Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.

 

В.О.Голови Правлiння

 

 

 

Попова С.М.

(посада)

 

(підпис)

 

(прізвище та ініціали керівника)

М.П.

18.04.2016

(дата)

 

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2015 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"

2. Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

3. Код за ЄДРПОУ

38770082

4. Місцезнаходження

м. Київ , Подiльський, 04208, м.Київ, вул. Порика Василя, б 13

5. Міжміський код, телефон та факс

(044)5020698 д/н

6. Електронна поштова адреса

office@bankgefest.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії

18.04.2016

(дата)

 

2. Річна інформація опублікована у

Бюлетень "Цiннi папери України" 71

 

19.04.2016

(номер та найменування офіційного друкованого видання)

 

(дата)

 

3. Річна інформація розміщена на власній сторінці

www.bankgefest.com.ua

в мережі Інтернет

26.04.2016

 

(адреса сторінки)

 

(дата)


Зміст

1. Основні відомості про емітента

X

2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності

X

3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб

4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря

5. Інформація про рейтингове агентство

6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

X

7. Інформація про посадових осіб емітента:

1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

X

2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

X

8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

X

9. Інформація про загальні збори акціонерів

X

10. Інформація про дивіденди

X

11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент

X

12. Відомості про цінні папери емітента:

1) інформація про випуски акцій емітента

X

2) інформація про облігації емітента

3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом

4) інформація про похідні цінні папери

5) інформація про викуп власних акцій протягом звітного періоду

13. Опис бізнесу

X

14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:

1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

X

2) інформація щодо вартості чистих активів емітента

3) інформація про зобов'язання емітента

X

4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції

5) інформація про собівартість реалізованої продукції

15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів

16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду

X

17. Інформація про стан корпоративного управління

X

18. Інформація про випуски іпотечних облігацій

19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:

1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям

2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду

3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття

4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду

5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року

20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття

21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів

22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів

23. Основні відомості про ФОН

24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН

25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН

26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН

27. Правила ФОН

28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)

29. Текст аудиторського висновку (звіту)

X

30. Річна фінансова звітність

31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності)

X

32. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)

33. Примітки

Iнформацiя про органи управлiння емiтента - ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” не надається, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством. Вiдомостi щодо участi ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” у створеннi юридичних осiб не надаються, оскiльки емiтент не має участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається у зв'язку з вiдсутностю в ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ”посади корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство не надається по причинi того, що у 2015 роцi договори з рейтинговими агентствами не укладались. Iнформацiя про облiгацiї ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” (емiтент); про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з вiдсутнiстю випускiв в 2015 роцi. Викуп власних акцiй протягом 2015 року не вiдбувався, тому iнформацiя не надається. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента, про зобов'язання емiтента, про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованної продукцiї не надається у зв'язку з невиробничою дiяльнiстю емiтента. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю таких операцiй i вiдсутнiстю забезпечення третiх осiб щодо виконання зобов'язань емiтента. В 2015 роцi випуск iпотечних облiгацiй не вiдбувався - тому така iнформацiя не надається. У зв'язку з вiдсутнiстю iпотечного покриття iнформацiя про склад, структуру, розмiр такого покриття не надається в звiтномому перiодi. ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” не має простроченних боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття у зв'язку з їх вiсутнiстю i тому таку iнформацiю не надає. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається в зв'язку з вiдсутнiстю такого випуску. У зв'язку з вiдсутнiстю реєстра iпотечних активiв така iнформацiя не надається. В звiтному перiодi ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” не органiзовував ФОН, тому вiдомостi про ФОН, випуски таких сертифiкатiв, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, а також iнформацiя щодо розрахунку вартостi чистих активiв ФОН та правил ФОН не надається. ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” не проводив в 2015 роцi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва, тому звiт про стан такого об'єкта нерухомостi не надається.Iнформацiя про органи управлiння емiтента - ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” не надається, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством. Вiдомостi щодо участi ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” у створеннi юридичних осiб не надаються, оскiльки емiтент не має участi в створеннi юридичних осiб. Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається у зв'язку з вiдсутностю в ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ”посади корпоративного секретаря. Iнформацiя про рейтингове агентство не надається по причинi того, що у 2015 роцi договори з рейтинговими агентствами не укладались. Iнформацiя про облiгацiї ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” (емiтент); про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з вiдсутнiстю випускiв в 2015 роцi. Викуп власних акцiй протягом 2015 року не вiдбувався, тому iнформацiя не надається. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента, про зобов'язання емiтента, про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованної продукцiї не надається у зв'язку з невиробничою дiяльнiстю емiтента. Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю таких операцiй i вiдсутнiстю забезпечення третiх осiб щодо виконання зобов'язань емiтента. В 2015 роцi випуск iпотечних облiгацiй не вiдбувався - тому така iнформацiя не надається. У зв'язку з вiдсутнiстю iпотечного покриття iнформацiя про склад, структуру, розмiр такого покриття не надається в звiтномому перiодi. ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” не має простроченних боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття у зв'язку з їх вiсутнiстю i тому таку iнформацiю не надає. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається в зв'язку з вiдсутнiстю такого випуску. У зв'язку з вiдсутнiстю реєстра iпотечних активiв така iнформацiя не надається. В звiтному перiодi ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” не органiзовував ФОН, тому вiдомостi про ФОН, випуски таких сертифiкатiв, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, а також iнформацiя щодо розрахунку вартостi чистих активiв ФОН та правил ФОН не надається. ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” не проводив в 2015 роцi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва, тому звiт про стан такого об'єкта нерухомостi не надається.


III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"

2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)

12661020000043778

3. Дата проведення державної реєстрації

10.07.2013

4. Територія (область)

м. Київ

5. Статутний капітал (грн)

121000000

6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі

0

7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії

0

8. Середня кількість працівників (осіб)

21

9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД

64.19 Iншi види грошового посередництва

д/н д/н

д/н д/н

10. Органи управління підприємства

д/н

11. Банки, що обслуговують емітента:

1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті

Нацiональний банк України

2) МФО банку

300001

3) поточний рахунок

32004122601026

4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті

д/н

5) МФО банку

д/н

6) поточний рахунок

д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності

Номер ліцензії (дозволу)

Дата видачі

Державний орган, що видав

Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)

1

2

3

4

5

Надання банкiвських послуг

274

04.10.2013

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис

Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третью статтi 47 Закону України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть”

 

Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй

274-2

26.11.2015

Нацiональний банк України

Необмежена

Опис

Лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком. Банк - власник цiєї генеральної лiцензiї зобов`язується дотримуватися встановлених законодавством України i Нацiональним банком України вимог щодо проведення зазначених у нiй валютних операцiй - безстрокова.

 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника

Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника

Місцезнаходження

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД»

36982021

03115Україна Київ вул. Святошинська, б.34, оф.18

100

Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи

Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт*

Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)

д/н

д/н

0

Усього

100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада

Голова Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Попов В’ячеслав Анатолiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

11

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Укрсервiспромтранс», генеральний директор

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

02.04.2015 на невизначений термiн

9) Опис

Голова Наглядової ради органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Банку; готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Банку та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети Банку; здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством i Статутом Банку та необхiднi для забезпечення роботи Наглядової ради. Виплата винагороди вiдбувалась в розмiрi згiдно трудового договору (контракту). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядовоїї ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Прокопенко Олексiй Юрiйович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1977

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВ «Юридична фiрма «Прокопенко, Чуйко та Партнери», заступник директора

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.10.2015 на невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради приймає участь у роботi Наглядової ради Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як члену Наглядової ради, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядовоїї ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Нiколаєнко Андрiй Iванович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1979

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

6

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ ВИРОБНИЧО-КОМЕРЦIЙНА ФIРМА "ВЕЛТА", Голова Ради Директорiв.

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.10.2015 на невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради приймає участь у роботi Наглядової ради Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як члену Наглядової ради, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Член Наглядової ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради приймає участь у

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Сокирко Ольга Володимирiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1962

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

8

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Банк «Контракт», заступник директора операцiйного департаменту

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.10.2015 на невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради приймає участь у роботi Наглядової ради Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як члену Наглядової ради, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Заступник Голови Правлiння, Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Калашникова Марина Якiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1966

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Донецьке регiональне вiддiлення №1 АТ "КБ "СОЮЗ" Начальник операцiйного вiддiлу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

28.01.2013 на невизначений термiн

9) Опис

Заступник Голови Правлiння обирається на посаду та звiльняється з посади рiшенням Спостережної ради. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на заступника Голови Правлiння може бути покладено виконання обов'язкiв Голови Правлiння на пiдставi наказу. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

В.о. Голови Правлiння, нач. упр. фiн. монiторигу

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Головач Оксана Костянтинiвна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1967

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

АТ "КБ "СОЮЗ" Заступник начальника управлiння фiнансового монiторингу

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

29.12.2015 на невизначений термiн

9) Опис

Голова Правлiння Банку обирається Спостережною радою Банку простою бiльшiстю голосiв членiв Спостережної ради. Повноваження, права i обов'язки Голови Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Правлiння Банку. Голова Правлiння керує роботою Правлiння Банку та несе персональну вiдповiдальнiсть за фiнансово-господарську дiяльнiсть Банку. Голова Правлiння органiзовує роботу Правлiння, скликає засiдання, забезпечує ведення протоколiв засiдань. Голова Правлiння має право без довiреностi дiяти вiд iменi Банку, уповноважений керувати поточними справами Банку, виконувати рiшення Загальних зборiв та Спостережної ради, видавати накази та давати розпорядження, обов'язковi для виконання всiма працiвниками Банку. Голова Правлiння вiдповiдає за ефективну дiяльнiсть Правлiння i Банку, координацiю дiяльностi Правлiння зi Спостережною радою та iншими колегiальними органами. Голова Правлiння має право надавати пропозицiї Загальним зборам та Спостережнiй радi за всiма напрямками дiяльностi Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Головний бухгалтер, Член Правлiння

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Святенко Галина Григорiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1969

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

13

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» Заступник Головного бухгалтера

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

30.10.2013 на невизначений термiн

9) Опис

Головний бухгалтер здiйснює контроль за веденням бухгалтерського облiку банкiвських операцiй у вiдповiдностi з вимогами, якi затвердженi правилами та нормативно-правовими актами НБУ, внутрiшнiми положеннями Банку та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Головний бухгалтер Банку призначається на посаду та звiльняється з посади наказами Голови Правлiння Банку. Головний бухгалтер Банку пiдпорядковується Головi Правлiння i в своїй роботi керується чинним законодавством України, Посадовою iнструкцiєю та iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

Начальник служби внутрiшнього аудиту

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Яковлев Роман Вiкторович

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1975

5) освіта**

вища

6) стаж роботи (років)**

15

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

Нацiональний банк України, директор Генерального департаменту банкiвського нагляду

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

24.03.2015 на невизначений термiн

9) Опис

Здiйснює керiвництво Службою внутрiшнього аудиту Банку, що є органом оперативного контролю Наглядової ради, який пiдконтрольний та пiдзвiтний Наглядовiй радi, та дiє на пiдставi Положення про Службу внутрiшнього аудиту. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
____________

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

1) посада

член Наглядової ради

2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи

Грозь Олена Анатолiївна

3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

д/н д/н д/н

4) рік народження**

1974

5) освіта**

Вища

6) стаж роботи (років)**

9

7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД», начальник вiддiлу бухгалтерської методологiї

8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)

01.10.2015 невизначений термiн

9) Опис

Член Наглядової ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради приймає участь у роботi Наглядової ради Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як члену Наглядової ради, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.


2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада

Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи

Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Голова Наглядової ради

Попов В’ячеслав Анатолiйович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядовоїї ради

Прокопенко Олексiй Юрiйович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Нiколаєнко Андрiй Iванович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Сокирко Ольга Володимирiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Член Наглядової ради

Грозь Олена Анатолiївна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Головний бухгалтер, Член Правлiння

Святенко Галина Григорiївна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

В.о. Голови Правлiння,Начальник Управлiння фiнансового монiторингу

Головач Оксана Костянтинiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Начальник служби внутрiшнього аудиту

Яковлев Роман Вiкторович

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Заступник Голови Правлiння

Калашникова Марина Якiвна

д/н д/н д/н

0

0

0

0

0

0

Усього

0

0

0

0

0

0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.


VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи

Код за ЄДРПОУ

Місцезнаходження

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД»

36982021

04208 Україна Київська Святошинський Київ вул. Святошинська, буд.34, оф.18

121000

100

121000

0

0

0

Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи*

Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт**

Кількість акцій (штук)

Від загальної кількості акцій (у відсотках)

Кількість за видами акцій

прості іменні

прості на пред'явника

привілейовані іменні

привілейовані на пред'явника

д/в

д/в

0

0

0

0

0

0

Усього

121000

100

121000

0

0

0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, ім'я, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.


VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

02.02.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний:
1. Змiни мiсцезнаходження ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».
Прийняте рiшення:
1. Змiнити мiсцезнаходження ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».
Нове мiсцезнаходження: 04208, Україна, мiсто Київ, вулиця Порика Василя, будинок 13.
2. Затвердити наступнi змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», а саме: викласти пункт 1.4 Роздiлу 1 «Загальнi положення» Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ГЕФЕСТ» в наступнiй редакцiї:
«1.4. Мiсцезнаходження Банку: 04208, Україна, мiсто Київ, вулиця Порика Василя, будинок 13»

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

01.04.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний:
1 Звiльнення Масса Б.Я. з посади Голови Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за власним бажанням, згiдно ст.38 КЗпП України та припинення його повноважень як Голови Спостережної ради ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ».
2. Обрання Голови Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».
3. Затвердження умов трудового договору, що укладатиметься з Головою Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», обрання особи, яка уповноважується на пiдписання договору з Головою Спостережної ради.
Прийняте рiшення:
1.Звiльнити Масса Б.Я. з посади Голови Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за власним бажанням, згiдно ст.38 КЗпП України та припинити його повноваження як Голови Спостережної ради ПАТ «КБ «ГЕФЕСТ» 01 квiтня 2015 року.
2. Обрати на посаду Голови Спостережної ради ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» Попова В’ячеслава Анатолiйовича.
3. Затвердити умови трудового договору що укладатиметься з Головою Спостережної ради Поповим В’ячеславом Анатолiйовичем. (Проект договору додається до цього Рiшення).
Обрати особою, яка уповноважується на пiдписання договору з Головою Спостережної ради - Голову Правлiння ПАТ “КБ “ГЕФЕСТ” Махонька Вiктора Вiкторовича

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

24.04.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Порядок денний:
1.Звiт Правлiння ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
2.Звiт Спостережної ради ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
3.Звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2014 рiк та прийняття рiшення за наслiдками розгляду цього звiту.
4. Затвердження рiчних результатiв дiяльностi (рiчного звiту) балансу ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2014 рiк.
5. Прийняття рiшення стосовно розподiлу прибутку або покриття збиткiв ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за пiдсумками роботи в 2014 роцi.
6. Затвердження звiту незалежного аудитора щодо рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за звiтний перiод , який закiнчився 31 грудня 2014 року.
Прийняте рiшення:
1. Затвердити звiт Правлiння ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” про пiдсумки дiяльностi в 2014 роцi, визнати роботу Правлiння Банку задовiльною. Затвердити основнi напрямки розвитку ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” в 2015 роцi.
2. Затвердити звiт Спостережної ради ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2014 рiк, визнати роботу Спостережної ради задовiльною
3. Затвердити звiт Ревiзiйної комiсiї ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” про дiяльнiсть Банку в 2014 роцi, визнати роботу Ревiзiйної комiсiї задовiльною.
4. Затвердити результати дiяльностi, рiчний звiт та баланс ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за 2014 рiк.
5.Отриманий чистий збиток у сумi 37 тис. грн. покрити за рахунок прибуткiв майбутнiх перiодiв.У зв’язку з отриманим збитком за результатами дiяльностi банку за 2014 рiк не здiйснювати виплату дивiдендiв.
6.Затвердити звiт незалежного аудитора щодо рiчної фiнансової звiтностi ПАТ “КБ”ГЕФЕСТ” за звiтний перiод , який закiнчився 31 грудня 2014 року.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

25.05.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Прийняте рiшення:
1. В зв’язку з необхiднiстю приведення дiяльностi банку у вiдповiднiсть до вимог Закону України «Про внесення змiн до Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть» щодо визначення особливостей корпоративного управлiння в банках», керуючись пунктом 2 Роздiлу II «Прикiнцевi положення» цього Закону, затвердити змiни до Статуту ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» шляхом викладення Статуту в новiй редакцiї.
2. Уповноважити Голову Правлiння Махонька В.В. пiдписати нову редакцiю Статуту разом iз єдиним акцiонером та вжити органiзацiйно-правовi заходи iз погодження нової редакцiї Статуту Нацiональним банком України та його державнiй реєстрацiї в установленому порядку.

 

Вид загальних зборів*

чергові

позачергові

X

Дата проведення

30.09.2015

Кворум зборів**

100

Опис

Прийняте рiшення:
1. Вiдкликати з 30 вересня 2015 року Голову та членiв Спостережної ради ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»: Голову Спостережної ради Попова В.А.; члена Спостережної ради Любченко Ю.Ю.; члена Спостережної ради Габрiльчука В.О.
2. Визначити кiлькiсний склад Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» - 5 осiб.
3. Обрати з 01 жовтня 2015 року Головою та членами Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»: Голова Наглядової ради Попов В’ячеслав Анатолiйович; член Наглядової ради Нiколаєнко Андрiй Iванович – незалежний член Наглядової ради; член Наглядової ради Прокопенко Олексiй Юрiйович – незалежний член Наглядової ради;член Наглядової ради Грозь Олена Анатолiївна – незалежний член Наглядової ради; член Наглядової ради Сокирко Ольга Володимирiвна – незалежний член Наглядової ради.
4. Визначити що Голова Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» перебуває з банком в трудових вiдносинах, з ним укладається трудовий договiр.
Члени Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» перебувають з банком в цивiльно-правових вiдносинах, з ними укладаються цивiльно-правовi договори.
Затвердити умови трудового договору та цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».
Уповноважити В.о. Голови Правлiння ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» на пiдписання трудового договору та цивiльно-правових договорiв з Головою та членами Наглядової ради.
5. В зв’язку з тим, що новою редакцiєю Статуту ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» не передбачено створення Ревiзiйної комiсiї, вiдкликати та припинити повноваження Голови та членiв Ревiзiйної комiсiї ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»: Голови Ревiзiйної комiсiї Максимової Iрини Анатолiївни; члена Ревiзiйної комiсiї Чащина Сергiя Миколайовича; члена Ревiзiйної комiсiї Литвиненка Вiктора Миколайовича.
6. Затвердити Положення про Наглядову раду ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».
7. Затвердити Положення про Правлiння ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».
8. Затвердити Кодекс Корпоративного управлiння ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».

 


9. Інформація про дивіденди

За результатами звітнього періоду

За результатами періоду, що передував звітньому

за простими акціями

за привілейованими акціями

за простими акціями

за привілейованими акціями

Сума нарахованих дивідендів, грн.

0

0

0

0

Нарахування дивідендів на одну акцію, грн.

0

0

0

0

Сума виплачених дивідендів, грн.

0

0

0

0

Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів

Дата виплати дивідендів

Опис

За пiдсумками дiяльностi 2015 року згiдно рiшення Загальних зборiв акцiонерiв (Рiшення № 7 вiд 13.04.2016 р.) дивiденди не нараховувались i не сплачувались.


IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"

Організаційно-правова форма

Акціонерне товариство

Код за ЄДРПОУ

30370711

Місцезнаходження

04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ Нижний вал, 17/8

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

АВ № 581322

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

Дата видачі ліцензії або іншого документа

19.09.2006

Міжміський код та телефон

(044)2796540

Факс

(044)2791322

Вид діяльності

професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв

Опис

Послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах емiтента, обслуговування операцiй емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв здiйснюється згiдно Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв №ОВ-8193 вiд 20.05.2015 року.

 

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "АУДИТ-СЕРВIС IНК"

Організаційно-правова форма

Товариство з обмеженою відповідальністю

Код за ЄДРПОУ

13659226

Місцезнаходження

76018 Україна Івано-Франківська Центарльний м. Iвно-Франкiвськ вул. Лепкого , б.34 , оф.1

Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності

0036

Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ

Аудиторська палата України

Дата видачі ліцензії або іншого документа

26.01.2001

Міжміський код та телефон

(0342)750501

Факс

(0342)750501

Вид діяльності

Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту, консультування з питань оподаткування

Опис

Здiйснення аудиту рiчної фiнансової звiтностi за 2015 звiтний рiк з метою висловлення аудитором думки про те, чи фiнансова звiтнiсть вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Замовника на 31.12.2015 р., його фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, чи складена в усiх суттєвих аспектах вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, надалi – завдання з аудиту згiдно Договору № 207 на надання професiйних послуг вiд 12.10.2015 р.

 


X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску

Номер свідоцтва про реєстрацію випуску

Найменування органу, що зареєстрував випуск

Міжнародний ідентифікаційний номер

Тип цінного паперу

Форма існування та форма випуску

Номінальна вартість акцій (грн)

Кількість акцій (штук)

Загальна номінальна вартість (грн)

Частка у статутному капіталі (у відсотках)

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

25.12.2012

241/1/2012

Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку

UA 4000151294

Акція проста документарна іменна

Бездокументарні іменні

1000

121000

121000000

100

Опис

Перший випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - формування статутного капiталу Банку.

 


XI. Опис бізнесу

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” (надалi - Банк) створено вiдповiдно до рiшення акцiонера (Рiшення про заснування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ вiд 28.01.2013 р.) у виглядi публiчного акцiонерного товариства, зареєстровано в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв 10 липня 2013 року за № 12661020000043778 та зареєстровано Нацiональним Банком України 04 жовтня 2013 року за № 351.

 

Органами управлiння банку є Загальнi збори акцiонерiв Банку, Наглядова Рада Банку та Правлiння Банку. Органом контролю Банку є служба внутрiшнього аудиту Банку. Система управлiння Банку створюється та дiє за принципом пiдпорядкованостi нижчих органiв управлiння вищим органам управлiння. Органiзацiйна структура розроблена у вiдповiдностi до стратегiї розвитку Банку та побудована на чiткому розподiлi повноважень мiж окремими напрямками бiзнесу. Загальне керiвництво банком здiйснюється Головою Правлiння.
Структура банку складається з наступних пiдроздiлiв:
1.Служби, пiдпорядкованi Головi Правлiння:
- Управлiння фiнансового монiторингу здiйснює дiяльнiсть щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом та фiнансування тероризму.
- Управлiння аналiзу ризикiв забезпечує оцiнку ризикiв корпоративних та iндивiдуальних клiєнтiв, кредитних продуктiв, аналiз тенденцiй, контроль та рекомендацiї щодо лiмiтiв повноважень з прийняття рiшень колегiальними органами (кредитний комiтет) та посадовими особами Банку та дотриманням нормативiв банку.
- Вiддiл безпеки банковської дiяльностi забезпечує технiчну та фiзичну охорону банкiвських примiщень, здiйснює попередню перевiрку дiлової репутацiї позичальникiв на етапi прийняття рiшень щодо видачi кредитiв (надання гарантiй) та при здiйсненi iнших активних операцiй, проводить роботу з проблемними активами банку.
- Вiддiл юридичного супроводження дiяльностi банку забезпечує юридичне супроводження банкiвських операцiй та господарської дiяльностi Банку.
-Управлiння iнформацiйних технологiй забезпечує апаратно-технiчне функцiонування каналiв зв'язку, пiдтримку банкiвських операцiйних систем, адмiнiстрування пошти НБУ та корпоративної пошти.
-Вiддiл по роботi з персоналом здiйснює кадрову полiтику Банку, а також забезпечує оцiнку та навчання персоналу.
-Вiддiл господарського забезпечення вiдповiдає за адмiнiстративно-господарське забезпечення дiяльностi Банку.
2. Служби, пiдпорядкованi Заступнику Голови Правлiння:
- Кредитний вiддiл органiзовує роботу щодо здiйснення продажу банкiвських продуктiв та комплексного обслуговування з питань проведення активно-пасивних операцiй;
- Вiддiл по роботi з цiнними паперами здiйснює облiк операцiй з цiнними паперами;
- Управлiння операцiй казначейства вiдповiдає за ефективний розподiл та використання фiнансових ресурсiв, забезпечення лiквiдностi та формування i контроль процентної полiтики Банку та курсоутворення для готiвкових валютно-обмiнних операцiй.
- Вiддiл неторгових операцiй здiйснює розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв в iноземнiй валютi.
3. Служби, пiдпорядкованi Головному бухгалтеру:
- Вiддiл статистичної звiтностi забезпечує складання, перевiрку та надання фiнансової та статистичної звiтностi до Нацiонального банку України та Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.
- Вiддiл внутрiшньобанкiвського та податкового облiку здiйснює ведення податкового облiку та складання податкової звiтностi, контроль за здiйсненням розрахунку та перерахуванням податкiв та зборiв, здiйснення розрахункiв з пiдприємствами-постачальниками за внутрiшньогосподарською дiяльнiстю Банку, з працiвниками Банку iз заробiтної плати та iншими видами виплат.
- Вiддiл облiку банкiвських операцiй здiйснює бухгалтерський облiк та супроводження банкiвських та кредитних операцiй.
- Операцiйний вiддiл здiйснює розрахунково-касове обслуговування юридичних та фiзичних осiб.
- Вiддiл касових операцiй забезпечує рацiональну органiзацiю готiвкового обороту, своєчасну видачу готiвки клiєнтам, виконання встановленого порядку касової та емiсiйної роботи.
- Вiддiл валютного контролю проводить мiжнароднi розрахунки за експортно-iмпортними операцiями, здiйснює валютний контроль та проводить неторговi та iншi банкiвськi операцiї по валютним рахункам.
- Вiддiл бюджетування та економiчного аналiзу банку здiйснює складання та подання на затвердження Правлiнню бюджетних показникiв як банка в цiлому, так i його структурних пiдроздiлiв, аналiз виконання затверджених показникiв.
Станом на 01 сiчня 2016 року Банк не має вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.

 

На 01 сiчня 2016 року штатна чисельнiсть працiвникiв складала 21 особу. Фонд оплати працi за 2015 рiк склав 1 737 тис.гривень. Фонд оплати працi збiльшився вiдносно попереднього року на 474 тис.грн. за рахунок зменьшення чисельнiстi працiвникiв, якi працюють на умовах неповного робочого часу, та збiльшенням штатних працiвникiв.
Мета концепцiї управлiння персоналом Банку - створення системи, що ґрунтується, в основному, не на адмiнiстративних методах, а на економiчних стимулах i соцiальних гарантiях, орiєнтованих на зближення iнтересiв працiвника з iнтересами Банку в досягненнi високої продуктивностi працi, пiдвищеннi ефективностi надання банкiвських послуг, одержаннi найвищих економiчних результатiв дiяльностi Банку

 

Банк не належить до об'єднань пiдприємств

 

Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями Банк не проводить.

 

Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Банку не надходили.

 

Облiкова полiтика - сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються Банком для складання та подання фiнансової звiтностi. Цим документом установлюється порядок ведення бухгалтерського облiку операцiй, якi здiйснює Банк згiдно iз законодовством України. У ньому вiдображаються особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку Банку.
Облiкова полiтика Банку базується на наступних принципах: повне висвiтлення; своєчаснiсть; превалювання сутностi над формою; автономнiсть; обачнiсть; превалювання сутностi над формою; безперервнiсть; нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; послiдовнiсть.
Бухгалтерський облiк передбачає процес визнання конкретної статтi балансу - звiту про фiнансове становище Банку, основними елементами якого є активи, зобов'язання та власний капiтал. Необхiдною умовою для визнання активiв i зобов'язань в балансi є оцiнка, тобто можливiсть визначення грошової суми, в якiй елементи балансу мають бути вiдображенi у звiтностi. Своєчасна i об'єктивна оцiнка (переоцiнка) активiв, зобов'язань (балансових i позабалансових) та прийняття на пiдставi такої оцiночної iнформацiї адекватних управлiнських рiшень надають змогу здiйснити заходи, спрямованi на полiпшення структури балансу, зменшення низьколiквiдних i недоходних (неробочих активiв), що, в свою чергу, сприяє змiцненню фiнансового стану та стабiльностi Банку.
Активи Банку облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за iсторичною вартiстю).
У разi проведення переоцiнки активiв, якщо їх iсторична вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, вони облiковуються за переоцiненою вартiстю. Результат вiд переоцiнки вiдображається у складi капiталу Банку, в тому числi i через прибутки/збитки.
Активи в iноземнiй валютi переоцiнюються при змiни офiцiйного курсу НБУ (за винятком немонетарних статей). Вартiсть немонетарних активiв в iноземнiй валютi перераховується у нацiональну валюту по курсу на дату виникнення прав на цi активи i не переоцiнюється.
Всi зобов’язання Банку облiковуються за вартiстю їх виникнення . Зобов’язання в iноземнiй валютi переоцiнюються при змiнi офiцiйного курсу НБУ (за винятком немонетарних статей).
При оцiнцi активiв i зобов’язань Банк використовує такий метод оцiнки, щоб створенi пiд них резерви виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди.
Переоцiнка активiв та зобов'язань Банку може бути вiдображена в облiку рiзними способами, а саме:
• коригуванням вiдповiдної статтi балансового звiту (з використанням вiдповiдних рахункiв з облiку переоцiнки);
• переоцiнкою статей балансу в iноземнiй валютi, за виключенням немонетарних, за офiцiйним валютним курсом;
• формуванням спецiальних резервiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах.
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат).
Банк здiйснює оцiнку фiнансових iнструментiв за методом ефективної ставки вiдсотка, тобто методом обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов’язань) та розподiлу доходiв у виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного перiоду часу.
Амортизована собiвартiсть – це вартiсть, за якою оцiнюється фiнансовий актив чи фiнансове зобов’язання та яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збiльшеної/зменшеної на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi.
Ефективна ставка вiдсотка – ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв або надходжень впродовж очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту до чистої балансової вартостi цього iнструменту.
Запаси в бухгалтерському облiку Банку оприбутковуються на баланс за фактичними цiнами придбання – їх первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов'язковi платежi (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Банку).
Запаси матерiальних цiнностей не переоцiнюються.
Об’єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Банк отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена.
Придбанi основнi засоби облiковуються на балансi за первiсною вартiстю - за фактичними витратами на їх придбання, спорудження, виготовлення, включаючи витрати на доставку, монтаж, встановлення, налагодження, сплаченi у зв’язку з придбанням, суми непрямих податкiв i мита та iншi витрати, необхiднi для приведення їх у робочий стан.
Пiсля початкового визнання основнi засоби визнаються в облiку за їх первiсною вартiстю (собiвартiстю) за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (знецiнення). При цьому методi переоцiнка основних засобiв не здiйснюється. Обраний метод Банк застосовує для всiх об’єктiв певної групи основних засобiв.
Знос основних засобiв нараховується Банком з використанням прямолiнiйного методу, тобто шляхом дiлення вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта (при передачi в експлуатацiю) в розмiрi 100% вiд його вартостi.
Знос нематерiальних активiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу.
Банк оцiнює наданi (отриманi) кредити пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов’язанi з iнiцiюванням кредитiв.
Банк оцiнює кредити пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Iншi фiнансовi зобов'язання Банку первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю (цiною операцiї).
Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Банку: операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової. Критерiї визнання доходiв i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї Банку. Кожний вид доходiв або витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо.
Бiльшiсть доходiв/витрат Банку визнаються в облiку за принципом нарахування. Це означає, що доходи/витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку у тому перiодi, коли виникли права на такi доходи, або виникли зобов’язання по витратах, незалежно вiд факту отримання чи сплати грошових коштiв.
Визнання в бухгалтерському облiку на рахунках шостого та сьомого класiв Плану рахункiв процентних доходiв/витрат вiдбувається iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Ефективна ставка вiдсотка використовується для розподiлу процентних доходiв/витрат та амортизацiї дисконту або премiї протягом вiдповiдного перiоду часу (тобто термiну дiї фiнансового iнструменту).
Будь-якi рiзницi, що виникають мiж сумою процентних доходiв/витрат, що розрахованi за ефективною ставкою вiдсотка та сумою процентних доходiв/витрат, що розрахованi за номiнальною ставкою правочину вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками з облiку неамортизованого дисконту/премiї у кореспонденцiї з рахунками шостого та сьомого класiв Плану рахункiв.
Доходи/витрати за безперервними послугами, наприклад - комiсiї за розрахунково-касове обслуговування, iнформацiйно-розрахункове обслуговування в системi електронних платежiв, за послуги з користування електронною поштою, тобто, комiсiї, розмiр яких заздалегiдь вiдомий - визнаються щомiсячно протягом усього строку дiї вiдповiдного правочину i вiдображаються в бухгалтерському облiку за методом нарахування.
Доходи/витрати за послугами з обов’язковим результатом визнаються в облiку за фактом надання (отримання) послуг, пiдтвердженим вiдповiдним документом або за фактом досягнення передбаченого правочином результату.

 

ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” – унiверсальна банкiвська установа України, яка розпочала дiяльнiсть у 4-му кварталi 2013 року. Виважена полiтика при проведеннi банкiвських операцiй, незважаючи на достатньо складний стан економiчного середовища, дозволила ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» закiнчити операцiйний рiк з позитивним фiнансовим результатом. В 2015 роцi основним сегментом дiяльностi Банку були послуги по кредитування юридичних осiб та операцiї на мiжбанкiвському ринку. Чистий процентний дохiд Банку у звiтному роцi склав 16 624 тис.гривень.
Метою дiяльностi Банку є: задоволення суспiльних потреб у банкiвських та iнших фiнансових послугах (крiм послуг у сферi страхування), iншiй дiяльностi банкiв, визначеної чинним законодавством; залучення, накопичення, забезпечення руху та перерозподiлу грошової маси; а також одержання прибутку шляхом надання повного спектру банкiвських послуг на пiдставi банкiвської лiцензiї, виданої Нацiональним банком України.
Банк визнає важливiсть наявностi дiєвих та ефективних процесiв управлiння ризиком.
Серед ризикiв, якi на систематичнiй основi управляються Банком, слiд видiлити традицiйнi з них: кредитний ризик, ринковий ризик (процентний, валютний, географiчний та цiновий), ризик лiквiдностi та операцiйний ризик.
Кредитний ризик – наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фiнансової угоди iз Банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов’язання.
Здiйснюючи управлiння кредитним ризиком Банк переслiдує основну цiль –iдентифiкувати та мiнiмiзувати негативнi наслiдки неспроможностi сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови фiнансової угоди.
Дiяльнiсть Банку схильна до ринкових ризикiв, якi виникають у зв'язку з вiдкритими процентними та валютними позицiями, всiм з яких притаманна ринкова нестiйкiсть. Основнi завдання дiяльностi з управлiння ринковими ризиками Банку встановлюються Правлiнням Банку.
Лiквiднiсть Банку - це його можливiсть своєчасно i в повному обсязi забезпечувати виконання своїх боргових i фiнансових зобов'язань перед усiма контрагентами, що визначається наявнiстю достатнього власного капiталу банку, оптимальним розмiщенням i величиною коштiв по статтях активу i пасиву балансу з урахуванням вiдповiдних термiнiв.
Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов'язання в належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.
Операцiйний ризик - ризик виникнення збиткiв в результатi невiдповiдностi внутрiшнiх порядкiв i процедур проведення банкiвських операцiй характеру i масштабам дiяльностi Банку або вимогам чинного законодавства, їх порушення службовцями Банку та iншими особами (внаслiдок ненавмисних або навмисних дiй або бездiяльностi).
Управлiння ризиками Банку забезпечується шляхом впровадження полiтик, методик, регламентiв та процедур, встановленням лiмiтiв i обмежень з фiнансових ризикiв.
Рiвень iснуючої в Банку системи ризик-менеджменту повнiстю вiдповiдає обсягам та
складностi операцiй, якi вiн проводить.

 

Емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.

 

Сторони вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем , або якщо одна сторона контролює iншу або має можливiсть у значнiй мiрi впливати та фiнансовi та операцiйнi рiшення iншої сторони у вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн». При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма.
В 3 кварталi 2015 року (21.09.2015 року) було надано кредит члену Наглядової ради строком на 3 роки. Залишок по кредиту станом на 31.12.2015 року складає 7 600 тис. грн.
Цiноутворення за операцiями з пов’язаними сторонами здiйснюється на загальних пiдставах у рамках затверджених стандартiв продуктiв.
Процентнi доходи за операцiями з пов’язаними сторонами – членами Наглядової ради за 2015 рiк склали 294 тис. грн.

 

Основнi засоби Банку станом на кiнець звiтного року представленi у виглядi: машин та обладнання залишковою вартiстю 498 тис.грн.; iнвентар, меблi залишковою вартiстю 56 тис.грн та iнших основних засобiв залишковою вартiстю 5 тис.грн. Балансова вартiсть нематерiальних активiв Банку складає 1397 тис.грн.; основнi засоби не введенi в експлуатацiю — 1211 тис.грн.
Основнi засоби засоби знаходяться у Банку, який орендує примiщення за Договором оренди примiщення за адресою: м.Київ, вул. Порика Василя, 13.
Основних засобiв, стосовно яких є передбаченi законодавством обмеження щодо володiння, користування та розпорядження, немає. Оформлених у заставу основних засобiв та нематерiальних активiв немає.
У зв’язку зi змiною юридичної адреси Банком був розторгнут Договiр суборенди нежитлового примiщення вiд 23.07.2013 за адресою: м.Донецьк, вул. Горького, 64 а. У зв’язку цим Банком було здiйснення списання основних засобiв, якi неможливо вiдокремити вiд об’єкта оренди, у сумi 32,9 тис. грн. Основних засобiв, вилучених з експлуатацiї на продаж, немає. Збiльшення або зменшення протягом звiтного перiоду, якi виникли у результатi переоцiнок, а також у результатi збиткiв вiд зменшення корисностi, визнаних або сторнованих безпосередньо у власному капiталi, немає. Капiтальне будiвництво емiтентом не планується.

 

Основними факторами ризику в дiяльностi емiтента є: полiтична нестабiльнiсть; погiршення економiчної ситуацiї в Українi та свiтi; нестабiльнiсть чинного законодавства України; ризикованiсть у здiйсненнi операцiй; девальвацiя нацiональної валюти; форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.
Протягом звiтного року Банк здiйснював заходи для мiнiмiзацiї ризикiв проведення банкiвських операцiй, керуючись положеннями дiючого законодавства, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України та внутрiшнiми документами банку.

 

Сума сплати штрафних санкцiй за недоплату при поданнi уточнюючої податкової декларацiї за 2014 рiк у 2015 роцi склала 2488,00 грн.

 

Регулятивний капiтал є одним з найважливiших показникiв дiяльностi Банку, основним призначенням якого є покриття негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв, якi Банк приймає на себе в процесi своєї дiяльностi, та забезпечення фiнансової стiйкостi й стабiльної дiяльностi Банку. Cтаном на 31.12.2015 регулятивний капiтал Емiтента складає 121 093 тис. грн. Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України, та доходностi капiталу; спроможностi Банку функцiонувати, як безперервно дiюче пiдприємство та утримання капiтальної бази на рiвнi, необхiдному для забезпечення коефiцiєнта достатностi капiталу у розмiрi не нижче 10%.
Дотримання вимог достатностi капiталу має на метi забезпечення захисту коштiв, отриманих вiд акцiонера Банку. В свою чергу, забезпечення достатностi рiвня доходностi капiталу дозволить Банку реалiзувати стратегiю накопичення капiталу.
Банк є платоспроможним за рiвнем капiталу, достатнiм для покриття банкiвських ризикiв та забезпечення iнтересiв кредиторiв Банку.
Емiтент завжди планує поточну та строкову лiквiднiсть за допомогою моделювання грошових потокiв та стрес-тестування. При розмiщеннi ресурсiв у рiзнi фiнансовi iнструменти Емiтент враховує строковiсть джерел ресурсiв та його обсяг. Завдяки зваженiй полiтики управлiння активами i пасивами Емiтент має достатнiй запас лiквiдностi.
Протягом звiтного 2015 року Банк не мав труднощiв з виконанням фiнансових зобов’язань та дотримувався нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком України.
Основними напрямками полiтики щодо фiнансування дiяльностi є збiльшення власних коштiв, насамперед за рахунок отриманого прибутку вiд здiйснення фiнансово-господарської дiяльностi та додаткових внескiв акцiонерiв.

 

На кiнець звiтного перiоду Банк не мав потенцiйних зобов'язань.

 

Стратегiчними завданнями Банку в областi фiнансiв є:
забезпечення динамiчного зростання об'ємних показникiв дiяльностi;
збiльшення капiталу Банку за рахунок прибутку Банку, внескiв у капiтал коштiв дiючих акцiонерiв i залучення нових акцiонерiв;
пiдвищення вартостi бiзнесу Банку для акцiонерiв.
Стратегiчними завданнями Банку в областi маркетингу та взаємовiдносин з клiєнтами є:
поступове збiльшення ринкової долi Банку;
освоєння нових сегментiв ринку;
створення системи управлiння i контролю якостi надання послуг;
реалiзацiя гнучкої тарифної полiтики.
Стратегiчним завданням Банку в областi технологiй є вибiр оптимальних технологiчних рiшень, що забезпечують автоматизацiю всiх дiлянок банкiвського бiзнесу.
Стратегiчним завданням Банку в областi управлiння персоналом є:
забезпечення Банку висококвалiфiкованими кадрами, здатними виконувати поставленi цiлi i завдання;
створення систем пiдбору, навчання i атестацiї персоналу вiдповiдно до стратегiчних завдань, що стоять перед Банком;
створення ефективної системи оцiнки i мотивацiї персоналу.

 

Банк не проводить спецiальних дослiджень та розробок, та не користується послугами третiх осiб щодо надання цих послуг.

 

Судових справ за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» станом на 01.01.2016, стороною в яких виступає ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», немає.

 

Iнша iнформацiя, яка може бути iстотною для оцiнки iнвестором фiнансового стану та результатiв дiяльностi емiтента – вiдсутня.


XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів

Власні основні засоби (тис. грн.)

Орендовані основні засоби (тис. грн.)

Основні засоби, всього (тис. грн.)

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

на початок періоду

на кінець періоду

1. Виробничого призначення:

1277

3167

0

0

1277

3167

будівлі та споруди

26

0

0

0

26

0

машини та обладнання

205

498

0

0

205

498

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

1046

2669

0

0

1046

2669

2. Невиробничого призначення:

0

0

0

0

0

0

будівлі та споруди

0

0

0

0

0

0

машини та обладнання

0

0

0

0

0

0

транспортні засоби

0

0

0

0

0

0

інші

0

0

0

0

0

0

Усього

1277

3167

0

0

1277

3167

Опис

Основнi засоби первiсно визнаються за їх первiсною вартiстю, яка включає всi витрати, що пов`язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за первiсною (iсторичною) вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Змiна первiсної вартостi основних засобiв допускається тiльки у разi добудови, реконструкцiї, капiтального ремонту або часткової лiквiдацiї
Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсяця за прямолiнiйним методом , виходячи з норм їх корисного використання, якi встановленi Положенням про єдини норми корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв ПАТ " КОМЕРЦIЦНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», затвердженого протоколом Правлiння № 15 вiд 21.05.2015 р.
Строки корисного використання: будiвлi нежитловi - 240 мiсяцiв; комп'ютерна, термiнальна, касова, побутова, оргтехнiка, системи сигналiзацiї, системи резервного живлення — 60 мiсяцiв; обчислювальна технiка — 24 мiсяця; телекомунiкацiйна технiка — 48 мiсяцiв; витрати, що спрямованi на капiтальнi iнвестицiї з полiпшення основних засобiв, якi отриманi в оперативний лiзинг — вiдповiдно умов договору; нематерiальнi активи — 120 мiсяцiв.
Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється в розмiрi 100% вартостi об'єкта в перiод передачi в експлуатацiю.
Протягом звiтного перiоду Банком не здiйснювалася переоцiнка вартостi основних засобiв зважаючи на вiдсутнiсть свiдчень iстотної змiни їх вартостi. Первiсна вартiсть власних основних засобiв та нематерiальних активiв Банку станом на 31.12.2015 року — 3809 тис.грн., сума нарахованого зносу на 31.12.2015 року — 642 тис.грн.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2015 року об`єктiв основних засобiв, що були наданi пiд заставу зобов`язань, не було.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань

Дата виникнення

Непогашена частина боргу (тис. грн.)

Відсоток за користування коштами (відсоток річних)

Дата погашення

Кредити банку

X

0

X

X

у тому числі:

 

Зобов'язання за цінними паперами

X

0

X

X

у тому числі:

 

за облігаціями (за кожним випуском):

X

0

X

X

за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском):

X

0

X

X

за векселями (всього)

X

0

X

X

за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом):

X

0

X

X

за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом):

X

0

X

X

Податкові зобов'язання

X

0

X

X

Фінансова допомога на зворотній основі

X

0

X

X

Інші зобов'язання

X

126

X

X

Усього зобов'язань

X

126

X

X

Опис:

Пояснення щодо рядка "Iншi зобов'язання":
кредиторська заборгованiсть за послуги - 7 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку-119 тис. грн.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця)

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ “АУДИТ СЕРВIС IНК"

Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи)

13659226

Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора

76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Лепкого, 34, офiс

Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України

0036 26.01.2001

Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів**

Текст аудиторського висновку (звіту)

Звiт щодо фiнансової звiтностi
Ми провели аудит фiнансової звiтностi ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» (далi – Банк) за 2015 рiк, яка включає: Звiт про фiнансовий стан (Баланс) на 31.12.2015 року (кiнець дня), Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати), Звiт про змiни у власному капiталi (Звiт про власний капiтал), Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2015 рiк, опис важливих аспектiв облiкової полiтики та iншi пояснювальнi примiтки до фiнансової звiтностi. Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу. Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за подання цiєї фiнансової звiтностi вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ). Управлiнський персонал Банку несе вiдповiдальнiсть за такий внутрiшнiй контроль, який вiн визначає необхiдним для забезпечення складання фiнансової звiтностi, що не мiстить суттєвих викривлень унаслiдок шахрайства або помилки.Вiдповiдальнiсть аудитора.Вiдповiдальнiстю аудитора є висловлення думки щодо фiнансової звiтностi на основi результатiв аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв контролю, якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансовi звiти не мiстять суттєвих викривлень.Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриття у фiнансових звiтах. Вiдбiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки. Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються пiдготовки та достовiрного подання суб'єктом господарювання фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам. Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаної облiкової полiтики, прийнятнiсть облiкових оцiнок, зроблених управлiнським персоналом, та загального представлення фiнансової звiтностi.Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення негативної думки. Пiдстава для висловлення негативної думки. Банком використано невiдповiднi пiдходи пiд час оцiнки кредитного ризику та розмiру резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями.

Резерви за активними операцiями Банку, сформованi вiдповiдно до внутрiшнiх методик та вимог МСФЗ, є заниженими на суму 2 018 тис. грн., що потребує коригування власного та регулятивного капiталу в бiк зменшення на вiдповiдну суму. Виявленi невiдповiдностi призводять до порушення нормативу регулятивного капiталу, а саме: його значення становить 119 075 тис. грн. при нормативному значеннi на звiтну дату у 120 000 тис. грн. Негативна думка. На нашу думку, в зв’язку зi значущiстю питання, про яке йдеться у параграфi «Пiдстава для висловлення негативної думки», рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» не надає достовiрну та справедливу iнформацiю про фiнансовий стан Банку станом на кiнець дня 31.12.2015 року, його фiнансовi результати за рiк, що закiнчився на зазначену дату, вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.Пояснювальний параграф. Не змiнюючи нашої думки, звертаємо увагу на примiтку до рiчної фiнансової звiтностi «Подiї пiсля дати балансу», де розкрито iнформацiю щодо суттєвої невизначеностi, яка за певних обставин може поставити пiд сумнiв здатнiсть Банку безперервно продовжувати дiяльнiсть в разi ймовiрного невиконання вимог Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.2016 р. № 58 «Про збiльшення капiталу банкiв України», а саме приведення розмiру статутного капiталу до розмiру не меншого, нiж 300 мiльйонiв гривень - до 11.01.2017 р. (станом на звiтну дату статутний капiтал складає 121 мiльйон гривень).

Виконавчий директор
ТОВ«АУДИТ-СЕРВIС IНК»
(Сертифiкат аудитора № 007342, виданий рiшенням АПУ вiд 24.12.2015 р. № 319/3, чинний до 24.12.2020 р. ) _______________________ Чучук Ю.В.
Директор по аудиту _______________________ Орлова В.К.
ТОВ«АУДИТ-СЕРВIС IНК»
(Сертифiкат аудитора банкiв № 0003, виданий рiшенням АПУ
вiд 29.10.2009 р. №207/2, продовжений рiшенням АПУ
вiд 30.10.2014 р. №302/2 до 01.01.2020 р.)
30 березня 2016 року
76018, м. Iвано-Франкiвськ,
вул. Лепкого, 34, офiс 1


Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п

Рік

Кількість зборів, усього

У тому числі позачергових

1

2015

5

4

2

2014

1

0

3

2013

5

5

 

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так

Ні

Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори

X

Акціонери

X

Депозитарна установа

X

Інше (запишіть): ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” є товариством з одним акцiонером.

Так

 

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так

Ні

Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку

X

Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків

X

 

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так

Ні

Підняттям карток

X

Бюлетенями (таємне голосування)

X

Підняттям рук

X

Інше (запишіть): Рiшення одноосiбного акцiонера, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюються ним письмово у формi рiшення, яке має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства.

Так

 

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так

Ні

Реорганізація

X

Додатковий випуск акцій

X

Унесення змін до статуту

X

Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства

X

Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства

X

Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради

X

Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу

X

Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора)

X

Делегування додаткових повноважень наглядовій раді

X

Інше (запишіть): .

Ні

 

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні)

Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)

Кількість членів наглядової ради

5

Кількість представників акціонерів, що працюють у товаристві

0

Кількість представників держави

0

Кількість представників акціонерів, що володіють більше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів, що володіють меньше 10 відсотків акцій

0

Кількість представників акціонерів - юридичних осіб

0

 

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років?

12

 

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так

Ні

Стратегічного планування

X

Аудиторський

X

З питань призначень і винагород

X

Інвестиційний

X

Інші (запишіть)

У складi Наглядової ради комiтетiв не створено

Інші (запишіть)

д/н

 

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні)

Ні

 

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так

Ні

Винагорода є фіксованою сумою

X

Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій

X

Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства

X

Члени наглядової ради не отримують винагороди

X

Інше (запишіть)

Розмiр винагороди визначається трудовим договором, укладеним з Головою Наглядовоїї ради. З iншими Членами Наглядової ради укладено безоплатнi цивiльно-правовi договори

 

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так

Ні

Галузеві знання і досвід роботи в галузі

X

Знання у сфері фінансів і менеджменту

X

Особисті якості (чесність, відповідальність)

X

Відсутність конфлікту інтересів

X

Граничний вік

X

Відсутні будь-які вимоги