Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Махонько В.В.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 27.04.2015
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2014 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
38770082
4. Місцезнаходження
Донецька , Ворошиловський, 83086, м. Донецьк, вул. Горького, буд 64а
5. Міжміський код, телефон та факс
(062)210-20-66 д/н
6. Електронна поштова адреса
office@bankgefest.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 27.04.2015
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Цiннi папери України" № 75   27.04.2015
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.bankgefest.com.ua в мережі Інтернет 27.04.2015
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента: X
2. інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди X
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт) X
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
33. Примітки Iнформацiя про органи управлiння емiтента - ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” не надається, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством. Вiдомостi щодо участi ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” у створеннi юридичних осiб не надаються, оскiльки емiтент не має участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається у зв'язку з вiдсутностю в ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ”посади корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство не надається по причинi того, що у 2014 роцi договори з рейтинговими агентствами не укладались. Iнформацiя про облiгацiї ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” (емiтент); про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з вiдсутнiстю випускiв в 2014 роцi. Викуп власних акцiй протягом 2014 року не вiдбувався, тому iнформацiя не надається. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента, про зобов'язання емiтента, про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованної продукцiї не надається у зв'язку з невиробничою дiяльнiстю емiтента. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю таких операцiй i вiдсутнiстю забезпечення третiх осiб щодо виконання зобов'язань емiтента. В 2014 роцi випуск iпотечних облiгацiй не вiдбувався - тому така iнформацiя не надається. У зв'язку з вiдсутнiстю iпотечного покриття iнформацiя про склад, структуру, розмiр такого покриття не надається в звiтномому перiодi. ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” не має простроченних боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття у зв'язку з їх вiсутнiстю i тому таку iнформацiю не надає. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається в зв'язку з вiдсутнiстю такого випуску. У зв'язку з вiдсутнiстю реєстра iпотечних активiв така iнформацiя не надається. В звiтному перiодi ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” не органiзовував ФОН, тому вiдомостi про ФОН, випуски таких сертифiкатiв, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, а також iнформацiя щодо розрахунку вартостi чистих активiв ФОН та правил ФОН не надається. ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” не проводив в 2014 роцi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва, тому звiт про стан такого об'єкта нерухомостi не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
12661020000043778
3. Дата проведення державної реєстрації
10.07.2013
4. Територія (область)
Донецька
5. Статутний капітал (грн)
121000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
22
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
д/н д/н
д/н д/н
10. Органи управління підприємства
д/н
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Головне управлiння Нацiонального банку України по м. Києву i Київськiй областi
2) МФО банку
321024
3) поточний рахунок
3200112000501
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання банкiвських послуг 274 04.10.2013 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третью статтi 47 Закону України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть”
 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 274 25.11.2013 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Генеральна лiцензiя на право надання банкiвських послуг, якi є валютними операцiями
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД» 36982021 83014Україна Донецьк вулиця Ахтирська, буд.8-А 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н д/н 0
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Масс Борис Якович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Державне агентство України з iнвестицiй та iнновацiй Радник Голови
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Голова Спостережної ради органiзує роботу Спостережної ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Спостережною радою; скликає засiдання Спостережної ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Спостережної ради; органiзує роботу зi створення комiтетiв Спостережної ради, висування членiв Спостережної ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Банку; готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Спостережної ради, загальний стан Банку та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети Банку; здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством i Статутом Банку та необхiднi для забезпечення роботи Спостережної ради. Виплата винагороди вiдбувалась в розмiрi згiдно трудового договору (контракту). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Габрильчук Вадим Олександрович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1971
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "КУА ПРЕМIУМ ЕССЕТ МЕНЕДЖМЕНТ" Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Член Спостережної ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Спостережної ради приймає участь у роботi Спостережної ради Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Члену Спостережної ради, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Спостережної ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Любченко Юрiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1959
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
20
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ “СОЮЗ УНИВЕР ТРЕЙД” Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Член Спостережної ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Спостережної ради приймає участь у роботi Спостережної ради Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Члену Спостережної ради, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Махонько Вiктор Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
11
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Публiчне акцiонерне товариство «Комерцiйний банк «СОЮЗ» Начальник Управлiння по роботi з регiональною мережею
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
16.04.2014
9) Опис
Голова Правлiння Банку обирається Спостережною радою Банку простою бiльшiстю голосiв членiв Спостережної ради. Повноваження, права i обов'язки Голови Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Правлiння Банку. Голова Правлiння керує роботою Правлiння Банку та несе персональну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку, уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рiшення Загальних зборiв та Спостережної ради, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Банку. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Банку, координацiю дiяльностi Правлiння зi Спостережною радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Спостережнiй радi за всiма напрямками дiяльностi Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калашникова Марина Якiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1966
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Донецьке регiональне вiддiлення №1 АТ "КБ "СОЮЗ" Начальник операцiйного вiддiлу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Заступник Голови Правлiння обирається на посаду та звiльняється з посади рiшенням Спостережної ради. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на заступника Голови Правлiння може бути покладено виконання обов'язкiв Голови Правлiння на пiдставi наказу. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Головач Оксана Костянтинiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1967
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
6
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "КБ "СОЮЗ" Заступник начальника управлiння фiнансового монiторингу
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.07.2013 термiн не визначено
9) Опис
Член Правлiння - вiдповiдальний працiвник з питань фiнансового монiторингу. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на Члена Правлiння може бути покладено виконання обов'язкiв Голови Правлiння на пiдставi наказу. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Святенко Галина Григорiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
12
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» Заступник Головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.10.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Головний бухгалтер здiйснює контроль за веденням бухгалтерського облiку банкiвських операцiй у вiдповiдностi з вимогами, якi затвердженi правилами та нормативно-правовими актами НБУ, внутрiшнiми положеннями Банку та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Головний бухгалтер Банку призначається на посаду та звiльняється з посади наказами Голови Правлiння Банку. Головний бухгалтер Банку пiдпорядковується Головi Правлiння i в своїй роботi керується чинним законодавством України, Посадовою iнструкцiєю та iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Голова Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Максимова Iрина Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1973
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
7
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Тайгер Iнвест" Директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.01.2013 термiн не визначено
9) Опис
Голова Ревiзiйної комiсiї керує роботою Ревiзiйної комiсiї Банку, метою якої є контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Головi Ревiзiйної комiсiї, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Чащин Сергiй Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
14
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Київське вiддiлення №6 АТ "КБ "СОЮЗ" Начальник вiддiлу по обслуговуванню iндивiдуальних сейфiв
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Як Член Ревiзiйної комiсiї приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї, метою якої є контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Члену Ревiзiйної комiсiї, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Ревiзiйної комiсiї
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Литвиненко Вiктор Миколайович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
1
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ "Скорбота" директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
28.01.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Як Член Ревiзiйної комiсiї приймає участь у роботi Ревiзiйної комiсiї, метою якої є контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як Члену Ревiзiйної комiсiї, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник служби внутрiшнього аудиту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Скрипнiк Наталiя Євгенiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н
4) рік народження**
1976
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
2
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
АТ "КБ "СОЮЗ" аудитор служби внутрiшнього аудиту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
25.07.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Здiйснює керiвництво Службою внутрiшнього аудиту Банку, що є органом оперативного контролю Спостережної ради, який пiдконтрольний та пiдзвiтний Спостережнiй радi, та дiє на пiдставi Положення про Службу внутрiшнього аудиту. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або ідентифікаційний код за ЄДРПОУ юридичної особи Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Голова Спостережної ради Масс Борис Якович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Спостережної ради Габрильчук Вадим Олександрович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Спостережної ради Любченко Юрiй Юрiйович д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Правлiння Махонько Вiктор Вiкторович д/н 0 0 0 0 0 0
Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння Калашникова Марина Якiвна д/н 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер, Член Правлiння Святенко Галина Григорiївна д/н 0 0 0 0 0 0
Начальник Управлiння фiнансового монiторингу, Член Правлiння Головач Оксана Костянтинiвна д/н 0 0 0 0 0 0
Голова Ревiзiйної комiсiї Максимова Iрина Анатолiївна д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Чащин Сергiй Миколайович д/н 0 0 0 0 0 0
Член Ревiзiйної комiсiї Литвиненко Вiктор Миколайович д/н 0 0 0 0 0 0
Начальник служби внутрiшнього аудиту Скрипнiк Наталiя Євгенiвна д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД» 36982021 83014 Україна Донецька Калiнiнський Донецьк вулиця Ахтирська, буд.8-А 121000 100 121000 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Дата внесення до реєстру Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/в д/в 0 0 0 0 0 0
Усього 121000 100 121000 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Не обов'язково для заповнення.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 07.04.2014
Кворум зборів** 100
Опис 1. Звiт Правлiння ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
2. Звiт Спостережної ради ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
3. Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2013 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту), балансу ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2013 рiк.
5. Затвердження звiту незалежного аудитора щодо рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за звiтний перiод , який закiнчився 31 грудня 2013 року.
6. Розподiл прибутку ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за пiдсумками роботи в 2013 роцi.
7. Основнi напрями дiяльностi ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” на 2014 рiк.
Прийняте рiшення:
1. Затвердити звiт Правлiння ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” про пiдсумки дiяльностi в 2013 роцi, визнати роботу Правлiння Банку задовiльною.
2. Затвердити звiт Спостережної ради ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ”за 2013 рiк, визнати роботу Спостережної ради задовiльною.
3.Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ”про дiяльнiсть Банку в 2013 роцi, визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
4. Затвердити результати дiяльностi, рiчний звiт та баланс ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2013 рiк.
5. Затвердити звiт незалежного аудитора щодо рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за звiтний перiод , який закiнчився 31 грудня 2013 року.
6. Направити 100% нерозподiленого прибутку, що складає 64399,77 гривень, на формування резервного фонду ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” для покриття непередбачених збиткiв по всiх статтях активiв та позабалансових зобов'язаннях, згiдно з статтею 36 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть».
7. Затвердити основнi напрямки розвитку ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” в 2014 роцi.

9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду За результатами періоду, що передував звітньому
за простими акціями за привілейованими акціями за простими акціями за привілейованими акціями
Сума нарахованих дивідендів, грн. 0 0 0 0
Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. 0 0 0 0
Сума виплачених дивідендів, грн. 0 0 0 0
Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів
Дата виплати дивідендів
Опис За пiдсумками дiяльностi 2014 року згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Протокол № 4 вiд 24.04.2015 р.) дивiденди не нараховувались i не сплачувались.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подольський м. Київ Нижний вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)2796540
Факс (044)2791322
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах емiтента, обслуговування операцiй емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв здiйснюється згiдно Договору №Е-5008/ст про обслуговування емiсiї цiнних паперiв вiд 28.12.2012 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 21198495
Місцезнаходження 61003 Україна Харківська Дзержинський м. Харкiв майдан Конституцiї,16 пiд, к.63-1112
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 2013
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 23.02.2001
Міжміський код та телефон (057) 7300674
Факс (057) 7300674
Вид діяльності Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку i аудиту, консультування в сферi податкового облiку.
Опис Складання аудиторського звiту стосовно вiдповiдностi фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк вимогам чинного законодавства згiдно Договору № 880/14 на проведення аудиту вiд 21.10.2014 р.

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.12.2012 241/1/2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA 4000151294 Акція проста документарна іменна Бездокументарні іменні 1000 121000 121000000 100
Опис Перший випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - формування статутного капiталу Банку.
 

XI. Опис бізнесу

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” (надалi - Банк) створено вiдповiдно до рiшення акцiонера (Рiшення про заснування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ вiд 28.01.2013 р.) у виглядi публiчного акцiонерного товариства, зареєстровано в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв 10 липня 2013 року за № 12661020000043778 та зареєстровано Нацiональним Банком України 04 жовтня 2013 року за № 351.
 
Органами управлiння банку є Загальнi збори акцiонерiв Банку, Спостережна Рада Банку та Правлiння Банку. Органом контролю Банку є Ревiзiйна комiсiя Банку та служба внутрiшнього аудиту Банку. Система управлiння Банку створюється та дiє за принципом пiдпорядкованостi нижчих органiв управлiння вищим органам управлiння. Органiзацiйна структура розроблена у вiдповiдностi до стратегiї розвитку Банку та побудована на чiткому розподiлi повноважень мiж окремими напрямками бiзнесу. Загальне керiвництво банком здiйснюється Головою Правлiння.
Структура банку складається з наступних пiдроздiлiв:
1.Служби, пiдпорядкованi Головi Правлiння:
- Управлiння фiнансового монiторингу здiйснює дiяльнiсть щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом та фiнансування тероризму.
- Управлiння аналiзу ризикiв забезпечує оцiнку ризикiв корпоративних та iндивiдуальних клiєнтiв, кредитних продуктiв, аналiз тенденцiй, контроль та рекомендацiї щодо лiмiтiв повноважень з прийняття рiшень колегiальними органами (кредитний комiтет) та посадовими особами Банку та дотриманням нормативiв банку.
- Вiддiл безпеки банковської дiяльностi забезпечує технiчну та фiзичну охорону банкiвських примiщень, здiйснює попередню перевiрку дiлової репутацiї позичальникiв на етапi прийняття рiшень щодо видачi кредитiв (надання гарантiй) та при здiйсненi iнших активних операцiй, проводить роботу з проблемними активами банку.
- Вiддiл юридичного супроводження дiяльностi банку забезпечує юридичне супроводження банкiвських операцiй та господарської дiяльностi Банку.
-Управлiння iнформацiйних технологiй забезпечує апаратно-технiчне функцiонування каналiв зв'язку, пiдтримку банкiвських операцiйних систем, адмiнiстрування пошти НБУ та корпоративної пошти.
-Вiддiл по роботi з персоналом здiйснює кадрову полiтику Банку, а також забезпечує оцiнку та навчання персоналу.
-Вiддiл господарського забезпечення вiдповiдає за адмiнiстративно-господарське забезпечення дiяльностi Банку.
2. Служби, пiдпорядкованi Заступнику Голови Правлiння:
- Кредитний вiддiл органiзовує роботу щодо здiйснення продажу банкiвських продуктiв та комплексного обслуговування з питань проведення активно-пасивних операцiй;
- Вiддiл по роботi з цiнними паперами здiйснює облiк операцiй з цiнними паперами;
- Управлiння операцiй казначейства вiдповiдає за ефективний розподiл та використання фiнансових ресурсiв, забезпечення лiквiдностi та формування i контроль процентної полiтики Банку та курсоутворення для готiвкових валютно-обмiнних операцiй.
- Вiддiл неторгових операцiй здiйснює розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв в iноземнiй валютi.
3. Служби, пiдпорядкованi Головному бухгалтеру:
- Вiддiл статистичної звiтностi забезпечує складання, перевiрку та надання фiнансової та статистичної звiтностi до Нацiонального банку України та Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб;
- Вiддiл внутрiшньобанкiвського та податкового облiку здiйснює ведення податкового облiку та складання податкової звiтностi, контроль за здiйсненням розрахунку та перерахуванням податкiв та зборiв, здiйснення розрахункiв з пiдприємствами-постачальниками за внутрiшньогосподарською дiяльнiстю Банку, з працiвниками Банку iз заробiтної плати та iншими видами виплат.
- Вiддiл облiку банкiвських операцiй здiйснює бухгалтерський облiк та супроводження банкiвських та кредитних операцiй;
- Операцiйний вiддiл здiйснює розрахунково-касове обслуговування юридичних та фiзичних осiб;
- Вiддiл касових операцiй забезпечує рацiональну органiзацiю готiвкового обороту, своєчасну видачу готiвки клiєнтам, виконання встановленого порядку касової та емiсiйної роботи;
- Вiддiл валютного контролю проводить мiжнароднi розрахунки за експортно-iмпортними операцiями, здiйснює валютний контроль та проводить неторговi та iншi банкiвськi операцiї по валютним рахункам;
- Вiддiл бюджетування та економiчного аналiзу банку здiйснює складання та подання на затвердження Правлiнню бюджетних показникiв як банка в цiлому, так i його структурних пiдроздiлiв, аналiз виконання затверджених показникiв.
Станом на 31.12.2014 року Банк не має вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
 
На 31.12.2014 штатна чисельнiсть працiвникiв складала 25 осiбу, у т.ч. чисельнiсть працiвникiв, якi працювали за сумiсництвом на умовах неповного робочого часу - 10 осiб. Фонд оплати труда у 2014 роцi склав 1263 тис.гривень. Мета концепцiї управлiння персоналом Банку - створення системи, що ґрунтується, в основному, не на адмiнiстративних методах, а на економiчних стимулах i соцiальних гарантiях, орiєнтованих на зближення iнтересiв працiвника з iнтересами Банку в досягненнi високої продуктивностi працi, пiдвищеннi ефективностi надання банкiвських послуг, одержаннi найвищих економiчних результатiв дiяльностi Банку.
 
Банк не належить до об'єднань пiдприємств
 
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями Банк не проводить.
 
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Банку не надходили.
 
Облiкова полiтика - сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються Банком для складання та подання фiнансової звiтностi. Цим документом установлюється порядок ведення бухгалтерського облiку операцiй, якi здiйснює Банк згiдно iз законодовством України. У ньому вiдображаються особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку Банку.
Облiкова полiтика Банку базується на наступних принципах: повне висвiтлення; своєчаснiсть; превалювання сутностi над формою; автономнiсть; обачнiсть; превалювання сутностi над формою; безперервнiсть; нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; послiдовнiсть.
Бухгалтерський облiк передбачає процес визнання конкретної статтi балансу - звiту про фiнансове становище Банку, основними елементами якого є активи, зобов'язання та власний капiтал. Необхiдною умовою для визнання активiв i зобов'язань в балансi є оцiнка, тобто можливiсть визначення грошової суми, в якiй елементи балансу мають бути вiдображенi у звiтностi. Своєчасна i об'єктивна оцiнка (переоцiнка) активiв, зобов'язань (балансових i позабалансових) та прийняття на пiдставi такої оцiночної iнформацiї адекватних управлiнських рiшень надають змогу здiйснити заходи, спрямованi на полiпшення структури балансу, зменшення низьколiквiдних i недоходних (неробочих активiв), що, в свою чергу, сприяє змiцненню фiнансового стану та стабiльностi Банку.
Активи Банку облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за iсторичною вартiстю).
У разi проведення переоцiнки активiв, якщо їх iсторична вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, вони облiковуються за переоцiненою вартiстю. Результат вiд переоцiнки вiдображається у складi капiталу Банку, в тому числi i через прибутки/збитки.
Активи в iноземнiй валютi переоцiнюються при змiни офiцiйного курсу НБУ (за винятком немонетарних статей). Вартiсть немонетарних активiв в iноземнiй валютi перераховується у нацiональну валюту по курсу на дату виникнення прав на цi активи i не переоцiнюється.
Всi зобов’язання Банку облiковуються за вартiстю їх виникнення . Зобов’язання в iноземнiй валютi переоцiнюються при змiнi офiцiйного курсу НБУ (за винятком немонетарних статей).
При оцiнцi активiв i зобов’язань Банк використовує такий метод оцiнки, щоб створенi пiд них резерви виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди.
Переоцiнка активiв та зобов'язань Банку може бути вiдображена в облiку рiзними способами, а саме:
коригуванням вiдповiдної статтi балансового звiту (з використанням вiдповiдних рахункiв з облiку переоцiнки);
переоцiнкою статей балансу в iноземнiй валютi, за виключенням немонетарних, за офiцiйним валютним курсом;
формуванням спецiальних резервiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах.
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат).
Банк здiйснює оцiнку фiнансових iнструментiв за методом ефективної ставки вiдсотка, тобто методом обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов’язань) та розподiлу доходiв у виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного перiоду часу.
Амортизована собiвартiсть – це вартiсть, за якою оцiнюється фiнансовий актив чи фiнансове зобов’язання та яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збiльшеної/зменшеної на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi.
Ефективна ставка вiдсотка – ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв або надходжень впродовж очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту до чистої балансової вартостi цього iнструменту.
Запаси в бухгалтерському облiку Банку оприбутковуються на баланс за фактичними цiнами придбання – їх первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов'язковi платежi (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Банку).
Запаси матерiальних цiнностей не переоцiнюються.
Об’єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Банк отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена.
Придбанi основнi засоби облiковуються на балансi за первiсною вартiстю - за фактичними витратами на їх придбання, спорудження, виготовлення, включаючи витрати на доставку, монтаж, встановлення, налагодження, сплаченi у зв’язку з придбанням, суми непрямих податкiв i мита та iншi витрати, необхiднi для приведення їх у робочий стан.
Пiсля початкового визнання основнi засоби визнаються в облiку за їх первiсною вартiстю (собiвартiстю) за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (знецiнення). При цьому методi переоцiнка основних засобiв не здiйснюється. Обраний метод Банк застосовує для всiх об’єктiв певної групи основних засобiв.
Знос основних засобiв нараховується Банком з використанням прямолiнiйного методу, тобто шляхом дiлення вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта (при передачi в експлуатацiю) в розмiрi 100% вiд його вартостi.
Необоротнi матерiальнi активи, якi перейшли у власнiсть Банку на пiдставi реалiзацiї прав заставодержателя та утримуються з метою продажу оцiнюються та вiдображаються за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж
Знос нематерiальних активiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу.
Заставлене майно (необоротнi активи), на яке Банк набуває право власностi з метою продажу (на пiдставi рiшення Правлiння Банку), оцiнюється i вiдображається в бухгалтерському облiку за найменшою з двох оцiнок: балансовою вартiстю або справедливою вартiстю за вирахуванням витрат на продаж та облiковується на дату балансу за балансовим рахунком 3408 «Необоротнi активи, утримуванi для продажу».
Амортизацiя на такi активи не нараховується.
Банк оцiнює наданi (отриманi) кредити пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов’язанi з iнiцiюванням кредитiв.
Банк оцiнює кредити пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Банк оцiнює вклади (депозити) пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час нарахування процентiв та амортизацiї дисконту (премiї).
Цiннi папери в торговому портфелi первiсно оцiнюються за справедливою вартiстю. Витрати на операцiї з придбання визнаються за рахунками витрат пiд час первiсного визнання таких цiнних паперiв.
Цiннi папери, що утримуються Банком до їх погашення, вiдображаються на дату балансу за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Усi цiннi папери, крiм цiнних паперiв, якi облiковуються в торговому портфелi, переглядаються на зменшення корисностi.
Власнi акцiї Банку, що викупленi у акцiонерiв для подальшого перепродажу або анулювання в установленому порядку облiковуються за номiнальною вартiстю. Рiзниця мiж номiнальною вартiстю та цiною викупу вiдображається за рахунками 5-го класу «Капiтал банку» Плану рахункiв.
Здiйсненi iнвестицiї в асоцiйованi та дочiрнi компанiї первiсно оцiнюються та вiдображаються в бухгалтерському облiку за собiвартiстю.
Iншi фiнансовi зобов'язання Банку первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю (цiною операцiї).
Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Банку: операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової. Критерiї визнання доходiв i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї Банку. Кожний вид доходiв або витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо.
Бiльшiсть доходiв/витрат Банку визнаються в облiку за принципом нарахування. Це означає, що доходи/витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку у тому перiодi, коли виникли права на такi доходи, або виникли зобов’язання по витратах, незалежно вiд факту отримання чи сплати грошових коштiв.
Визнання в бухгалтерському облiку на рахунках шостого та сьомого класiв Плану рахункiв процентних доходiв/витрат вiдбувається iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Ефективна ставка вiдсотка використовується для розподiлу процентних доходiв/витрат та амортизацiї дисконту або премiї протягом вiдповiдного перiоду часу (тобто термiну дiї фiнансового iнструменту).
Будь-якi рiзницi, що виникають мiж сумою процентних доходiв/витрат, що розрахованi за ефективною ставкою вiдсотка та сумою процентних доходiв/витрат, що розрахованi за номiнальною ставкою правочину вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками з облiку неамортизованого дисконту/премiї у кореспонденцiї з рахунками шостого та сьомого класiв Плану рахункiв.
Доходи/витрати за безперервними послугами, наприклад - комiсiї за розрахунково-касове обслуговування, iнформацiйно-розрахункове обслуговування в системi електронних платежiв, за послуги з користування електронною поштою, тобто, комiсiї, розмiр яких заздалегiдь вiдомий - визнаються щомiсячно протягом усього строку дiї вiдповiдного правочину i вiдображаються в бухгалтерському облiку за методом нарахування.
Доходи/витрати за послугами з обов’язковим результатом визнаються в облiку за фактом надання (отримання) послуг, пiдтвердженим вiдповiдним документом або за фактом досягнення передбаченого правочином результату.
 
ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” – унiверсальна банкiвська установа України, яка розпочала дiяльнiсть у 4-му кварталi 2013 року. . В 2014 роцi основним сегментом дiяльностi Банку були послуги на мiжбанкiвському ринку. Станом на кiнець 2014 року питома вага коштiв, якi розмiщенi в iнших банках, склала 24 % всiх активiв Банку. Чистий процентний дохiд Банку у звiтному роцi склав 4 073 тис.гривень.
Метою дiяльностi Банку є: задоволення суспiльних потреб у банкiвських та iнших фiнансових послугах (крiм послуг у сферi страхування), iншiй дiяльностi банкiв, визначеної чинним законодавством, а також одержання прибутку шляхом надання повного спектру банкiвських послуг на пiдставi банкiвської лiцензiї, виданої Нацiональним банком України, а саме:
залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб;
вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах;
розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик.
Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) фiнансовi послуги, у тому числi шляхом укладення з юридичними особами (комерцiйними агентами) агентських договорiв. Перелiк фiнансових послуг, що банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) шляхом укладення агентських договорiв, встановлюється Нацiональним банком України. Банк має право укладати агентський договiр з юридичною особою, яка вiдповiдає встановленим Нацiональним банком України вимогам.
Крiм того, у вiдповiдностi до статтi 47 Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» Банк має право здiйснювати також дiяльнiсть щодо:
iнвестицiй;
зберiгання цiнностей або надання в майновий найм (оренду) iндивiдуального банкiвського сейфа;
iнкасацiї коштiв та перевезення валютних цiнностей;
надання консультацiйних та iнформацiйних послуг щодо банкiвських та iнших фiнансових послуг.
На пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй Банк має право здiйснювати такi операцiї з клiєнтами:
неторговельнi операцiї з валютними цiнностями;
операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв;
операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами;
ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України;
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi;
ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України;
вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй з ними;
вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй з ними;
залучення та розмiщення iноземної валюти та банкiвських металiв на валютному ринку України;
залучення та розмiщення iноземної валюти та банкiвських металiв на мiжнародних ринках;
торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв);
торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках;
валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України “Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг” та не зазначенi в абзацах другому — сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.08.2011 р. №281;
валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України “Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг” та не зазначенi в абзацах другому — сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.08.2011 р. №281.
 
Емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
 
Правочини з власниками iстотної участi, членами наглядової ради або членами виконавчого органу, афiлiйованими особами не укладались.
 
Основнi засоби Банку станом на кiнець звiтного року представленi у виглядi: машин та обладнання залишковою вартiстю 205 тис.грн.; передавальнi пристрої залишковою вартiстю 27 тис.грн; iнвентар, меблi залишковою вартiстю 77 тис.грн та iнших основних засобiв залишковою вартiстю 7 тис.грн. Балансова вартiсть нематерiальних активiв Банку складає 924 тис.грн.; незавершених капiтальних вкладень — 37 тис.грн.
Станом на 31.12.2014 року Банк орендує примiщення за Договором суборенди нежитлового примiщення вiд 23.07.2013 за адресою: м.Донецьк, вул. Горького, 64 а. , та Договором оренди офiсних примiщень вiд 30.10.2014 р. за адресою, м. Київ, вул. Андрiя Iванова,23.
Основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, немає. Оформлених у заставу основних засобiв та нематерiальних активiв немає. У зв'язку з находженням Банку у зонi проведення антитерорiстичної операцiї у Банка вiдсутня можливiсть вивезення з зони АТО ряду основних засобiв на загальну суму 41,0 тис. грн. Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, немає. Збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникли у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi, немає. Капiтальне будiвництво емiтентом не планується. В подальшому планується проведення ремонтних робiт в орендованному офiсному примiщеннi у м. Києвi.
 
Основними факторами ризику в дiяльностi емiтента є: полiтична нестабiльнiсть; погiршення економiчної ситуацiї в Українi та свiтi; нестабiльнiсть чинного законодавства України; ризикованiсть у здiйсненнi операцiй; девальвацiя нацiональної валюти; форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.
Протягом звiтного року Банк здiйснював заходи для мiнiмiзацiї ризикiв проведення банкiвських операцiй, керуючись положеннями дiючого законодавства, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України та внутрiшнiми документами банку.
 
Факти виплати штрафних санкцiй (штраф, пеня, неустойка) i компенсацiй за порушення законодавства у 2014 роцi вiдсутнi.
 
Основними напрямками полiтики щодо фiнансування дiяльностi є збiльшення власних коштiв, насамперед за рахунок отриманого прибутку вiд здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi та додаткових внескiв акцiонерiв.
Процес управлiння банкiвською лiквiднiстю полягає в гнучкому поєднаннi вимог – максимiзацiї прибутковостi та обов’язкового додержання норм лiквiдностi.
У дiяльностi Банку в 2014 роцi застосовувалась стратегiя трансформацiї активiв (управлiння лiквiднiстю через активи). Сутнiсть цього пiдходу полягає в нагромадженнi високолiквiдних активiв, якi повнiстю забезпечують потреби лiквiдностi Банку, i передбачає визначення оптимального для Банку спiввiдношення високолiквiдних i загальних активiв з урахуванням стабiльної ресурсної бази i здiйснення порiвняльного аналiзу цiнової динамiки на ринках, придатних для реалiзацiї активiв.
 
Станом на кiнець дня 31.12.2014 року Банком укладен договiр розмiщення депозитiв на мiжбанкiвському ринку, остаточне нарахування i сплата процентiв за яким вiдбулось 24.02.2015 р. в сумi 158 тис.грн.
 
Стратегiчними завданнями Банку в областi фiнансiв є:
забезпечення динамiчного зростання об'ємних показникiв дiяльностi;
збiльшення капiталу Банку за рахунок прибутку Банку, внескiв у капiтал коштiв дiючих акцiонерiв i залучення нових акцiонерiв;
пiдвищення вартостi бiзнесу Банку для акцiонерiв.
Стратегiчними завданнями Банку в областi маркетингу та взаємовiдносин з клiєнтами є:
поступове збiльшення ринкової долi Банку;
освоєння нових сегментiв ринку;
створення системи управлiння i контролю якостi надання послуг;
реалiзацiя гнучкої тарифної полiтики.
Стратегiчним завданням Банку в областi технологiй є вибiр оптимальних технологiчних рiшень, що забезпечують автоматизацiю всiх дiлянок банкiвського бiзнесу.
Стратегiчним завданням Банку в областi управлiння персоналом є:
забезпечення Банку висококвалiфiкованими кадрами, здатними виконувати поставленi цiлi i завдання;
створення систем пiдбору, навчання i атестацiї персоналу вiдповiдно до стратегiчних завдань, що стоять перед Банком;
створення ефективної системи оцiнки i мотивацiї персоналу.
 
Банк не проводить спецiальних дослiджень та розробок, та не користується послугами третiх осiб щодо надання цих послуг.
 
Банк не брав участi в судових справах.
 
Iншої iнформацiї, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента, немає.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 1141 1277 0 0 1141 1277
будівлі та споруди 29 26 0 0 1141 1277
машини та обладнання 34 205 0 0 34 205
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 1078 1046 0 0 1078 1046
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 1141 1277 0 0 1141 1277
Опис Нарахування амортизацiї основних засобiв i нематерiальних активiв здiйснюється Банком щомiсячно протягом строку корисного використання об'єктiв прямолiнейним методом, починаючи з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем введення об'єкта в експлуатацiю.
Строки корисного використання:
будiвлi, споруди та передавальнi пристрої:
- службовi та iншi будiвлi, житло - 240 мiсяцiв;
- лiнiї та вузли зв'язку - 120 мiсяцiв;
машини та обладнання:
- комп'ютерна, термiнальна, касова, побутова, оргтехнiка, системи сигналiзацiї, системи резервного живлення — 60 мiсяцiв;
- обчислювальна технiка — 24 мiсяця;
- телекомунiкацiйна технiка — 48 мiсяцiв;
iншi необоротнi матерiальнi активи:
- витрати, що спрямованi на капiтальнi iнвестицiї з полiпшення основних засобiв, якi отриманi в оперативний лiзинг — 240 мiсяцiв;
нематерiальнi активи — 120 мiсяцiв.
Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється в розмiрi 100% вартостi об'єкта в перiод передачi в експлуатацiю.
Первiсна вартiсть власних основних засобiв та нематерiальних активiв Банку станом на 31.12.2014 року — 1439 тис.грн., сума нарахованого зносу на 31.12.2014 року — 162 тис.грн.
Обмеження на використання частини майна Банку обумовлена неможливостю вивезення його iз зони АТО.

XV. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “ УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21198495
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61003, м. Харкiв, майдан Конституцiї,1,6 пiд., к.63-12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2013 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Звітний період, за який проведений аудит фінансової звітності 2014 р.
Думка аудитора*** умовно-позитивна

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА"
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 21198495
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 61003, м. Харкiв, майдан Конституцiї,1,6 пiд., к.63-12
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 2013 23.02.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**
Текст аудиторського висновку (звіту)
ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА

Акцiонерам, Правлiнню ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ»
Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» (далi – Банк, ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ») за 2014 рiк, яка включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31.12.2014 року (кiнець дня), Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал), Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2014 рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу
Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.
Вiдповiдальнiсть аудитора
Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю, якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Частина необоротних активiв Банку знаходиться пiд впливом подiй, якi не є в повнiй мiрi пiд безпосереднiм контролем Банку та є результатом певної невизначеностi на час проведення антитерористичної операцiї (АТО) на територiї мiста Донецьк.
Ми не мали змоги отримати достовiрнi i належнi аудиторськi докази щодо вiдсутностi знецiнення необоротних активiв Банку (що знаходяться в зонi АТО), вiдповiдно, ми не мали змоги визначити, чи була потреба в коригуваннi вiдповiдних статей фiнансової звiтностi.
Умовно - позитивна думка
На нашу думку, за винятком можливого впливу питання, про яке йдеться вище, фiнансова звiтнiсть ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» представляє достовiрно в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Банку станом на кiнець дня 31.12.2014 року, його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Iншi питання
Звертаємо увагу, що на даний час неможливо з будь-якою мiрою впевненостi передбачити обсяг негативного впливу на якiсть активiв та фiнансовий стан i плани розвитку Банку, у зв’язку з нестабiльнiстю економiчної та полiтичної ситуацiї в Українi, в тому числi дестабiлiзацiєю грошово-кредитного ринку та девальвацiйними процесами.
Звiт щодо вимог iнших законодавчих та нормативних актiв
У вiдповiдностi з вимогами Закону України «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», «Положення про порядок подання банками до Нацiонального банку України аудиторських звiтiв за результатами щорiчної перевiрки фiнансової звiтностi», затвердженого Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 09.09.2003 року № 389 (в редакцiї Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 21.09.2011 року № 341 зi змiнами та доповненнями, далi - Постанова № 389) надається додаткова iнформацiя (оцiнка), яка стосується рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2013 рiк щодо:
вiдповiдностi (достовiрностi вiдображення) розподiлу обсягу активiв i пасивiв банку за строками погашення у формi статистичної звiтностi про структуру активiв та пасивiв за строками, що складається банком для подання до Нацiонального банку України, станом на 1 сiчня року, наступного за звiтним;
якостi управлiння активами та пасивами банку;
достатностi резервiв та капiталу банку, яка визначалась на пiдставi аналiзу якостi активiв банку, а також операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, у тому числi з питань регулювання дiяльностi банкiв та оцiнки ризикiв щодо формування та використання резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями;
адекватностi системи управлiння ризиками банку;
адекватностi бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю банку.
Питання, якi викладенi у цьому звiтi, розглядалися лише у межах проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Банку за 2014 рiк на основi вибiркового тестування та у обсягах, необхiдних для планування та проведення аудиторських процедур вiдповiдно до вимог Мiжнародних стандартiв аудиту.
Крiм того, слiд враховувати, що критерiї оцiнки питань, пов'язаних з дiяльнiстю Банку i органiзацiєю системи бухгалтерського облiку та внутрiшнього контролю, використовуванi нами, можуть вiдрiзнятись вiд критерiїв, що застосовуються Нацiональним банком України.
Наводимо iнформацiю та вiдповiднi оцiнки, про якi йде мова вище.
Щодо аналiзу статистичної форми № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками», затвердженої Постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 19.03.2003 року № 124 (зi змiнами), можна зробити наступнi висновки ( до розрахунку не ввiйшли данi за позабалансовими рахунками):
- станом на кiнець дня 31.12.2014 року Банк має профiцит лiквiдностi на iнтервалах: вiд «на вимогу» до 31 дня у сумi 74,7 тис. грн. що менше 1 вiдсотка активiв; на iнтервалi понад 32 дня до 1 року в сумi 24,2 тис. грн.
- на часовому iнтервалi понад 5 рокiв iснує дефiцит лiквiдностi у сумi 119 832 тис. грн., що складає 98% активiв Банку. Таке значення зумовлено вiдсутнiстю активiв iз такими строками погашення та визнанням заборгованостi перед акцiонерами на перiодi «понад 10 рокiв» , та не є ризиковим з точки зору можливостi втрати лiквiдностi.
Значення кумулятивного iндексу геп станом на 31.12.2014 року позитивне, та складає 955 тис. грн.
На нашу думку, данi статистичної форми № 631 «Звiт про структуру активiв та пасивiв за строками» в суттєвих аспектах достовiрно вiдображають розподiл обсягiв активiв i зобов'язань Банку за строками до погашення вiдповiдно до нормативних вимог НБУ.
Неможливо отримання аудитором достатнiх i належних аудиторських доказiв щодо результатiв проведеної Банком iнвентаризацiї активiв i зобов’язань станом на 01.11.2014 року щодо пiдтвердження фiзичної наявностi та пiдтримання у робочому станi частини основних засобiв Банку. Це пов’язано iз знаходженням основних засобiв на територiї проведення антитерористичної операцiї, що потенцiйно призводить до втрати контролю над такими активами та визнанням збиткiв. Залишкова вартiсть таких основних засобiв не має всеохоплюючого впливу на фiнансову звiтнiсть.
Керiвництвом Банку на початку 2015 року реалiзуються намiри щодо змiни юридичної адреси Банку та переведення операцiйних процесiв у мiсто Київ.
Станом на звiтну дату негативно класифiкованих активiв немає з огляду на нетривалий перiод функцiонування та вiдсутнiсть операцiй iз клiєнтами.
Якiсть управлiння активами i пасивами Банку з огляду на коло операцiй, що виконує Банк, є прийнятною.
За станом на 31.12.2014 року розмiр регулятивного капiталу Банку, розрахований у вiдповiдностi iз вимогами «Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi», затвердженої Постановою Правлiння НБУ вiд 28.08.2001 року № 368 (зi змiнами) та вiдповiдно даним форми статистичної звiтностi 611 «Звiт про дотримання економiчних нормативiв та лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї» складає 121 143 тис. грн., його значення вiдповiдає нормативним та лiцензiйним вимогам щодо встановленого рiвня.
Економiчнi нормативи, встановленi Нацiональним банком України станом на звiтну дату не порушувались.
Резерви пiд активнi операцiї, достатнiсть яких визначалась на пiдставi аналiзу якостi активiв Банку, сформованi вiдповiдно до «Положення про порядок формування та використання банками України резервiв для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями», затвердженого Постановою Правлiння НБУ вiд 25.01.2012 року № 23.
Станом на 31.12.2014 року Банк не має залучених коштiв клiєнтiв. Джерелом ресурсiв є власнi кошти акцiонера Банку.
Станом на 31.12.2014 року Банк не має залишкiв по операцiях iз пов’язаними особами.
На думку аудиторiв, систему управлiння ризиками Банку, яка пов’язана з банкiвськими операцiями, можна оцiнити як адекватну, але таку, що потребує уваги з огляду на нестабiльну полiтичну та економiчну ситуацiю, що має тенденцiю до погiршення пiсля звiтного перiоду. Система управлiння ризиками потребуватиме розвитку паралельно iз збiльшенням кола операцiй у майбутньому.
З урахуванням особливостi структури активiв та пасивiв Банку, бухгалтерський облiк Банку в цiлому вiдповiдає вимогам нормативно-правових актiв Нацiонального банку України i, на нашу думку, забезпечує належний рiвень адекватного вiдображення операцiй, здiйснюваних Банком.
Служба внутрiшнього аудиту сформована. Заходи внутрiшнього контролю потребують удосконалення.


Генеральний директор Петрович В.В.
ТОВ «Українська аудиторська служба», (Сертифiкат аудитора банкiв
аудитор №0037, виданий рiшенням
АПУ №207/2 вiд 29.10.2009 р. дiйсний до 01.01.2020 р.)

02 березня 2015 року
Україна, 61003, м. Харкiв,
майдан Конституцiї, 1, 6 пiд’їзд, к. 63-12

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2014 1 0
2 2013 4 0
3 2012 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” є товариством з одним акцiонером Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): рiшення одноосiбного акцiонера, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюються ним письмово у формi рiшення, яке має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): . Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради 3
Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві 0
Кількість представників держави 0
Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій 0
Кількість представників акціонерів - юридичних осіб 0

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 1

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено
Інші (запишіть) д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Розмiр винагороди визначається трудовим договором, укладеним з Головою Спостережної ради. З iншими Членами Спостережної ради укладено безоплатнi цивiльно-правовi договори

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Керуватися у дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Спостережну раду Банку та iншими внутрiшнiми документами Банку X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Члени наглядової ради були обранi згiдно Рiшення акцiонера (засновника) вiд 28.01.2013 р.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) так, створено ревізійну комісію

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 3 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Ні Так Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Так Ні Так Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Так Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Ні Ні Так

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про Службу внутрiшнього аудиту

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Ні
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Так Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) д/н

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) .

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) .

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) Згiдно Статуту ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” ревiзiйна комiсiя проводить перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi Банку за результатами фiнансового року. Перше засiдання ревiзiйної комiсiї вiдбулося у 2014 роцi.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не планується

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Ні

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: ; яким органом управління прийнятий: Акцiонерне товариство Кодекса корпоративного управлiння не має

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Ні; укажіть яким чином його оприлюднено: Акцiонерне товариство Кодекса корпоративного управлiння не має
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
Акцiонерне товариство Кодекса корпоративного управлiння не має

Звіт про корпоративне управління*

1. Вкажіть мету провадження діяльності фінансової установи.
Одержання прибутку шляхом надання повного спектру внутрiшнiх та мiжнародних банкiвських послуг та iнших фiнансових послуг (крiм послуг у сферi страхування), включаючи банкiвськi операцiї, якi пов'язанi iз здiйсненням комерцiйної, iнвестицiйної та будь-якої iншої дiяльностi, яка дозволена банкам згiдно iз чинним законодавством України.
2. Перелік власників істотної участі (у тому числі осіб, що здійснюють контроль за фінансовою установою) (для юридичних осіб зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичних осіб - прізвища, імена та по батькові), їх відповідність встановленим законодавством вимогам та зміна їх складу за рік.
Пряме володiння iстотною участю в розмiрi 100% Статутного капiталу ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” здiйснює ТОВ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД», код ЄДРПОУ 36982021, мiсцезнаходження: Україна, 83014, Донецька область, мiсто Донецьк, вулиця Ахтирська, будинок 8-А. Опосередкуване володiння iстотною участю в розмiрi 100% Статутного капiталу ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” здiйснює Кутицький Iгор Олегович. Змiна складу власникiв iстотної участi не вiдбувалася
3. Вкажіть факти порушення (або про відсутність таких фактів) членами наглядової ради та виконавчого органу фінансової установи внутрішніх правил, що призвело до заподіяння шкоди фінансовій установі або споживачам фінансових послуг.
Вiдсутнi факти порушення членами Спостережноїї ради та Правлiння внутрiшнiх правил, що призвело до заподiяння шкоди ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” або споживачам фiнансових послуг.
4. Вкажіть про заходи впливу, застосовані протягом року органами державної влади до фінансової установи, у тому числі до членів її наглядової ради та виконавчого органу, або про відсутність таких заходів.
Органами державної влади до Банку, у тому числi до членiв Спостережної ради та Правлiння, заходи впливу не застосовувались.
5. Вкажіть про наявність у фінансової установи системи управління ризиками та її ключові характеристики або про відсутність такої системи.
В ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” iснує система управлiння ризиками. Система оцiнювання та управлiння ризиками банку визначена Положенням “Про управлiння ризикiв ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ”, затвердженим рiшенням Правлiння банку вiд 26 липня 2013 року та охоплює ризики: кредитнi ризики, ризик лiквiдностi, операцiйний ризик, валютний ризик, ризик репутацiї та стратегiчний ризик.
6. Вкажіть інформацію про результати функціонування протягом року системи внутрішнього аудиту (контролю), а також дані, зазначені в примітках до фінансової та консолідованої фінансової звітності відповідно до положень (стандартів) бухгалтерського обліку.
Служба внутрiшнього аудиту є органом оперативного контролю Спостережної ради Банку. Служба внутрiшнього аудиту проводить перевiрки напрямкiв дiяльностi банку, а також пiдроздiлiв банку у вiдповiдностi до плану проведення перевiрок, який затверджується Правлiнням Банку та погоджується Спостережною Радою Банку. Служба внутрiшнього аудиту складає звiти за результатами перевiрки та подає звiти на розгляд Правлiнню Банку та Спостережнiй Радi Банку. За звiтний перiод не встановлено суттєвих недолiкiв у системi внутрiшнього аудиту Банку, якi могли б негативно вплинути на можливiсть Банку облiковувати, обробляти i вiдображати у звiтностi бухгалтерськi та iншi фiнансовi данi, вiдповiдати законодавчим, нормативним вимогам у вiдповiдностi до очiкувань керiвництва
7. Вкажіть факти відчуження протягом року активів в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір, або про їх відсутність.
Вiдчуження протягом року активiв в обсязi, що перевищує встановлений у статутi розмiр, не вiдбувалося.
8. Вкажіть результати оцінки активів у разі їх купівлі-продажу протягом року в обсязі, що перевищує встановлений у статуті фінансової установи розмір.
Активи в обсязi, що перевищує встановлений у статутi розмiр, протiгом року не купувалися та не продавалися.
9. Вкажіть інформацію про операції з пов'язаними особами, в тому числі в межах однієї промислово-фінансової групи чи іншого об'єднання, проведені протягом року (така інформація не є комерційною таємницею), або про їх відсутність.
Протягом року операцiї з пов`язаними особами не проводились.
10. Вкажіть інформацію про використані рекомендації (вимоги) органів, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг, щодо аудиторського висновку (звіту).
Рекомендацiї не надавалися.
11. Вкажіть інформацію про зовнішнього аудитора наглядової ради фінансової установи, призначеного протягом року (для юридичної особи зазначаються: код за ЄДРПОУ, найменування, місцезнаходження; для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА” код за ЄДРПОУ 21198495, юридична адреса: 61003, м.Харкiв, Майдан Конституцiї,1,6 пiд., к.63-12 , мiсцезнаходження: 61003, м.Харкiв, Майдан Конституцiї,1,6 пiд., к.63-12
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, загальний стаж аудиторської діяльності.
21 рiк
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, кількість років, протягом яких надає аудиторські послуги фінансовій установі.
Аудиторськi послуги ТОВ “УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА” надаються перший рiк.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, перелік інших аудиторських послуг, що надавалися фінансовій установі протягом року.
Аудиторськi послуги у 2014 роцi надавалися ТОВ “ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “УКРВОСТОК АУДИТ” ( Код за ЄДРПОу 19348835). ПАТ КБ “ГЕФЕСТ” розпочав дiяльнiсть у 2013 р.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, випадки виникнення конфлікту інтересів та/або суміщення виконання функцій внутрішнього аудитора.
Випадкiв виникнення конфлiктiв iнтересiв та сумiщення виконання функцiй внутрiшнього аудитора не було.
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, ротація аудиторів у фінансовій установі протягом останіх п`яти років.
ПАТ КБ “ГЕФЕСТ” розпочав дiяльнiсть у 2013 р Аудиторськi послуги у 2014 роцi надавалися ТОВ “ АУДИТОРСЬКА ФIРМА “УКРВОСТОК АУДИТ” ( Код за ЄДРПОу 19348835). Аудиторськi послуги у 2015 роцi надавалися ТОВ “УКРАЇНСЬКА АУДИТОРСЬКА СЛУЖБА” (Код за ЄДРПОу 21198495).
Інформація про діяльність зовнішнього аудитора, стягнення, застосовані до аудитора Аудиторською палатою України протягом року, та факти подання недостовірної звітності фінансової установи, що підтверджена аудиторським висновком, виявлені органами, які здійснюють державне регулювання ринків фінансових послуг.
Данних немає
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність механізму розгляду скарг.
Скарг стосовно надання фiнансових послуг не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, прізвище, ім'я та по батькові працівника фінансової установи, уповноваженого розглядати скарги.
Данних немає
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, стан розгляду фінансовою установою протягом року скарг стосовно надання фінансових послуг (характер, кількість скарг, що надійшли, та кількість задоволених скарг).
Скарг стосовно надання фiнансових послуг не було.
Інформація щодо захисту фінансовою установою прав споживачів фінансових послуг, наявність позовів до суду стосовно надання фінансових послуг фінансовою установою та результати їх розгляду.
Позовiв до суду стосовно надання послуг фiнансовою установою не було.

Річна фінансова звітність

Звіт про фінансовий стан (Баланс)
за станом на31.12.2014 
 (число, місяць, рік) 

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 91368 4045
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України 0 0
Торгові цінні папери 7 0 0
Інші фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток 8 0 0
Кошти в інших банках 9 28551 115260
Кредити та заборгованість клієнтів 10 0 0
Цінні папери в портфелі банку на продаж 11 0 0
Цінні папери в портфелі банку до погашення 12 0 0
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні2 компанії 13 0 0
Інвестиційна нерухомість 14 0 0
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 0 0
Відстрочений податковий актив 0 0
Гудвіл 15 0 0
Основні засоби та нематеріальні активи 16 1277 1141
Інші фінансові активи 17 0 0
Інші активи 18 25 635
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття 19 0 0
Усього активів 121221 121081
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків 20 0 0
Кошти клієнтів 21 0 0
Боргові цінні папери, емітовані банком 22 0 0
Інші залучені кошти 23 0 0
Зобов’язання щодо поточного податку на прибуток 82 16
Відстрочені податкові зобов’язання 0 0
Резерви за зобов’язаннями 24 0 0
Інші фінансові зобов'язання 25 0 0
Інші зобов'язання 26 112 1
Субординований борг 27 0 0
Зобов'язання групи вибуття 19 0 0
Усього зобов'язань 194 17
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 28 121000 121000
Емісійні різниці 28 0 0
Незареєстровані внески до статутного капіталу 0 0
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -37 64
Резервні та інші фонди банку 64 0
Резерви переоцінки 29 0 0
Неконтрольована частка3 0 0
Усього власного капіталу 121027 121064
Усього зобов'язань та власного капіталу 121221 121081

Примітки Розкриття iнформацiї "Звiту про фiнансовий стан(баланс)" наведено у примiтках, якi поданi у Фiнансовiй звiтностi ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2014 рiк.
Затверджено до випуску та підписано      
02.03.2015 року   Керівник Махонько В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Святенко Г.Г. (062)210-20-66   Головний бухгалтер Святенко Г.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2014 рік

Найменування статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
Процентні доходи 31 4073 1562
Процентні витрати 31 0 0
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 4073 1562
Комісійні доходи 32 0 0
Комісійні витрати 32 0 0
Результат від операцій з цінними паперами в торговому портфелі банку 0 0
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості 43 0 0
Результат від переоцінки інших фінансових інструментів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки через прибутки або збитки 0 0
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0
Результат від операцій з іноземною валютою 0 0
Результат від переоцінки іноземної валюти 0 0
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості 0 0
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 9, 10 0 0
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова 20, 21, 23 0 0
Відрахування до резерву під знецінення кредитів та коштів в інших банках 9, 10 0 0
Відрахування до резерву під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів 17, 18 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж 11 0 0
Знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення 12 0 0
Відрахування до резервів за зобов'язаннями 24 0 0
Інші операційні доходи 33 0 0
Адміністративні та інші операційні витрати 34 -3077 -1482
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній 13 0 0
Прибуток/(збиток) до оподаткування 38 80
Витрати на податок на прибуток 35 -75 -16
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває -37 64
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування 19 0 0
Прибуток/(збиток) за рік -37 64
ІНШІЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж 0 0
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів 0 0
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків 0 0
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності 0 0
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії 0 0
Податок на прибуток, пов'язаний з іншим сукупним доходом 29 0 0
Інший сукупний дохід після оподаткування за рік 0 0
Усього сукупного доходу за рік -37 64
 
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку -37 64
неконтрольованій частці 0 0
 
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку 0 0
неконтрольованій частці 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію -0.31 0.05
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію -0.31 0.05
 
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію 0 0
 
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку: 36
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік -0.31 0.05
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік -0.31 0.05

Примітки Розкриття iнформацiї "Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд банку (Звiт про фiнансовi результати)" наведено у примiтках, якi поданi у Фiнансовiй звiтностi ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2014 рiк.
Затверджено до випуску та підписано      
02.03.2015 року   Керівник Махонько В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Святенко Г.Г. (062)210-20-66   Головний бухгалтер Святенко Г.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2014 рік

Найменування статті Примітки Належить власникам банку Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці резервні, інші фонди та резерви переоцінки нерозподілений прибуток усього
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 0 0 0 0 0 0 0
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення 5 0 0 0 0 0 0 0
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 0 0 0 0 0 0 0
Усього сукупного доходу 29 0 0 0 64 64 0 64
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 121000 0 0 0 121000 0 121000
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 48 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець попереднього періоду 121000 0 0 64 121064 0 121064
Усього сукупного доходу 29 0 0 64 -101 -37 0 -37
Емісія акцій: 28
номінальна вартість 0 0 0 0 0 0 0
емісійний дохід 0 0 0 0 0 0 0
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля 28 0 0 0 0 0 0 0
продаж 28 0 0 0 0 0 0 0
анулювання 28 0 0 0 0 0 0 0
Об'єднання компаній 0 0 0 0 0 0 0
Дивіденди 37 0 0 0 0 0 0 0
Залишок на кінець звітного періоду 121000 0 64 -37 121027 0 121027

Примітки Розкриття iнформацiї "Звiту про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал)" наведено у примiтках, якi поданi у Фiнансовiй звiтностi ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2014 рiк.
Затверджено до випуску та підписано      
02.03.2015 року   Керівник Махонько В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Святенко Г.Г. (062)210-20-66   Головний бухгалтер Святенко Г.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за прямим методом за 2014 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Процентні доходи, що отримані 4324 1562
Процентні витрати, що сплачені 0 0
Комісійні доходи, що отримані 0 0
Комісійні витрати, що сплачені 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
Інші отримані операційні доходи 0 0
Витрати на утримання персоналу, сплачені -1595 -639
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -533 -843
Податок на прибуток, сплачений -29 0
Грошові кошти отримані/ (сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 2167 80
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 85500 -115260
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів -4 -635
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 9, 17 -62 1
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 -275 -112
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 -3 -1028
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності -278 -1141
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 121000
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 121000
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 87323 4045
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 4045 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 91368 4045

Примітки Розкриття iнформацiї "Звiту про рух коштiв за прямим методом" наведено у примiтках, якi поданi у Фiнансовiй звiтностi ПАТ "КБ"ГЕФЕСТ" за 2014 рiк.
Затверджено до випуску та підписано      
02.03.2015 року   Керівник Махонько В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Святенко Г.Г. (062)210-20-66   Головний бухгалтер Святенко Г.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2014 рік

Назва статті Примітки Звітний рік Попередній рік
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Прибуток/(збиток) до оподаткування 0 0
Коригування:
Знос та амортизація 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів 0 0
Амортизація дисконту/(премії) 0 0
Результат операцій з торговими цінними паперами 0 0
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами 0 0
Результат операцій з іноземною валютою 0 0
(Нараховані доходи) 0 0
Нараховані витрати 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності 0 0
Чистий збиток/(прибуток) від фінансової діяльності діяльності 0 0
Інший рух коштів, що не є грошовим 0 0
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів 0 0
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток 0 0
Податок на прибуток, що сплачений 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж 9, 17 0 0
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення 10 0 0
Придбання дочірніх компаній за мінусом отриманих грошових коштів 44 0 0
Надходження від реалізації дочірньої компанії за мінусом сплачених грошових коштів 17 0 0
Придбання асоційованих компаній 11 0 0
Надходження від реалізації асоційованих компаній 11, 17 0 0
Придбання інвестиційної нерухомості 12 0 0
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості 12, 17 0 0
Придбання основних засобів 14 0 0
Надходження від реалізації основних засобів 14, 17 0 0
Придбання нематеріальних активів 14 0 0
Надходження від вибуття нематеріальних активів 14, 17 0 0
Дивіденди, що отримані 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від інвестиційної діяльності 0 0
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ:
Емісія простих акцій 26 0 0
Емісія привілейованих акцій 26 0 0
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій 26, 27 0 0
Викуп власних акцій 26 0 0
Продаж власних акцій 26 0 0
Отримання субординованого боргу 25 0 0
Погашення субординованого боргу 25 0 0
Отримання інших залучених коштів 21 0 0
Повернення інших залучених коштів 21 0 0
Додаткові внески в дочірню компанію 44 0 0
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю 17 0 0
Дивіденди, що виплачені 35 0 0
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів 26, 27 0 0
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від фінансової діяльності 0 0
Вплив змін офіційного валютного курсу на грошові кошти та їх еквіваленти 0 0
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 0 0
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 0 0

Примітки Звiт про рух коштiв за непрямим методом не здiйснювався
Затверджено до випуску та підписано      
02.03.2015 року   Керівник Махонько В.В.
        (підпис, ініціали, прізвище)
Святенко Г.Г. (062)210-20-66   Головний бухгалтер Святенко Г.Г.
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)