступних пiдроздiлiв:
1.Служби, пiдпорядкованi Головi Правлiння:
- Управлiння фiнансового монiторингу здiйснює дiяльнiсть щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом та фiнансування тероризму.
- Управлiння аналiзу ризикiв забезпечує оцiнку ризикiв корпоративних та iндивiдуальних клiєнтiв, кредитних продуктiв, аналiз тенденцiй, контроль та рекомендацiї щодо лiмiтiв повноважень з прийняття рiшень колегiальними органами (кредитний комiтет) та посадовими особами Банку та дотриманням нормативiв банку.
- Вiддiл безпеки банковської дiяльностi забезпечує технiчну та фiзичну охорону банкiвських примiщень, здiйснює попередню перевiрку дiлової репутацiї позичальникiв на етапi прийняття рiшень щодо видачi кредитiв (надання гарантiй) та при здiйсненi iнших активних операцiй, проводить роботу з проблемними активами банку.
- Вiддiл юридичного супроводження дiяльностi банку забезпечує юридичне супроводження банкiвських операцiй та господарської дiяльностi Банку.
-Управлiння iнформацiйних технологiй забезпечує апаратно-технiчне функцiонування каналiв зв'язку, пiдтримку банкiвських операцiйних систем, адмiнiстрування пошти НБУ та корпоративної пошти.
-Вiддiл по роботi з персоналом здiйснює кадрову полiтику Банку, а також забезпечує оцiнку та навчання персоналу.
-Вiддiл господарського забезпечення вiдповiдає за адмiнiстративно-господарське забезпечення дiяльностi Банку.
2. Служби, пiдпорядкованi Заступнику Голови Правлiння:
- Кредитний вiддiлорганiзовує роботу щодо здiйснення продажу банкiвських продуктiв та комплексного обслуговування з питань проведення активно-пасивних операцiй;
- Вiддiл по роботi з цiнними паперами здiйснює облiк операцiй з цiнними паперами;
- Управлiння операцiй казначейства вiдповiдає за ефективний розподiл та використання фiнансових ресурсiв, забезпечення лiквiдностi та формування i контроль процентної полiтики Банку та курсоутворення для готiвкових валютно-обмiнних операцiй.
- Вiддiл неторгових операцiй здiйснює розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв в iноземнiй валютi.
3. Служби, пiдпорядкованi Головному бухгалтеру:
- Вiддiл статистичної звiтностi забезпечує складання, перевiрку та надання фiнансової та статистичної звiтностi до Нацiонального банку України та Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.
- Вiддiл внутрiшньобанкiвського та податкового облiку здiйснює ведення податкового облiку та складання податкової звiтностi, контроль за здiйсненням розрахунку та перерахуванням податкiв та зборiв, здiйснення розрахункiв з пiдприємствами-постачальниками за внутрiшньогосподарською дiяльнiстю Банку, з працiвниками Банку iз заробiтної плати та iншими видами виплат.
- Вiддiл облiку банкiвських операцiй здiйснює бухгалтерський облiк та супроводження банкiвських та кредитних операцiй.
- Операцiйний вiддiл здiйснює розрахунково-касове обслуговування юридичних та фiзичних осiб.
- Вiддiл касових операцiй забезпечує рацiональну органiзацiю готiвкового обороту, своєчасну видачу готiвки клiєнтам, виконання встановленого порядку касової та емiсiйної роботи.
- Вiддiл валютного контролю проводить мiжнароднi розрахунки за експортно-iмпортними операцiями, здiйснює валютний контроль та проводить неторговi та iншi банкiвськi операцiї по валютним рахункам.
- Вiддiл бюджетування та економiчного аналiзу банку здiйснює складання та подання на затвердження Правлiнню бюджетних показникiв як банка в цiлому, так i його структурних пiдроздiлiв, аналiз виконання затверджених показникiв.
Станом на 01 сiчня 2014 року Банк не має вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
 
На 01 сiчня 2014 року штатна чисельнiсть працiвникiв складала 21 особу, у т.ч. чисельнiсть працiвникiв, якi працювали за сумiсництвом на умовах неповного робочого часу, - 10 осiб. Фонд оплати труда у 2013 роцi склав 469 тис.гривень. Мета концепцiї управлiння персоналом Банку - створення системи, що ґрунтується, в основному, не на адмiнiстративних методах, а на економiчних стимулах i соцiальних гарантiях, орiєнтованих на зближення iнтересiв працiвника з iнтересами Банку в досягненнi високої продуктивностi працi, пiдвищеннi ефективностi надання банкiвських послуг, одержаннi найвищих економiчних результатiв дiяльностi Банку.
 
Банк не належить до об'єднань пiдприємств
 
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями Банк не проводить.
 
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Банку не надходили.
 
Облiкова полiтика - сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються Банком для складання та подання фiнансової звiтностi. Цим документом установлюється порядок ведення бухгалтерського облiку операцiй, якi здiйснює Банк згiдно iз законодовством України. У ньому вiдображаються особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку Банку.
Облiкова полiтика Банку базується на наступних принципах: повне висвiтлення; своєчаснiсть; превалювання сутностi над формою; автономнiсть; обачнiсть; превалювання сутностi над формою; безперервнiсть; нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; послiдовнiсть.
Бухгалтерський облiк передбачає процес визнання конкретної статтi балансу - звiту про фiнансове становище Банку, основними елементами якого є активи, зобов'язання та власний капiтал. Необхiдною умовою для визнання активiв i зобов'язань в балансi є оцiнка, тобто можливiсть визначення грошової суми, в якiй елементи балансу мають бути вiдображенi у звiтностi. Своєчасна i об'єктивна оцiнка (переоцiнка) активiв, зобов'язань (балансових i позабалансових) та прийняття на пiдставi такої оцiночної iнформацiї адекватних управлiнських рiшень надають змогу здiйснити заходи, спрямованi на полiпшення структури балансу, зменшення низьколiквiдних i недоходних (неробочих активiв), що, в свою чергу, сприяє змiцненню фiнансового стану та стабiльностi Банку.
Активи Банку облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за iсторичною вартiстю).
У разi проведення переоцiнки активiв, якщо їх iсторична вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, вони облiковуються за переоцiненою вартiстю. Результат вiд переоцiнки вiдображається у складi капiталу Банку, в тому числi i через прибутки/збитки.
Активи в iноземнiй валютi переоцiнюються при змiни офiцiйного курсу НБУ (за винятком немонетарних статей). Вартiсть немонетарних активiв в iноземнiй валютi перераховується у нацiональну валюту по курсу на дату виникнення прав на цi активи i не переоцiнюється.
Всi зобов’язання Банку облiковуються за вартiстю їх виникнення . Зобов’язання в iноземнiй валютi переоцiнюються при змiнi офiцiйного курсу НБУ (за винятком немонетарних статей).
При оцiнцi активiв i зобов’язань Банк використовує такий метод оцiнки, щоб створенi пiд них резерви виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди.
Переоцiнка активiв та зобов'язань Банку може бути вiдображена в облiку рiзними способами, а саме:
коригуванням вiдповiдної статтi балансового звiту (з використанням вiдповiдних рахункiв з облiку переоцiнки);
переоцiнкою статей балансу в iноземнiй валютi, за виключенням немонетарних, за офiцiйним валютним курсом;
формуванням спецiальних резервiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах.
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат).
Банк здiйснює оцiнку фiнансових iнструментiв за методом ефективної ставки вiдсотка, тобто методом обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов’язань) та розподiлу доходiв у виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного перiоду часу.
Амортизована собiвартiсть – це вартiсть, за якою оцiнюється фiнансовий актив чи фiнансове зобов’язання та яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збiльшеної/зменшеної на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi.
Ефективна ставка вiдсотка – ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв або надходжень впродовж очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту до чистої балансової вартостi цього iнструменту.
Запаси в бухгалтерському облiку Банку оприбутковуються на баланс за фактичними цiнами придбання – їх первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов'язковi платежi (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Банку).
Запаси матерiальних цiнностей не переоцiнюються.
Об’єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Банк отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена.
Придбанi основнi засоби облiковуються на балансi за первiсною вартiстю - за фактичними витратами на їх придбання, спорудження, виготовлення, включаючи витрати на доставку, монтаж, встановлення, налагодження, сплаченi у зв’язку з придбанням, суми непрямих податкiв i мита та iншi витрати, необхiднi для приведення їх у робочий стан.
Пiсля початкового визнання основнi засоби визнаються в облiку за їх первiсною вартiстю (собiвартiстю) за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (знецiнення). При цьому методi переоцiнка основних засобiв не здiйснюється. Обраний метод Банк застосовує для всiх об’єктiв певної групи основних засобiв.
Знос основних засобiв нараховується Банком з використанням прямолiнiйного методу, тобто шляхом дiлення вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта (при передачi в експлуатацiю) в розмiрi 100% вiд його вартостi.
Необоротнi матерiальнi активи, якi перейшли у власнiсть Банку на пiдставi реалiзацiї прав заставодержателя та утримуються з метою продажу оцiнюються та вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж
Знос нематерiальних активiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу.
Заставлене майно (необоротнi активи), на яке Банк набуває право власностi з метою продажу (на пiдставi рiшення Правлiння Банку), оцiнюється i вiдображається в бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж та облiковується на дату балансу за балансовим рахунком 3408 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу».
Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Банк оцiнює наданi (отриманi) кредити пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов’язанi з iнiцiюванням кредитiв.
Банк оцiнює кредити пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Банк оцiнює вклади (депозити) пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час нарахування процентiв та амортизацiї дисконту (премiї).
Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких цiнних паперiв.
Цiннi папери, що утримуються Банком до їх погашення, вiдображаються на дату балансу за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Усi цiннi папери, крiм цiнних паперiв, якi облiковуються в торговому портфелi, переглядаються на зменшення корисностi.
Власнi акцiї Банку, що викупленi у акцiонерiв для подальшого перепродажу або анулювання в установленому порядку облiковуються за номiнальною вартiстю. Рiзниця мiж номiнальною вартiстю та цiною викупу вiдображається за рахунками 5-го класу «Капiтал банку» Плану рахункiв.
Здiйсненi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю.
Iншi фiнансовi зобов'язання Банку первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю (цiною операцiї).
Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Банку: операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової. Критерiї визнання доходiв i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї Банку. Кожний вид доходiв або витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо.
Бiльшiсть доходiв/витрат Банку визнаються в облiку за принципом нарахування. Це означає, що доходи/витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку у тому перiодi, коли виникли права на такi доходи, або виникли зобов’язання по витратах, незалежно вiд факту отримання чи сплати грошових коштiв.
Визнання в бухгалтерському облiку на рахунках шостого та сьомого класiв Плану рахункiв процентних доходiв/витрат вiдбувається iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Ефективна ставка вiдсотка використовується для розподiлу процентних доходiв/витрат та амортизацiї дисконту або премiї протягом вiдповiдного перiоду часу (тобто термiну дiї фiнансового iнструменту).
Будь-якi рiзницi, що виникають мiж сумою процентних доходiв/витрат, що розрахованi за ефективною ставкою вiдсотка та сумою процентних доходiв/витрат, що розрахованi за номiнальною ставкою правочину вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками з облiку неамортизованого дисконту/премiї у кореспонденцiї з рахунками шостого та сьомого класiв Плану рахункiв.
Доходи/витрати за безперервними послугами, наприклад - комiсiї за розрахунково-касове обслуговування, iнформацiйно-розрахункове обслуговування в системi електронних платежiв, за послуги з користування електронною поштою, тобто, комiсiї, розмiр яких заздалегiдь вiдомий - визнаються щомiсячно протягом усього строку дiї вiдповiдного правочину i вiдображаються в бухгалтерському облiку за методом нарахування.
Доходи/витрати за послугами з обов’язковим результатом визнаються в облiку за фактом надання (отримання) послуг, пiдтвердженим вiдповiдним документом або за фактом досягнення передбаченого правочином результату.
 
ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” – унiверсальна банкiвська установа України, яка розпочала дiяльнiсть у 4-му кварталi 2013 року. Виважена полiтика при проведеннi банкiвських операцiй, незважаючи на достатньо складний стан економiчного середовища, дозволила ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» за неповнi 3 мiсяцi функцiонування закiнчити операцiйний рiк з позитивним фiнансовим результатом. В 2013 роцi основним сегментом дiяльностi Банку були послуги на мiжбанкiвському ринку. Станом на кiнець 2013 року питома вага коштiв, якi розмiщенi в iнших банках, склала 95 % всiх активiв Банку. Чистий процентний дохiд Банку у звiтному роцi склав 1 562 тис.гривень.
Метою дiяльностi Банку є: задоволення суспiльних потреб у банкiвських та iнших фiнансових послугах (крiм послуг у сферi страхування), iншiй дiяльностi банкiв, визначеної чинним законодавством; залучення, накопичення, забезпечення руху та перерозподiлу грошової маси; а також одержання прибутку шляхом надання повного спектру банкiвських послуг на пiдставi банкiвської лiцензiї, виданої Нацiональним банком України, а саме:
залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) фiнансовi послуги, у тому числi шляхом укладення з юридичними особами (комерцiйними агентами) агентських договорiв. Перелiк фiнансових послуг, що банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) шляхом укладення агентських договорiв, встановлюється Нацiональним банком України. Банк має право укладати агентський договiр з юридичною особою, яка вiдповiдає встановленим Нацiональним банком України вимогам.
Крiм того, у вiдповiдностi до статтi 47 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» Банк має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:
iнвестицiй;
випуску власних цiнних паперiв;
випуску, розповсюдження та проведення лотерей;
зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
ведення реєстрiв власникiв iменних цiнних паперiв (крiм власних акцiй);
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг.
На пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй Банк має право здiйснювати такi операцiї з клiєнтами:
неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами;
ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй з ними;
вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй з ними;
залучення та розмiщення iноземної валюти та банкiвських металiв на валютному ринку України;
залучення та розмiщення iноземної валюти та банкiвських металiв на мiжнародних ринках;
торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв);
торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України “Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг” та не зазначенi в абзацах другому — сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.08.2011 р. №281;
валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України “Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг” та не зазначенi в абзацах другому — сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.08.2011 р. №281.
 
Емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались.
 
Основнi засоби Банку станом на кiнець звiтного року представленi у виглядi: машин та обладнання залишковою вартiстю 34 тис.грн.; передавальних пристроїв залишковою вартiстю 29 тис.грн.; iнших основних засобiв залишковою вартiстю 13 тис.грн. Балансова вартiсть нематерiальних активiв Банку складає 1 028 тис.грн.; незавершених капiтальних вкладень — 37 тис.грн. Станом на 31.12.2013 року Банк виступає лiзингоодержувачем за Договором суборенди нежитлового примiщення за адресою: м.Донецьк, вул. Горького, 64 а. Основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, немає. Оформлених у заставу основних засобiв та нематерiальних активiв немає. Основнi засоби, що тимчасово не використовуються (консервацiя, реконструкцiя тощо), вiдсутнi. Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, немає. Збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникли у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi, немає. Капiтальне будiвництво емiтентом не планується.
 
Основними факторами ризику в дiяльностi емiтента є: полiтична нестабiльнiсть; погiршення економiчної ситуацiї в Українi та свiтi; нестабiльнiсть чинного законодавства України; ризикованiсть у здiйсненнi операцiй; девальвацiя нацiональної валюти; форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.
Протягом звiтного року Банк здiйснював заходи для мiнiмiзацiї ризикiв проведення банкiвських операцiй, керуючись положеннями дiючого законодавства, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України та внутрiшнiми документами банку.
 
Факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства у 2013 роцi вiдсутнi.
 
Основними напрямками полiтики щодо фiнансування дiяльностi є збiльшення власних коштiв, насамперед за рахунок отриманого прибутку вiд здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi та додаткових внескiв акцiонерiв.
Процес управлiння банкiвською лiквiднiстю полягає в гнучкому поєднаннi вимог – максимiзацiї прибутковостi та обов’язкового додержання норм лiквiдностi.
У дiяльностi Банку в 2013 роцi застосовувалась стратегiя трансформацiї активiв (управлiння лiквiднiстю через активи). Сутнiсть цього пiдходу полягає в нагромадженнi високолiквiдних активiв, якi повнiстю забезпечують потреби лiквiдностi Банку, i передбачає визначення оптимального для Банку спiввiдношення високолiквiдних i загальних активiв з урахуванням стабiльної ресурсної бази i здiйснення порiвняльного аналiзу цiнової динамiки на ринках, придатних для реалiзацiї активiв.
 
Станом на кiнець дня 31.12.2013 року Банком укладено чотири договори розмiщення депозитiв на мiжбанкiвському ринку, остаточне нарахування i сплата процентiв за якими вiдбулась 20.01.2014 роцi в сумi 505 тис.грн.
 
Стратегiчними завданнями Банку в областi фiнансiв є:
забезпечення динамiчного зростання об'ємних показникiв дiяльностi;
збiльшення капiталу Банку за рахунок прибутку Банку, внескiв у капiтал коштiв дiючих акцiонерiв i залучення нових акцiонерiв;
пiдвищення вартостi бiзнесу Банку для акцiонерiв.
Стратегiчними завданнями Банку в областi маркетингу та взаємовiдносин з клiєнтами є:
поступове збiльшення ринкової долi Банку;
освоєння нових сегментiв ринку;
створення системи управлiння i контролю якостi надання послуг;
реалiзацiя гнучкої тарифної полiтики.
Стратегiчним завданням Банку в областi технологiй є вибiр оптимальних технологiчних рiшень, що забезпечують автоматизацiю всiх дiлянок банкiвського бiзнесу.
Стратегiчним завданням Банку в областi управлiння персоналом є:
забезпечення Банку висококвалiфiкованими кадрами, здатними виконувати поставленi цiлi i завдання;
створення систем пiдбору, навчання i атестацiї персоналу вiдповiдно до стратегiчних завдань, що стоять перед Банком;
створення ефективної системи оцiнки i мотивацiї персоналу.
 
Банк не проводить спецiальних дослiджень та розробок, та не користується послугами третiх осiб щодо надання цих послуг.
 
Банк не брав участi в судових справах.
 
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 0 1141 0 4534 0 5675
будівлі та споруди 0 29 0 4534 0 4563
машини та обладнання 0 34 0 0 0 34
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 1078 0 0 0 1078
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 0 1141 0 4534 0 5675
Опис Нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється Банком щомiсячно протягом строку корисного використання об'єктiв прямолiнейним методом, починаючи з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем введення об'єкта в експлуатацiю.
Строки корисного використання:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої:
- службовi та iншi будiвлi, житло - 240 мiсяцiв;
- лiнiї та вузли зв'язку - 120 мiсяцiв;
машини та обладнання:
- комп'ютерна, термiнальна, касова, побутова, оргтехнiка, системи сигналiзацiї, системи резервного живлення — 60 мiсяцiв;
- обчислювальна технiка — 24 мiсяця;
- телекомунiкацiйна технiка — 48 мiсяцiв;
iншi необоротнi матерiальнi активи:
- витрати, що спрямованi на капiтальнi iнвестицiї з полiпшення основних засобiв, якi отриманi в оперативний лiзинг — 240 мiсяцiв;
нематерiальнi активи — 120 мiсяцiв.
Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється в розмiрi 100% вартостi об'єкта в перiод передачi в експлуатацiю.
В роздiлi “Орендованi основнi засоби” зазначена вартiсть примiщення, яке знаходиться в суборендi у Банка.
Первiсна вартiсть власних основних засобiв та нематерiальних активiв Банку станом на 31.12.2013 року — 1161 тис.грн., сума нарахованого зносу на 31.12.2013 року — 20 тис.грн.
У зв'язку з введенням основних засобiв Банку в експлуатацiю у 4 кварталi 2013 року, ступiнь їх зносу незначна.
Обмеження на використання майна Банку вiдсутнi.

XIV. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду

Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення (Повідомлення про інформацію) у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Вид інформації
1 2 3
31.10.2013 01.11.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.10.2013 01.11.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
16.12.2013 16.12.2013 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФIРМА “УКРВОСТОКАУДИТ”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 19348835
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83017, м.Донецьк, бул.Шевченка, буд.31
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0025 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2013 р.
Думка аудитора*** безумовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФIРМА “УКРВОСТОКАУДИТ”
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 19348835
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 83017, м.Донецьк, бул.Шевченка, буд.31
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0025 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
Аудиторський висновок
(звiт незалежного аудитора)
щодо фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА
«КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»

станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року

2.1. Адресат.
Аудиторський звiт призначається для власникiв цiнних паперiв (акцiонерам) ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» та керiвництва, фiнансовий звiт якого перевiря­ється, i може бути викорис­таний для подання до Нацiональної комiсiї з цiнних папе­рiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентом.
2.2. Вступний параграф:
2.2.1 Основнi вiдомостi про емiтента :
Повне найменування:
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»
Код за ЄДРПОУ: 38770082
Мiсцезнаходження: Україна, 83086, мiсто Донецьк, вулиця Горького, будинок 64а
Дата державної реєстрацiї: 10.07.2013 року; реєстрацiйний № 12661020000043778
2.2.2 Опис аудиторської перевiрки та опис важливих аспектiв облiкової полiтики
Ми провели аудит у вiдповiдностi з вимогами та положеннями Закону України «Про аудиторську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв України та у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi – МСА) Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стан­дартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 122-2 вiд 31 березня 2011 року, в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора». При складаннi висновку Аудитор дотримувався Вимог до аудиторського висновку при розкриттi iнформацiї емiтентами цiнних паперiв (крiм емiтентiв облiгацiй мiсцевої позики), затверджених Рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 29.09.2011 року № 1360.
Аудитором були виконанi процедури згiдно вимог МСА 500 «Аудиторськi докази», що вiдповiдають метi отримання достатнiх i прийнятних аудиторських доказiв. У процесi виконання аудиторських процедур Аудитор звертав увагу на доречнiсть та достовiрнiсть iнформацiї, що використовувалася ним як аудиторськi докази. Аудиторськi докази необхiднi Аудитору для обґрунтування аудиторської думки.
Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також зобов’язують нас планувати i здiйснювати аудиторську перевiрку з метою одержання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень. Аудит включає перевiрку шляхом тестування доказiв, якi пiдтверджу­ють суми й розкриття iнформацiї у фiнансових звiтах, а також оцiнку i застосованих прин­ципiв бухгалтерського облiку й суттєвих попереднiх оцiнок, здiйснених управлiнським персоналом, а також оцiнку загального подання фiнансових звiтiв.
У своїй роботi аудитор використовував принцип вибiркової перевiрки. Пiд час пере­вiрки до уваги бралися тiльки суттєвi викривлення. Планування i проведення аудиту було спрямоване на одержання розумних пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок. Дослiдження здiйснювалось шляхом тестування доказiв на обґрунтування сум та iнформацiї, розкритих у фiнансовiй звiтностi, а також оцiнка вiдповiдностi застосованих принципiв облiку нормативним вимогам, щодо органiзацiї бухгалтерського облiку i звiтностi в Українi, чинним протягу перiоду перевiрки.
Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядав заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання суб’єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Метою проведення аудиторської перевiрки фiнансової звiтностi є надання аудиторо­вi можливостi висловити думку стосовно того, чи складена фiнансова звiтнiсть в усiх суттєвих аспектах згiдно з визначеною концептуальною основою фiнансової звiтностi.
На нашу думку, отриманi аудиторськi докази є достатньою та вiдповiдною основою для висловлення аудиторської думки. Аудиторський висновок складено вiдповiдно до пункту 15 частини другої статтi 7, пунктiв 8, 9, 13 статтi 8 Закону України «Про державне регулювання ринку цiнних паперiв в Українi», статтi 40 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок», Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг, а також рiшення Аудиторської палати України вiд 31.03.2011 № 122/2 «Про порядок застосування в Українi Стандартiв аудиту та етики Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв» з урахуванням вимог Положення щодо пiдгото­вки аудиторських висновкiв, якi подаються до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку при розкриттi iнформацiї емiтентами та професiйними учасниками фо­ндового ринку (затвердженого рiшенням Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондово­го ринку вiд 29 вересня 2011р. №1360), зареєстрованого в Мiнiстерствi юстицiї України 28.11.2011 р. за № 1358/20096.
Опис обраної облiкової полiтики
Основнi принципи бухгалтерського облiку Банку базується на чинному законодавствi України, нормативно-правових актах Нацiонального банку України, Мiжнародних Стандартах Бухгалтерського Облiку (МСБО), що в свою чергу ґрунтуються на основних вимогах Мiжнародних Стандартiв Фiнансової Звiтностi (МСФЗ), якi спрямованi на розкриття достовiрної та прозорої iнформацiї у фiнансовiй звiтностi, прогнозування економiчних показникiв та фiнансового аналiзу результатiв дiяльностi, а також органiзацiю системи управлiння ризиками.
Фiнансова звiтнiсть Банку за МСФЗ складається за 2013 рiк за станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року.
Пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi Банк керувався Iнструкцiєю про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 жовтня 2011 року № 373 та зареєстрованої в Мiнiстерствi юстицiї України 10.11.2011р. за № 1288/20026.
.
2.3.Опис перевiреної фiнансової iнформацiї
Аудитором проводилась вибiркова перевiрка фiнансових звiтiв якi складають повний комплект фiнансової звiтностi станом на 31.12.2013 року :
«Звiт про фiнансовий стан», «Звiт про прибутки та збитки та iнший сукупний дохiд», «Звiт про рух грошових коштiв», «Звiт про власний капiтал», опис важливих аспектiв облiкової полiтики, пояснювальний параграф i примiтки до Звiтiв та загальну iнформацiю про дiяльнiсть банку.
2.4. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу за фiнансову звiтнiсть
Управлiнський персонал несе вiдповiдальнiсть за пiдготовку та достовiрне надання зазначених звiтiв, що пiдготовленi у вiдповiдностi до вимог законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.10.2011 року № 373 та iнших вимог i рекомендацiй Нацiонального банку України.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює: розробку, впровадження та внутрiшнiй контроль стосовно пiдготовки та достовiрного надання фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, що вiдповiдають обставинам.
2.5. Вiдповiдальнiсть аудитора.
Вiдповiдальнiстю аудиторiв є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту, який було проведено вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд аудиторiв дотримання етичних вимог, а також планування i виконання аудиту для отримання обґрунтованої впевненостi в тому, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi.
Процедури аудиту було сформовано з врахуванням оцiнених ризикiв суттєвого викривлення фiнансових звiтiв внаслiдок шахрайства чи помилок.
Оцiнка ризикiв внутрiшнього контролю здiйснювалась в аспектi процедур пiдготовки та достовiрного вiдображення iнформацiї у фiнансовiй звiтностi. Цим висновком не формулюється судження щодо ефективностi внутрiшнього контролю Замовника.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом Замовника, та оцiнку загального подання фiнансової звiтностi.
Пiд час аудиту було зiбрано та систематизовано достатнiй обсяг доказiв (на погляд аудитора), якi дозволяють зробити оцiнку показникiв фiнансової звiтностi у вiдповiдностi до мети аудиту та виявити суттєвi помилки, допущенi при її складаннi.
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту, згiдно МСА 720 „Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть”, МСА 240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi».
2.6. Аудиторська думка (немодифiкована думка)
Висновок незалежного Аудитора складено у вiдповiдностi з вимогами Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та сукупних послуг (надалi –МСА)Мiжнародної федерацiї бухгалтерiв, прийнятих в якостi Нацiональних стандартiв аудиту рiшенням Аудиторської палати України № 229-7 вiд 31.03.2011р., в тому числi у вiдповiдностi iз МСА № 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi» та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, в тому числi Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. № 373.
Концептуальною основою фiнансової звiтностi є загальнi вимоги стосовно подання iнформацiї про фiнансову звiтнiсть згiдно з МСФЗ, якi вимагають правдивого розкриття i подання iнформацiї у вiдповiдностi з принципами безперервностi, послiдовностi, суттєвостi, порiвнянностi iнформацiї, структури та змiсту фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» станом на 31 грудня 2013 року складена на пiдставi дiйсних облiкових даних. В ходi перевiрки Аудитор не отримав свiдоцтв щодо iснування загрози безперервностi дiяльностi Банку.
Ми пiдтверджуємо, що рiчна фiнансова звiтнiсть Банку за станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року складена вiдповiдно до вимог законодавства України, нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi та достовiрно у всiх суттєвих аспектах вiдображає дiйсний фiнансовий стан Банку за станом на кiнець дня 31 грудня 2013 року. Бухгалтерський облiк Банку адекватно вiдображає iнформацiю про банкiвськi операцiї, до яких вiдносять розрахунковi, кредитнi, депозитнi та iншi, i з яких складається господарська дiяльнiсть Банку, що дає змогу користувачам одержувати данi, потрiбнi для аналiзу й оцiнювання стану та ефективностi дiяльностi Банку.

Пояснювальний параграф
У зв’язку з полiтичною напругою в Українi яка сталося на кiнець 2013-початок 2014 року Банки зiткнулися iз погiршенням дiлової активностi у рядi галузей економiки,що спричинило зниження доходiв пiдприємств i населення, а девальвацiя нацiональної валюти призвела до збiльшення фiнансового навантаження на пiдприємства. Наслiдком впливу вказаних чинникiв стало значне погiршення якостi робочих активiв Банку.
Таким чином, негативнi явища, якi вже вiдбуваються в Українi, а саме полiтична нестабiльнiсть, падiння ВВП та високий рiвень iнфляцiї, коливання, зростання частки проблемних активiв i погiршення iнвестицiйного клiмату значно вплинуть на дiяльнiсть Банку та його прибутковiсть.
Дана рiчна фiнансова звiтнiсть не включає коригування, якi б могли мати мiсце, якби Товариство невзмозi продовжувати свою дiяльнiсть в майбутньому.

2.7. IНША ДОПОМIЖНА IНФОРМАЦIЯ
Метою виконання аудиторських процедур було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
вiдповiдностi вартостi чистих активiв Банку вимогам чинного законодавства, а саме частинi 3 ст.155 Цивiльного кодексу України;
наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається та подається до НКЦПФР Банком в iнформацiї емiтента цiнних паперiв вiдповiдно до Положення про розкриття iнформацiї емiтента цiнних паперiв, затвердженого Рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 №1591 (зi змiнами);
виконання значних правочинiв (10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi) вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
iдентифiкацiї та оцiнки ризику суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства згiдно з МСА №240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi»;
стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства»;
вiдповiдного подання iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства, яка складається згiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 №1591 (зi змiнами), зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 05.02.2007 за №97/13364.

2.7.1 Вiдповiднiсть вартостi чистих активiв вимогам законодавства
Пiд вартiстю чистих активiв акцiонерного товариства розумiється величина, яка визначається шляхом вирахування iз суми активiв, прийнятих до розрахунку, суми його зобов’язань, прийнятих до розрахунку.
Розрахунок вартостi чистих активiв акцiонерних товариств здiйснюється згiдно Методичних рекомендацiй Державної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку щодо визначення вартостi чистих активiв акцiонерних товариств вiд 17.11.2004 р. № 485 з метою реалiзацiї положень ст.. 155 „Статутний капiтал акцiонерного товариства”, зокрема п. 3 „Якщо пiсля закiнчення другого та кожного фiнансового року вартiсть чистих активiв акцiонерного товариства виявиться меншою вiд статутного капiталу, товариство зобов’язане оголосити про зменшення свого статутного капiталу та зареєструвати вiдповiднi змiни до статуту у встановленому порядку. Якщо вартiсть чистих активiв стає меншою вiд мiнiмального розмiру статутного капiталу, встановленого законом, товариство пiдлягає лiквiдацiї”.
Розмiр зареєстрованого та сплаченого статутного капiталу ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» на кiнець звiтного 2013 року становить 121 000 тис.грн. Статутний капiтал Товариства подiлений на 121 тис. шт. простих iменних акцiй номiнальною вартiстю 1 000 грн. кожна.
Вартiсть активiв станом на 31.12.2013 року складає 121 081 тис. грн.
Вартiсть зобов’язань станом на 31.12.2013 року складає 17 тис. грн.
Розрахункова вартiсть чистих активiв на кiнець звiтного перiоду складає 121 064 тис.грн. Заявлений статутний капiтал складає 121 000 тис.грн. Неоплаченного капiталу на кiнець звiтного перiоду немає. Розрахункова вартiсть чистих активiв бiльше суми статутного капiталу на 64 тис. грн, що вiдповiдає вимогам ст.155 п.3 Цивiльного кодексу України.

2.7.2 Наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї разом з фiнансовою звiтнiстю.
Пiд час виконання завдання аудитор здiйснив аудиторськi процедури щодо виявлення наявностi суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю, що пiдлягала аудиту, та iншою iнформацiєю, що розкривається емiтентом у вiдповiдностi з МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» була проведена ПЕРЕВIРКА ЗВIТА ПРО КОРПОРАТИВНЕ УПРАВЛIННЯ на НАЯВНIСТЬ та ДОСТОВIРНIСТЬ IНФОРМАЦIЇ у звiтi.
Розкриття iнформацiї про дiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до значної змiни вартостi його цiнних паперiв, визначених частиною першою ст.41 Закону України «Про цiннi папери та фондовий ринок»:
Особлива iнформацiя про емiтента
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
Дата виникнення подiї
Дата оприлюднення
Вид iнформацiї
31 жовтня 2013 року
01 листопада 2013 року
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
31 жовтня 2013 року
01 листопада 2013 року
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
16 грудня 2013 року
16 грудня 2013 року
Вiдомостi про змiну складу посадових осiб емiтента
В результатi проведення аудиторських процедур нами не було встановлено фактiв про iншi подiї, iнформацiя про якi мала б надаватись користувачам звiтностi згiдно з вимогами статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок”.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв, ми можемо зробити висновок, що iнформацiя про подiї, якi вiдбулися протягом звiтного року та можуть вплинути на фiнансово-господарський стан емiтента та призвести до змiни вартостi його цiнних паперiв i визнаються частиною першою статтi 41 Закону України „Про цiннi папери та фондовий ринок” своєчасно оприлюднюється Товариством та надається користувачам звiтностi.
Аудитор не отримав достатнi та прийнятнi аудиторськi докази того,що фiнансова звiтнiсть була суттєво викривлена у зв’язку з iнформацiю, що розкривається емiтентом цiнних паперiв та подається до Комiсiї.
2.7.3. Виконання значних правочинiв

Значний правочин - правочин (крiм правочину з розмiщення товариством власних акцiй), учинений акцiонерним товариством, якщо ринкова вартiсть майна (робiт, послуг), що є його предметом, становить 10 i бiльше вiдсоткiв вартостi активiв товариства, за даними останньої рiчної фiнансової звiтностi;
Аудитор виконав процедури на вiдповiднiсть законодавству у частинi вимог до закону. Товариство було засновано у 2013 роцi вiдповiдно до ст.70 Закону України «Про акцiонернi товариства» тому законодавчо не було проведено разрахункової вартостi суми значного правочину.
На пiдставi наданих до аудиторської перевiрки документiв ми можемо зробити висновок,що Товариство дотримувалось вимог законодавства виконання значних правочинiв.

2.7.4 Вiдповiднiсть стану корпоративного управлiння, у тому числi стану внутрiшнього аудиту вимогам законодавства

Метою виконання процедур щодо стану корпоративного управлiння, у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» було отримання доказiв, якi дозволяють сформувати судження щодо:
1) вiдповiдностi системи корпоративного управлiння у товариствi вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту,
2) достовiрностi та повноти розкриття iнформацiї про стан корпоративного управлiння у роздiлi «Iнформацiя про стан корпоративного управлiння» рiчного звiту акцiонерного товариства.
За результатами виконання процедури аналiзу рiчної iнформацiї емiтента цiнних паперiв ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» за 2013 рiк Аудитором не виявлено суттєвих невiдповiдностей мiж фiнансовою звiтнiстю та iншою iнформацiєю, що розкрита Банком вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 №1591 (зi змiнами).
Станом на кiнець дня 31 грудня 2013 р. акцiями Банку володiв 1 акцiонер.
Формування складу органiв корпоративного управлiння Банку здiйснювалось вiдповiдно до роздiлу 8 Статуту, затвердженого Рiшенням засновника про заснування ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» вiд 28.01.2013 року.
Протягом звiтного року в Банку функцiонували наступнi органи корпоративного управлiння та контролю:
Загальнi збори акцiонерiв;
Спостережна рада;
Правлiння Банку.
Органами контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя та Служба внутрiшнього аудиту Банку.
Кiлькiсний склад сформованих органiв корпоративного управлiння вiдповiдає вимогам Статуту Банку.
Функцiонування органiв корпоративного управлiння регламентується положеннями Статуту та Положенням про Спостережну раду ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ», Положенням про Правлiння ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» 26.07.2013 р., Положенням про Ревiзiйну комiсiю ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ», якi були затвердженi Рiшенням акцiонера (засновника) вiд 26.07.2013 р.
Загальнi збори акцiонерiв проводились з метою створення Товариства, в термiни, якi вiдповiдають Закону України «Про акцiонернi товариства».
Фактична перiодичнiсть засiдань Спостережної ради Банку вiдповiдала термiнам, визначеним Законом України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту — не рiдше одного разу на квартал.
Протягом звiтного року Правлiння Банку здiйснювало поточне управлiння фiнансово-господарською дiяльнiстю в межах повноважень, якi встановлено Статутом Банку. Змiни у складi посадових осiб емiтенту, що вiдбулися протягом 2013 року, розкрито у роздiлi «Особлива iнформацiя емiтента цiнних паперiв».
Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку протягом звiтного року здiйснювався Ревiзiйною комiсiєю та Службою внутрiшнього аудиту.
Обов’язкове впровадження у Банку внутрiшнього аудиту передбачене Законом України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» вiд 07.12.2000 №2121-III, який зазначає, що внутрiшнiй аудит створюється з метою незалежної оцiнки i вдосконалення системи внутрiшнього контролю, є самостiйним пiдроздiлом Банку i пiдпорядковується безпосередньо Спостережнiй радi Банку.
Служба внутрiшнього аудиту здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi «Методичних вказiвок щодо застосування стандартiв внутрiшнього аудиту в банках України», затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 20.07.1999 № 358 зi змiнами та доповненнями, Положення «Про органiзацiю внутрiшнього аудиту в банках України», затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 20.03.1998 № 114 зi змiнами та доповненнями та Кодексу професiйної етики внутрiшнiх аудиторiв банкiвських установ, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 12.02.2003 №50.
Основним напрямком роботи служби внутрiшнього аудиту Банку був операцiйний аудит у пiдроздiлах Банку, який здiйснювався згiдно з узгодженим Правлiнням та затвердженим Спостережною радою Банку планом роботи Служби внутрiшнього аудиту на 2013 рiк.
В цiлому, роботу Служби внутрiшнього аудиту Банку можна вважати доброю та такою, що задовольняє потребам Банку.
Звiт та висновки за результатами здiйсненної перевiрки фiнансово-господарської дiяльностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за 2013 рiк, складений Ревiзiйною комiсiєю, не мiстить зауважень щодо порушення законодавства пiд час провадження фiнансово-господарської дiяльностi Банку, а також встановленого порядку ведення бухгалтерського облiку та подання звiтностi, й пiдтверджує достовiрнiсть та повноту даних фiнансової звiтностi Банку за 2013 рiк.
Затвердження зовнiшнього аудитора ТОВ «АФ «УКРВОСТОКАУДИТ» здiйснено у вiдповiдностi до вимог Статуту Банку на пiдставi протоколу Спостережної ради № 1 от 13.01. 2014 р. та договору вiд 29.01.2014 року № 01-29-2014.
За результатами виконаних процедур перевiрки стану корпоративного управлiння у тому числi внутрiшнього аудиту вiдповiдно до Закону України «Про акцiонернi товариства» можна зробити висновок:
прийнята та функцiонуюча система корпоративного управлiння в Банку вiдповiдає вимогам Закону України «Про акцiонернi товариства» та вимогам Статуту;
«Iнформацiя про стан корпоративного управлiння», наведена у рiчному фiнансовому звiтi, складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до вимог «Положення про розкриття iнформацiї емiтентами цiнних паперiв», затверджених рiшенням ДКЦПФР вiд 19.12.2006 №1591.
2.7.5 Iдентифiкацiї та оцiнки аудитором ризикiв суттєвого викривлення фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства
Пiд час виконання процедур оцiнки ризикiв i пов’язаної з ними дiяльностi для отримання розумiння суб’єкта господарювання та його середовища, включаючи його внутрiшнiй контроль, як цього вимагає МСА 315 «Iдентифiкацiя та оцiнка ризикiв суттєвих викривлень через розумiння суб’єкта господарювання i його середовища», аудитор виконав процедури необхiднi для отримання iнформацiї, яка використовуватиметься пiд час iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства у вiдповiдностi до МСА 240» Вiдповiдальнiсть аудитора,що стосується шахрайства при аудитi фiнансової звiтностi». Аудитором були поданi запити до управлiнського персоналу та iнших працiвникiв суб’єкта господарювання, якi на думку аудитора, можуть мати iнформацiю, яка, ймовiрно, може допомогти при iдентифiкацiї ризикiв суттєвого викривлення в наслiдок шахрайства або помилки. Аудитором були виконанi аналiтичнi процедури, в тому числi по сутi з використанням деталiзованих даних, спостереження та iншi. Аудитор отримав розумiння зовнiшнiх чинникiв дiяльностi суб’єкта господарювання, структуру його власностi та корпоративного управлiння, структуру та спосiб фiнансування, облiкову полiтику, цiлi та стратегiї i пов’язанi з ними бiзнес-ризики, оцiнки та огляди фiнансових результатiв.
У своїй поточнiй дiяльностi ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» наражається на зовнiшнi та внутрiшнi ризики. Загальну стратегiю управлiння ризиками в ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» визначає Спостережна рада, а загальне керiвництво управлiнням ризиками здiйснює Правлiння банку. Аудитор не отримав доказiв стосовно суттєвого викривлення фiнансової звiтностi ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» в наслiдок шахрайства.
За результатами виконання процедури iдентифiкацiї ризику суттєвого викривлення внаслiдок шахрайства на рiвнi фiнансової звiтностi, згiдно з МСА №240 «Вiдповiдальнiсть аудитора, що стосується шахрайства, при аудитi фiнансової звiтностi», Аудитором оцiнений ризик як незначний.
2.8. Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
Назва аудиторської фiрми
ТОВАРИСТВО з ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ « АУДИТОРСЬКА ФIРМА « УКРВОСТОКАУДИТ»
Iдентифiкацiйний код
юридичної особи
19348835
Юридична адреса
Мiсценаходження юридичної особи
83000, м. Донецьк, вул. Артема, 74, оф. 214
83017 м.Донецьк бульвар Шевченко,буд 31
5 поверх ; 38 (0622) 97-13-01 ;38 (062) 333-38-83
Номер, дата видачi свiдоцтва про внесення
до Реєстру суб’єктiв, якi можуть
здiйснювати Аудиторську дiяльнiсть
Свiдоцтво № 0025
видане Аудиторською палатою України
26.01.2001 р. термiн дiї: до 04.11.2015 р.
Основнi вiдомостi про умови договору про проведення аудиту:
Дата и номер договору на проведення аудиту
Договiр № 01-29-2014 вiд 29.01.2014 р.
Дата початку i дата закiнчення проведення аудиту
01.02.2013 р. – 21 03.2013 р.
« 21 » березня 2014 р.
Генеральний директор
ТОВ «АФ «Укрвостокаудит»
-сертифiкат серiї А № 000039, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 61 вiд 18.12.1997 року, дiю сертифiкату продовжено рiшенням Аудиторської палати до 31.10.2017 р.
-сертифiкат серiї Б № 000066, виданий рiшенням Аудиторської палати України № 186/1вiд 31.01.2008 року, дiю сертифiкату до 31.01.2018 р.
Сочинська Г.В.

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2013 4 4
2 2012 1 1
3 2011 0 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” є товариством з одним акцiонером Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): рiшення одноосiбного акцiонера, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюються ним письмово у формi рiшення, яке має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства) Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): затвердження Положень про Спостережну раду, Правлiння та Ревiзiйну комiсiю Банку Так

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 0

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Розмiр винагороди визначається трудовим договором, укладеним з Головою Спостережної ради. З iншими Членами Спостережної ради укладено безоплатнi цивiльно-правовi договори

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Керуватися у дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду Банку та iншими внутрiшнiми документами Банку X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради були обранi згiдно Рiшення акцiонера (засновника) вiд 28.01.2013 р.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про Службу внутрiшнього аудиту

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Ні

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) Зовнiшнiй аудитор не змiнювался

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) д/н

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Згiдно Статуту ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року. Перше засiдання ревiзiйної комiсiї вiдбулося у 2014 роцi.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не планується

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство Кодекса корпоративного управлiння не має

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство Кодекса корпоративного управлiння не має
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Акцiонерне товариство Кодекса корпоративного управлiння не має

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Одержання прибутку шляхом надання повного спектру внутрiшнiх та мiжнародних банкiвських послуг та iнших фiнансових послуг (крiм послуг у сферi страхування), включаючи банкiвськi операцiї, якi пов'язанi iз здiйсненням комерцiйної, iнвестицiйної та будь-якої iншої дiяльностi, яка дозволена банкам згiдно iз чинним законодавством України.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Пряме володiння iстотною участю в розмiрi 100% Статутного капiталу ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” здiйснює ТОВ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД», код ЄДРПОУ 36982021, мiсцезнаходження: Україна, 83014, Донецька область, мiсто Донецьк, вулиця Ахтирська, будинок 8-А. Опосередкуване володiння iстотною участю в розмiрi 100% Статутного капiталу ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” здiйснює Кутицький Iгор Олегович. Змiна складу власникiв iстотної участi не вiдбувалася
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Вiдсутнi факти порушення членами Спостережноїї ради та Правлiння внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” або споживачам фiнансових послуг.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Органами державної влади до Банку, у тому числi до членiв Спостережної ради та Правлiння, заходи впливу не застосовувались.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
В ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” iснує система управлiння ризиками. Система оцiнювання та управлiння ризиками банку визначена Положенням “Про управлiння ризикiв ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ”, затвердженим рiшенням Правлiння банку вiд 26 липня 2013 року та охоплює ризики: кредитнi ризики, ризик лiквiдностi, операцiйний ризик, валютний ризик, ризик репутацiї та стратегiчний ризик.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Служба внутрiшнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної ради Банку. Служба внутрiшнього аудиту проводить перевiрки напрямкiв дiяльностi банку, а також пiдроздiлiв банку у вiдповiдностi до плану проведення перевiрок, який затверджується Правлiнням Банку та погоджується Спостережною Радою Банку. Служба внутрiшнього аудиту складає звiти за результатами перевiрки та подає звiти на розгляд Правлiнню Банку та Спостережнiй Радi Банку. За звiтний перiод не встановлено суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього аудиту Банку, якi могли б негативно вплинути на можливiсть Банку облiковувати, обробляти i вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та iншi фiнансовi данi, вiдповiдати законодавчим, нормативним вимогам у вiдповiдностi до очiкувань керiвництва
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi розмiр, не вiдбувалося.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Активи в обсязi, що перевищує встановлений у статутi розмiр, протiгом року не купувалися та не продавалися.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом року операцiї з пов`язаними особами не проводились.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiї не надавалися.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АУДИТОРСЬКА ФIРМА “УКРВОСТОКАУДИТ” код за ЄДРПОУ19348835, юридична адреса: 83000, м.Донецьк, вул.Артема, 74, мiсцезнаходження: 83017, м.Донецьк, бул.Шевченка, буд.31
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
20 рокiв
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Ранiше аудиторськi послуги Банку не надавалися (ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” розпочав дiяльнiсть у 2013 р.)
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Ранiше аудиторськi послуги Банку не надавалися (ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” розпочав дiяльнiсть у 2013 р.)
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв виникнення конфлiктiв iнтересiв та сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
Аудиторськi послуги не надавалися (ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” розпочав дiяльнiсть у 2013 р.)
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Данних немає
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Скарг стосовно надання фiнансових послуг не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Данних немає
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарг стосовно надання фiнансових послуг не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Позовiв до суду стосовно надання послуг фiнансовою установою не було.

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на31.12.2013 
 (число, місяць, рік) 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 4045 0
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0
Торгові цінні папери 7 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 8 0 0
Кошти в інших банках 9 115260 0
Кредити та заборгованість клієнтів 10 0 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 0 0
Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0
Інвестиційна нерухомість 14 0 0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочений податковий актив 0 0
Гудвіл 15 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 16 1141 0
Інші фінансові активи 17 0 0
Інші активи 18 635 0
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 19 0 0
Усього активів 121081 0
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 20 0 0
Кошти клієнтів 21 0 0
Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0
Інші залучені кошти 23 0 0
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 16 0
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 24 0 0
Інші фінансові зобов'язання 25 0 0
Інші зобов'язання 26 1 0
Субординований борг 27 0 0
Зобов'язання групи вибуття 19 0 0
Усього зобов'язань 17 0
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 28 121000 0
Емісійні різниці 28 0 0
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) 64 0
Резервні та інші фонди банку 0 0
Резерви переоцінки 29 0 0
Неконтрольована частка3 0 0
Усього власного капіталу 121064 0
Усього зобов'язань та власного капіталу 121081 0

Примітки Розкриття iнформацiї "Звiту про фiнансовий стан(баланс)" наведено у примiтках, якi поданi у Фiнансовiй звiтностi ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2013 рiк.
Затверджено до випуску та підписано      
07.03.2014 року   Керівник Махонько В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Абакуменко К.М. (062)2610-20-66   Головний бухгалтер Святенко Г.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2013 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Процентні доходи 31 1562 0
Процентні витрати 31 0 0
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 1562 0
Комісійні доходи 32 0 0
Комісійні витрати 32 0 0
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 43 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0
Результат від операцій з іноземною валютою 0 0
Результат від переоцінки іноземної валюти 0 0
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 9, 10 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 20, 21, 23 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 9, 10 0 0
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 17, 18 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 0 0
Інші операційні доходи 33 0 0
Адміністративні та інші операційні витрати 34 -1482 0
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 80 0
Витрати на податок на прибуток 35 -16 0
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває 64 0
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 19 0 0
Прибуток/(збиток) за рік 64 0
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 29 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік 0 0
Усього сукупного доходу за рік 64 0
 
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку 64 0
неконтрольованій частці 0 0
 
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.53 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0.53 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.53 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік 0.53 0

Примітки Розкриття iнформацiї "Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд банку (Звiт про фiнансовi результати)" наведено у примiтках, якi поданi у Фiнансовiй звiтностi ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2013 рiк.
Затверджено до випуску та підписано      
07.03.2014 року   Керівник Махонько В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Абакуменко К.М. (062)210-20-66   Головний бухгалтер Святенко Г.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2013 рік

Найменування статті Примітки Належить власникам банку Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці резервні, інші фонди та резерви переоцінки нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 0 0 0 0 0 0 0
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 5 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 0 0 0 0 0 0 0
Усього сукупного доходу 29 0 0 0 64 64 0 64
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 48 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 0 0 0 0 0 0 0
Усього сукупного доходу 29 0 0 0 0 0 0 0
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 121000 0 0 0 121000 0 121000
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 121000 0 0 64 121064 0 121064

Примітки Розкриття iнформацiї "Звiту про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал)" наведено у примiтках, якi поданi у Фiнансовiй звiтностi ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2013 рiк.
Затверджено до випуску та підписано      
07.03.2014 року   Керівник Махонько В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Абакуменко К.М. (062)210-20-66   Головний бухгалтер Святенко Г.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2013 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Процентні доходи, що отримані 1562 0
Процентні витрати, що сплачені 0 0
Комісійні доходи, що отримані 0 0
Комісійні витрати, що сплачені 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
Інші отримані операційні доходи 0 0
Витрати на утримання персоналу, сплачені -639 0
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -843 0
Податок на прибуток, сплачений 0 0
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 80 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках -115260 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів -635 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 9, 17 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 -112 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 -1028 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності -1140 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 121000 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 121000 0
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 4045 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 4045 0

Примітки Розкриття iнформацiї "Звiту про рух коштiв за прямим методом" наведено у примiтках, якi поданi у Фiнансовiй звiтностi ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2013 рiк.
Затверджено до випуску та підписано      
07.03.2014 року   Керівник Махонько В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Абакуменко К.М. (062)210-20-66   Головний бухгалтер Святенко Г.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2013 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
Коригування:
Знос та амортизація 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 0
Амортизація дисконту/(премії) 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
(Нараховані доходи) 0 0
Нараховані витрати 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 0 0
Податок на прибуток, що сплачений 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0

Примітки Звiт про рух коштiв за непрямим методом не здiйснювався
Затверджено до випуску та підписано      
07.03.2014 року   Керівник Махонько В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Абакуменко К.М. (062)210-20-66   Головний бухгалтер Святенко Г.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)