Титульний аркуш

Підтверджую ідентичність електронної та паперової форм інформації, що подається до Комісії, та достовірність інформації, наданої для розкриття в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії.
Голова Правлiння       Вархальов П.Ю.
(посада)   (підпис)   (прізвище та ініціали керівника)
М.П. 19.04.2017
(дата)

Річна інформація емітента цінних паперів
за 2016 рік

I. Загальні відомості

1. Повне найменування емітента
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"
2. Організаційно-правова форма
Акціонерне товариство
3. Код за ЄДРПОУ
38770082
4. Місцезнаходження
м. Київ , Подiльський, 04208, м.Київ, вул. Порика Василя, б 13
5. Міжміський код, телефон та факс
(044)5020698 д/н
6. Електронна поштова адреса
office@bankgefest.com.ua

II. Дані про дату та місце оприлюднення річної інформації

1. Річна інформація розміщена у загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії 20.04.2017
(дата)
2. Річна інформація опублікована у Бюлетень "Вiдомостi Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку" 77   24.04.2017
(номер та найменування офіційного друкованого видання)   (дата)
3. Річна інформація розміщена на власній сторінці www.bankgefest.com.ua в мережі Інтернет 25.04.2017
  (адреса сторінки)   (дата)

Зміст

1. Основні відомості про емітента X
2. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності X
3. Відомості щодо участі емітента в створенні юридичних осіб
4. Інформація щодо посади корпоративного секретаря
5. Інформація про рейтингове агентство
6. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв) X
7. Інформація про посадових осіб емітента:
1) інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента X
2) інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента X
8. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента X
9. Інформація про загальні збори акціонерів X
10. Інформація про дивіденди
11. Інформація про юридичних осіб, послугами яких користується емітент X
12. Відомості про цінні папери емітента:
1) інформація про випуски акцій емітента X
2) інформація про облігації емітента
3) інформація про інші цінні папери, випущені емітентом
4) інформація про похідні цінні папери
5) інформація про викуп (продаж раніше викуплених товариством акцій) власних акцій протягом звітного періоду
13. Опис бізнесу X
14. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента:
1) інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю) X
2) інформація щодо вартості чистих активів емітента
3) інформація про зобов'язання емітента X
4) інформація про обсяги виробництва та реалізації основних видів продукції
5) інформація про собівартість реалізованої продукції
6) інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
7) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
8) інформація про прийняття рішення про надання згоди на вчинення правочинів, щодо вчинення яких є заінтересованість
15. Інформація про забезпечення випуску боргових цінних паперів
16. Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом звітного періоду X
17. Інформація про стан корпоративного управління X
18. Інформація про випуски іпотечних облігацій
19. Інформація про склад, структуру і розмір іпотечного покриття:
1) інформація про розмір іпотечного покриття та його співвідношення з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям
2) інформація щодо співвідношення розміру іпотечного покриття з розміром (сумою) зобов'язань за іпотечними облігаціями з цим іпотечним покриттям на кожну дату після змін іпотечних активів у складі іпотечного покриття, які відбулися протягом звітного періоду
3) інформація про заміни іпотечних активів у складі іпотечного покриття або включення нових іпотечних активів до складу іпотечного покриття
4) відомості про структуру іпотечного покриття іпотечних облігацій за видами іпотечних активів та інших активів на кінець звітного періоду
5) відомості щодо підстав виникнення у емітента іпотечних облігацій прав на іпотечні активи, які складають іпотечне покриття за станом на кінець звітного року
20. Інформація про наявність прострочених боржником строків сплати чергових платежів за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено іпотеками, які включено до складу іпотечного покриття
21. Інформація про випуски іпотечних сертифікатів
22. Інформація щодо реєстру іпотечних активів
23. Основні відомості про ФОН
24. Інформація про випуски сертифікатів ФОН
25. Інформація про осіб, що володіють сертифікатами ФОН
26. Розрахунок вартості чистих активів ФОН
27. Правила ФОН
28. Відомості про аудиторський висновок (звіт)
29. Текст аудиторського висновку (звіту) X
30. Річна фінансова звітність
31. Річна фінансова звітність, складена відповідно до Міжнародних стандартів бухгалтерського обліку (у разі наявності) X
32. Річна фінансова звітність поручителя (страховика/гаранта), що здійснює забезпечення випуску боргових цінних паперів (за кожним суб’єктом забезпечення окремо)
33. Звіт про стан об'єкта нерухомості (у разі емісії цільових облігацій підприємств, виконання зобов'язань за якими здійснюється шляхом передачі об'єкта (частини об'єкта) житлового будівництва)
34. Примітки
Iнформацiя про органи управлiння емiтента - ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” не надається, оскiльки емiтент є акцiонерним товариством. Вiдомостi щодо участi ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” у створеннi юридичних осiб не надаються, оскiльки емiтент не має участi в створеннi юридичних осiб.
Iнформацiя щодо посади корпоративного секретаря не надається у зв'язку з вiдсутностю в ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ”посади корпоративного секретаря.
Iнформацiя про рейтингове агентство не надається по причинi того, що у 2016 роцi договори з рейтинговими агентствами не укладались.
Iнформацiя про облiгацiї ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” (емiтент); про iншi цiннi папери, випущенi емiтентом; про похiднi цiннi папери не надається в зв'язку з вiдсутнiстю випускiв в 2016 роцi.
Викуп власних акцiй протягом 2016 року не вiдбувався, тому iнформацiя не надається. Iнформацiя щодо вартостi чистих активiв емiтента, про зобов'язання емiтента, про обсяги виробництва та реалiзацiї основних видiв продукцiї та собiвартiсть реалiзованної продукцiї не надається у зв'язку з невиробничою дiяльнiстю емiтента.
Iнформацiя про забезпечення випуску боргових цiнних паперiв не надається у зв'язку з вiдсутнiстю таких операцiй i вiдсутнiстю забезпечення третiх осiб щодо виконання зобов'язань емiтента. В 2016 роцi випуск iпотечних облiгацiй не вiдбувався - тому така iнформацiя не надається.
У зв'язку з вiдсутнiстю iпотечного покриття iнформацiя про склад, структуру, розмiр такого покриття не надається в звiтномому перiодi. ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” не має простроченних боржником строкiв сплати чергових платежiв за кредитними договорами (договорами позики), права вимоги за якими забезпечено iпотеками, якi включено до складу iпотечного покриття у зв'язку з їх вiсутнiстю i тому таку iнформацiю не надає. Iнформацiя про випуски iпотечних сертифiкатiв не надається в зв'язку з вiдсутнiстю такого випуску.
У зв'язку з вiдсутнiстю реєстру iпотечних активiв така iнформацiя не надається. В звiтному перiодi ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” не органiзовував ФОН, тому вiдомостi про ФОН, випуски таких сертифiкатiв, iнформацiя про осiб, що володiють сертифiкатами ФОН, а також iнформацiя щодо розрахунку вартостi чистих активiв ФОН та правил ФОН не надається. ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” не проводив в 2016 роцi емiсiї цiльових облiгацiй, виконання зобов'язань за якими здiйснюється шляхом передачi об'єкта житлового будiвництва, тому звiт про стан такого об'єкта нерухомостi не надається.

III. Основні відомості про емітента

1. Повне найменування
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"
2. Серія і номер свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (за наявності)
12661020000043778
3. Дата проведення державної реєстрації
10.07.2013
4. Територія (область)
м. Київ
5. Статутний капітал (грн)
121000000
6. Відсоток акцій у статутному капіталі, що належить державі
0
7. Відсоток акцій (часток, паїв) статутного капіталу, що передано до статутного капіталу державного (національного) акціонерного товариства та/або холдингової компанії
0
8. Середня кількість працівників (осіб)
20
9. Основні види діяльності із зазначенням найменування виду діяльності та коду за КВЕД
64.19 Iншi види грошового посередництва
д/н д/н
д/н д/н
10. Органи управління підприємства
Вищим органом управлiння є Загальнi збори акцiонерiв. Мiж Загальними зборами акцiонерiв вищим органом управлiння є Наглядова рада. Наглядовiй радi пiдпорядковується Служба внутрiшнього аудиту. Правлiння Банку є виконавчим органом, який здiйснює керiвництво поточною дiяльнiстю Банку i несе вiдповiдальнiсть за її результати. Очолює Правлiння Банку Голова Правлiння, якому пiдпорядковуються заступник Голови Правлiння i члени Правлiння. Заступник Голови Правлiння i члени Правлiння здiйснюють керiвництво пiдроздiлами Банку за напрямками дiяльностi.
11. Банки, що обслуговують емітента:
1) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у національній валюті
Нацiональний банк України
2) МФО банку
300001
3) поточний рахунок
32004122601026
4) найменування банку (філії, відділення банку), який обслуговує емітента за поточним рахунком у іноземній валюті
д/н
5) МФО банку
д/н
6) поточний рахунок
д/н

12. Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*

Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
Надання банкiвських послуг 274 04.10.2013 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третью статтi 47 Закону України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть”
 
Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй 274-2 26.11.2015 Нацiональний банк України Необмежена
Опис Лiцензiя на право здiйснення валютних операцiй згiдно з додатком. Банк - власник цiєї генеральної лiцензiї зобов`язується дотримуватися встановлених законодавством України i Нацiональним банком України вимог щодо проведення зазначених у нiй валютних операцiй - безстрокова.
 

IV. Інформація про засновників та/або учасників емітента та кількість і вартість акцій (розміру часток, паїв)

Найменування юридичної особи засновника та/або учасника Код за ЄДРПОУ засновника та/або учасника Місцезнаходження Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД» 36982021 03115Україна Київ вул. Святошинська, б.34, оф.18 100
Прізвище, ім"я, по батькові фізичної особи Серія, номер, дата видачі та найменування органу, який видав паспорт* Відсоток акцій (часток, паїв), які належать засновнику та/або учаснику (від загальної кількості)
д/н д/н 0
Усього 100

V. Інформація про посадових осіб емітента

6.1. Інформація щодо освіти та стажу роботи посадових осіб емітента

1) посада
Голова Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попов В’ячеслав Анатолiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
17
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Укрсервiспромтранс», генеральний директор
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
02.04.2015 на невизначений термiн
9) Опис
Голова Наглядової ради органiзує роботу Наглядової ради та здiйснює контроль за реалiзацiєю плану роботи, затвердженого Наглядовою радою; скликає засiдання Наглядової ради та головує на них, затверджує порядок денний засiдань, органiзовує ведення протоколiв засiдань Наглядової ради; органiзує роботу зi створення комiтетiв Наглядової ради, висування членiв Наглядової ради до складу комiтетiв, а також координує дiяльнiсть, зв'язки комiтетiв мiж собою та з iншими органами та посадовими особами Банку; готує доповiдь та звiтує перед Загальними зборами акцiонерiв про дiяльнiсть Наглядової ради, загальний стан Банку та вжитi заходи, спрямованi на досягнення мети Банку; здiйснює iншi повноваження, передбаченi чинним законодавством i Статутом Банку та необхiднi для забезпечення роботи Наглядової ради. Виплата винагороди вiдбувалась в розмiрi згiдно трудового договору (контракту). Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Прокопенко Олексiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1977
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ТОВ «Юридична фiрма «Прокопенко, Чуйко та Партнери», заступник директора
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2015 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради приймає участь у роботi Наглядової ради Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як члену Наглядової ради, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради приймає участь у
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Сокирко Ольга Володимирiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1962
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
29
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО Банк «Контракт», заступник директора операцiйного департаменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2015 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради приймає участь у роботi Наглядової ради Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як члену Наглядової ради, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Головний бухгалтер, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Святенко Галина Григорiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1969
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
25
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» ,заступник Головного бухгалтера
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
30.10.2013 на невизначений термiн
9) Опис
Головний бухгалтер здiйснює контроль за веденням бухгалтерського облiку банкiвських операцiй у вiдповiдностi з вимогами, якi затвердженi правилами та нормативно-правовими актами НБУ, внутрiшнiми положеннями Банку та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Головний бухгалтер Банку призначається на посаду та звiльняється з посади наказами Голови Правлiння Банку. Головний бухгалтер Банку пiдпорядковується Головi Правлiння i в своїй роботi керується чинним законодавством України, Посадовою iнструкцiєю та iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник служби внутрiшнього аудиту
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Яковлев Роман Вiкторович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1975
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
21
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Нацiональний банк України, директор Генерального департаменту банкiвського нагляду
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
24.03.2015 на невизначений термiн
9) Опис
Здiйснює керiвництво Службою внутрiшнього аудиту Банку, що є органом оперативного контролю Наглядової ради, який пiдконтрольний та пiдзвiтний Наглядовiй радi, та дiє на пiдставi Положення про Службу внутрiшнього аудиту. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
____________
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Грозь Олена Анатолiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1974
5) освіта**
Вища
6) стаж роботи (років)**
19
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «БАНК ФОРВАРД», начальник вiддiлу бухгалтерської методологiї
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
01.10.2015 невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради приймає участь у роботi Наглядової ради Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як члену Наглядової ради, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Член Наглядової ради
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Толстошеєв Олексiй Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Благодiйна органiзацiя “Агентство вiдновлення та розвитку”, генеральний директор.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
31.10.2016 на невизначений термiн
9) Опис
Член Наглядової ради обирається Загальними зборами акцiонерiв. Член Наглядової ради приймає участь у роботi Наглядової ради Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати), як члену Наглядової ради, не проводилась. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник Голови Правлiння, в.о.Голови правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Вархальов Петро Юрiйович
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1978
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
16
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПАТ ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ БАНК РОЗВИТКУ”, начальник департаменту органiзацiйного, проектного та процесного менеджменту
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.11.2016 на невизначений термiн
9) Опис
Заступник Голови Правлiння обирається на посаду та звiльняється з посади рiшенням Наглядової ради. У разi тимчасової вiдсутностi Голови Правлiння на заступника Голови Правлiння може бути покладено виконання обов'язкiв Голови Правлiння на пiдставi наказу. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Начальник управлiння фiнансового монiторигу та валютного контролю, вiдповiдальний працiвник за пр
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Калiнiченко Iдея Олексiївна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1965
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
32
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
Фiлiя ПАТ "ПЕРШИЙ УКРАЇНСЬКИЙ МIЖНАРОДНИЙ БАНК" в м. Донецьк, заступник керуючого
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
11.11.2016 на невизначений термiн
9) Опис
Начальник управлiння фiнансового монiторигу та валютного контролю, вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу, член Правлiння вiдповiдає за забезпечення виконання у системi Банку внутрiшнього фiнансового монiторингу. Повноваження, права i обов'язки члена Правлiння визначаються чинним законодавством України, Статутом та Положенням про Правлiння Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.
1) посада
Заступник головного бухгалтера, Член Правлiння
2) прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи
Попова Свiтлана Михайлiвна
3) паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи
д/н д/н д/н
4) рік народження**
1960
5) освіта**
вища
6) стаж роботи (років)**
38
7) найменування підприємства та попередня посада, яку займав**
ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КРЕДИТПРОМБАНК» , м. Київ. Головний бухгалтер фiлiї служби з органiзацiї дiяльностi Донбаської фiлiї управлiння адмiнiстративного менеджменту.
8) дата набуття повноважень та термін, на який обрано (призначено)
08.02.2016 на не визначений термiн
9) Опис
Заступник головного бухгалтера здiйснює ведення бухгалтерського облiку банкiвських операцiй у вiдповiдностi з вимогами, якi затвердженi правилами та нормативно-правовими актами НБУ, внутрiшнiми положеннями Банку та Положеннями (стандартами) бухгалтерського облiку. Як Член Правлiння приймає участь у роботi Правлiння Банку. Заступник головного бухгалтера Банку призначається на посаду та звiльняється з посади наказами Голови Правлiння Банку. Заступник головного бухгалтера Банку пiдпорядковується Головному бухгалтеру Банку i в своїй роботi керується чинним законодавством України, Посадовою iнструкцiєю та iншими внутрiшнiми нормативними документами Банку. Виплата винагороди (заробiтної плати) вiдбувалась в розмiрi згiдно штатного розкладу. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Згода на розкриття паспортних даних не надана.
* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних. У разі ненадання згоди посадової особи на розкриття паспортних даних про це зазначається у описі.
** Заповнюється щодо фізичних осіб.

2. Інформація про володіння посадовими особами емітента акціями емітента

Посада Прізвище, ім'я, по батькові посадової особи або повне найменування юридичної особи Паспортні дані фізичної особи (серія, номер, дата видачі, орган, який видав)* або код за ЄДРПОУ юридичної особи Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
1 2 3 4 5 6 7 8 9
Голова Наглядової ради Попов В’ячеслав Анатолiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядовоїї ради Прокопенко Олексiй Юрiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Сокирко Ольга Володимирiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Грозь Олена Анатолiївна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Головний бухгалтер, Член Правлiння Святенко Галина Григорiївна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Начальник служби внутрiшнього аудиту Яковлев Роман Вiкторович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Член Наглядової ради Толстошеєв Дмитро Олександрович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
В.о. Голови Правлiння, Заступник Голови Правлiння Вархальов Петро Юрiйович д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Начальник Управлiння фiнансового монiторингу та валютного контролю, Член Правлiння Калiнiчекно Iдея Олексiївна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Заступник Головного бухгатера, Член Правлiння Попова Свiтлана Михайлiвна д/н д/н д/н 0 0 0 0 0 0
Усього 0 0 0 0 0 0

* Зазначається у разі надання згоди фізичної особи на розкриття паспортних даних.

VI. Інформація про осіб, що володіють 10 відсотками та більше акцій емітента

Найменування юридичної особи Код за ЄДРПОУ Місцезнаходження Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД» 36982021 04208 Україна Київська Святошинський Київ вул. Святошинська, буд.34, оф.18 121000 100 121000 0 0 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Серія, номер, дата видачі паспорта, найменування органу, який видав паспорт** Кількість акцій (штук) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Від загальної кількості голосуючих акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні прості на пред'явника привілейовані іменні привілейовані на пред'явника
д/в д/в 0 0 0 0 0 0
Усього 121000 100 121000 0 0 0

* Зазначається: "Фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові.
** Заповненювати необов'язково.

VII. Інформація про загальні збори акціонерів

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 13.04.2016
Кворум зборів** 100
Опис Рiшення:
1. Затвердити Звiт Правлiння про результати дiяльностi ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за 2015 рiк.
2. Затвердити Звiт Наглядової ради про результати дiяльностi ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за 2015 рiк.
3. Затвердити результати дiяльностi ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», рiчну фiнансову звiтнiсть за 2015 рiк з основними показниками:
- Грошовi кошти та їх еквiваленти – 1 084 449,87 грн
- Кредити та заборгованiсть клiєнтiв -116 705 294,54 грн.
- Основнi засоби- 3 167 136,69 грн.
- Усього активiв – 121 359 053,18 грн.
- Усього зобов’язань – 127 841,88 грн.
- Власний капiтал – 121 231 211,30 грн.
- Усього зобов’язань та власний капiтал -121 359 053,18 грн.
4. Затвердити висновок (звiт) зовнiшнього аудитора по результатах перевiрки дiяльностi за 2015 рiк, за виключенням негативної оцiнки незалежного аудитора, яку наведено у звiтi, щодо: використання банком невiдповiдних пiдходiв пiд час оцiнки кредитного ризику та розмiру резерву для вiдшкодування можливих втрат за активними банкiвськими операцiями, який за думкою аудиторiв є заниженим на суму 2 018 тис. грн., що потребує коригування власного та регулятивного капiталу в бiк зменшення на вiдповiдну суму; примiтцi до рiчної фiнансової звiтностi «Подiї пiсля дати балансу», де розкрито iнформацiю щодо суттєвої невизначеностi, яка за певних обставин може поставити пiд сумнiв здатнiсть Банку безперервно продовжувати дiяльнiсть в разi ймовiрного невиконання вимог Постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.2016 р. № 58 «Про збiльшення капiталу банкiв України», а саме приведення розмiру статутного капiталу до розмiру не меншого, нiж 300 мiльйонiв гривень до 11.01.2017 р.
5. Здiйснити наступний розподiл прибутку ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за результатами дiяльностi Банку у 2015 роцi у сумi 204546,02 гривень:
- суму 37734,49 гривнi (тридцять сiм тисяч сiмсот тридцять чотири) 49 коп. направити на покриття збитку Банку за 2014 рiк;
- суму 166811,53 гривень (сто шiстдесят шiсть тисяч вiсiмсот одинадцять) 53 коп. вiдрахувати до резервного фонду Банку;
- дивiденди акцiонеру ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» за результатами дiяльностi за 2015 рiк не нараховувати та не виплачувати.

Вид загальних зборів* чергові позачергові
X
Дата проведення 24.10.2016
Кворум зборів** 100
Опис Порядок денний:
1.Вiдкликати з 24 жовтня 2016 року члена Наглядової ради ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” Нiколаєнка Андрiя Iвановича.
2.Обрати на посаду члена Наглядової ради ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” Толстошеєва Дмитра Олександровича з 25 жовтня 2016 року.
3.Затвердити умови цивiльно-правового договору що укладатиметься з членом Наглядової ради ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” Толстошеєвим Дмитром Олександровичем. Уповноважити В.о. Голови Правлiння ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” на пiдписання цивiльно-правового договору з Толстошеєвим Дмитром Олександровичем.

IX. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публiчне акцiонерне товариство "Нацiональний депозитарiй України"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ 30370711
Місцезнаходження 04071 Україна м. Київ Подiльський м. Київ вул. Нижний вал, 17/8
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 581322
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Дата видачі ліцензії або іншого документа 19.09.2006
Міжміський код та телефон (044)279-65-40
Факс (044)279-13-22
Вид діяльності професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв
Опис Послуги щодо вiдкриття та ведення рахунку в цiнних паперах емiтента, обслуговування операцiй емiтента щодо розмiщення цiнних паперiв бездокументарної форми iснування та обслуговування операцiй емiтента щодо випущених ним цiнних паперiв здiйснюється згiдно Договору про обслуговування випускiв цiнних паперiв №ОВ-8193 вiд 20.05.2015 року.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 20971605
Місцезнаходження 65026 Україна Одеська Приморський м. Одеса пров. Маяковського 1/10
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 0099
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Нацiональнї комiсiї, що здiйснює державне регулювання у сферi ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 30.01.2014
Міжміський код та телефон (048)726-97-59
Факс (048)726-97-59
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi бухгалтерського облiку й аудиту, консультування з питань оподаткування
Опис Проведення аудиторської перевiрки рiчної фiнансової звiтностi Замовника за перiод з 01 сiчня 2016 р. по 31 грудня 2016 р. i складання звiту аудитора щодо пiдтвердження (або не пiдтвердження) достовiрностi, повноти та вiдповiдностi законодавству України рiчної фiнансової звiтностi, що подається до Нацiонального банку України та Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв України, який має бути складений згiдно з урахуванням вимог Законiв України «Про аудиторську дiяльнiсть», «Про банки та банкiвську дiяльнiсть», «Про акцiонернi товариства», «Про цiннi папери та фондовий ринок».

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з додатковою вiдповiдальнiстю «Страхова компанiя «ДОМIНАНТ»
Організаційно-правова форма Товариство з додатковою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 35850814
Місцезнаходження 03133 Україна м. Київ Печерський м.Київ бул. Лесi Українки, б.34
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АВ № 469701
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ Державною комiсiєю з регулювання ринкiв фiнансових послуг
Дата видачі ліцензії або іншого документа 16.06.2009
Міжміський код та телефон (044)222-54-73
Факс (044)222-54-73
Вид діяльності Страхова дiяльнiсть
Опис У разi настання страхового випадку, передбаченого Договором, виплатити страхове вiдшкодування Страхувальнику,

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «ЮРИДИЧНА ФIРМА «ПРОКОПЕНКО, ЧУЙКО ТА ПАРТНЕРИ»
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Код за ЄДРПОУ 3580227
Місцезнаходження 01033 Україна м. Київ Шевченковський м. Київ вул. Саксаганського,40/85
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності д/н
Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ д/н
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044)585-55-97
Факс (044)585-55-97
Вид діяльності Дiяльнiсть у сферi права
Опис Надання юридичних послуг та правової допомоги

X. Відомості про цінні папери емітента

1. Інформація про випуски акцій

Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
25.12.2012 241/1/2012 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку UA 4000151294 Акція проста документарна іменна Бездокументарні іменні 1000 121000 121000000 100
Опис Перший випуск простих iменних акцiй здiйснено шляхом закритого розмiщення. Мета випуску - формування статутного капiталу Банку.
 

XI. Опис бізнесу

ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” (надалi - Банк) створено вiдповiдно до рiшення акцiонера (Рiшення про заснування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ вiд 28.01.2013 р.) у виглядi публiчного акцiонерного товариства, зареєстровано в Єдиному державному реєстрi юридичних та фiзичних осiб-пiдприємцiв 10 липня 2013 року за № 12661020000043778 та зареєстровано Нацiональним Банком України 04 жовтня 2013 року за № 351..
 
Органами управлiння банку є Загальнi збори акцiонерiв Банку, Наглядова Рада Банку та Правлiння Банку. Органом контролю Банку є служба внутрiшнього аудиту Банку. Система управлiння Банку створюється та дiє за принципом пiдпорядкованостi нижчих органiв управлiння вищим органам управлiння. Органiзацiйна структура розроблена у вiдповiдностi до стратегiї розвитку Банку та побудована на чiткому розподiлi повноважень мiж окремими напрямками бiзнесу.
Загальне керiвництво банком здiйснюється Головою Правлiння.
Структура банку складається з наступних пiдроздiлiв:
1.Служби, пiдпорядкованi Головi Правлiння:
- Управлiння фiнансового монiторингу та валютного контролю здiйснює дiяльнiсть щодо запобiгання та протидiї легалiзацiї (вiдмивання) доходiв, одержаних злочинним шляхом та фiнансування тероризму; здiйснює валютний контроль та проводить iншi банкiвськi операцiї по валютним рахункам.
- Управлiння аналiзу ризикiв забезпечує оцiнку ризикiв корпоративних та iндивiдуальних клiєнтiв, кредитних продуктiв, аналiз тенденцiй, контроль та рекомендацiї щодо лiмiтiв повноважень з прийняття рiшень колегiальними органами (кредитний комiтет) та посадовими особами Банку та дотриманням нормативiв банку.
- Вiддiл безпеки банковської дiяльностi забезпечує технiчну та фiзичну охорону банкiвських примiщень, здiйснює попередню перевiрку дiлової репутацiї позичальникiв на етапi прийняття рiшень щодо видачi кредитiв (надання гарантiй) та при здiйсненi iнших активних операцiй, проводить роботу з проблемними активами банку.
- Вiддiл юридичного супроводження дiяльностi банку забезпечує юридичне супроводження банкiвських операцiй та господарської дiяльностi Банку.
-Управлiння iнформацiйних технологiй забезпечує апаратно-технiчне функцiонування каналiв зв'язку, пiдтримку банкiвських операцiйних систем, адмiнiстрування пошти НБУ та корпоративної пошти.
-Вiддiл по роботi з персоналом здiйснює кадрову полiтику Банку, а також забезпечує оцiнку та навчання персоналу.
-Вiддiл господарського забезпечення вiдповiдає за адмiнiстративно-господарське забезпечення дiяльностi Банку.
2. Служби, пiдпорядкованi Заступнику Голови Правлiння:
- Кредитний вiддiл органiзовує роботу щодо здiйснення продажу банкiвських продуктiв та комплексного обслуговування з питань проведення активно-пасивних операцiй;
- Вiддiл по роботi з цiнними паперами здiйснює облiк операцiй з цiнними паперами;
- Управлiння операцiй казначейства вiдповiдає за ефективний розподiл та використання фiнансових ресурсiв, забезпечення лiквiдностi та формування i контроль процентної полiтики Банку та курсоутворення для готiвкових валютно-обмiнних операцiй.
- Вiддiл неторгових операцiй здiйснює розрахунково-касове обслуговування клiєнтiв в iноземнiй валютi.
3. Служби, пiдпорядкованi Головному бухгалтеру:
- Вiддiл статистичної звiтностi забезпечує складання, перевiрку та надання фiнансової та статистичної звiтностi до Нацiонального банку України та Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб.
- Вiддiл внутрiшньобанкiвського та податкового облiку здiйснює ведення податкового облiку та складання податкової звiтностi, контроль за здiйсненням розрахунку та перерахуванням податкiв та зборiв, здiйснення розрахункiв з пiдприємствами-постачальниками за внутрiшньогосподарською дiяльнiстю Банку, з працiвниками Банку iз заробiтної плати та iншими видами виплат.
- Вiддiл облiку банкiвських операцiй здiйснює бухгалтерський облiк та супроводження банкiвських та кредитних операцiй.
- Операцiйний вiддiл здiйснює розрахунково-касове обслуговування юридичних та фiзичних осiб.
- Вiддiл касових операцiй забезпечує рацiональну органiзацiю готiвкового обороту, своєчасну видачу готiвки клiєнтам, виконання встановленого порядку касової та емiсiйної роботи.
- Вiддiл бюджетування та економiчного аналiзу банку здiйснює складання та подання на затвердження Правлiнню бюджетних показникiв як банка в цiлому, так i його структурних пiдроздiлiв, аналiз виконання затверджених показникiв.
Станом на 31 грудня 2016 року Банк не має вiдокремлених структурних пiдроздiлiв.
 
На 31 грудня 2016 року штатна чисельнiсть працiвникiв складала 20 осiб. Витрати на утримання персоналу в 2016 роцi склали 2 186 тис. грн. та зменшилися вiдносно попереднього року на 150 тис. грн. за рахунок зменьшення чисельнiстi працiвникiв.
Мета концепцiї управлiння персоналом Банку - створення системи, що ґрунтується, в основному, не на адмiнiстративних методах, а на економiчних стимулах i соцiальних гарантiях, орiєнтованих на зближення iнтересiв працiвника з iнтересами Банку в досягненнi високої продуктивностi працi, пiдвищеннi ефективностi надання банкiвських послуг, одержаннi найвищих економiчних результатiв дiяльностi Банку.Мета концепцiї управлiння персоналом Банку - створення системи, що ґрунтується, в основному, не на адмiнiстративних методах, а на економiчних стимулах i соцiальних гарантiях, орiєнтованих на зближення iнтересiв працiвника з iнтересами Банку в досягненнi високої продуктивностi працi, пiдвищеннi ефективностi надання банкiвських послуг, одержаннi найвищих економiчних результатiв дiяльностi Банку.
 
Банк не належить до об'єднань пiдприємств
 
Спiльну дiяльнiсть з iншими органiзацiями Банк не проводить.
 
Будь-якi пропозицiї щодо реорганiзацiї з боку третiх осiб протягом звiтного перiоду до Банку не надходили.
 
Облiкова полiтика - сукупнiсть принципiв, методiв i процедур, що використовуються Банком для складання та подання фiнансової звiтностi. Цим документом установлюється порядок ведення бухгалтерського облiку операцiй, якi здiйснює Банк згiдно iз законодовством України. У ньому вiдображаються особливостi органiзацiї та ведення бухгалтерського облiку Банку.
Облiкова полiтика Банку базується на наступних принципах: повне висвiтлення; своєчаснiсть; превалювання сутностi над формою; автономнiсть; обачнiсть; превалювання сутностi над формою;
безперервнiсть; нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат; послiдовнiсть.
Бухгалтерський облiк передбачає процес визнання конкретної статтi балансу - звiту про фiнансове становище Банку, основними елементами якого є активи, зобов'язання та власний капiтал. Необхiдною умовою для визнання активiв i зобов'язань в балансi є оцiнка, тобто можливiсть визначення грошової суми, в якiй елементи балансу мають бути вiдображенi у звiтностi. Своєчасна i об'єктивна оцiнка (переоцiнка) активiв, зобов'язань (балансових i позабалансових) та прийняття на пiдставi такої оцiночної iнформацiї адекватних управлiнських рiшень надають змогу здiйснити заходи, спрямованi на полiпшення структури балансу, зменшення низьколiквiдних i недоходних (неробочих активiв), що, в свою чергу, сприяє змiцненню фiнансового стану та стабiльностi Банку.
Активи Банку облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (за iсторичною вартiстю). У разi проведення переоцiнки активiв, якщо їх iсторична вартiсть суттєво вiдрiзняється вiд справедливої, вони облiковуються за переоцiненою вартiстю. Результат вiд переоцiнки вiдображається у складi капiталу Банку, в тому числi i через прибутки/збитки.
Вартiсть немонетарних активiв в iноземнiй валютi перераховується у нацiональну валюту по курсу на дату виникнення прав на цi активи i не переоцiнюється.
Всi зобов’язання Банку облiковуються за вартiстю їх виникнення. Зобов’язання в iноземнiй валютi переоцiнюються при змiнi офiцiйного курсу НБУ (за винятком немонетарних статей).
При оцiнцi активiв i зобов’язань Банк використовує такий метод оцiнки, щоб створенi пiд них резерви виключали можливiсть перенесення iснуючих фiнансових ризикiв на майбутнi звiтнi перiоди.
Переоцiнка активiв та зобов'язань Банку може бути вiдображена в облiку рiзними способами, а саме:
• коригуванням вiдповiдної статтi балансового звiту (з використанням вiдповiдних рахункiв з облiку переоцiнки);
• переоцiнкою статей балансу в iноземнiй валютi, за виключенням немонетарних, за офiцiйним валютним курсом;
• формуванням спецiальних резервiв у нацiональнiй та iноземнiй валютах.
Операцiї в iноземнiй валютi пiд час первiсного визнання вiдображаються у валютi звiтностi шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi iз застосуванням валютного курсу на дату здiйснення операцiї (дата визнання активiв, зобов'язань, власного капiталу, доходiв i витрат).
Банк здiйснює оцiнку фiнансових iнструментiв за методом ефективної ставки вiдсотка, тобто методом обчислення амортизованої собiвартостi фiнансового активу або фiнансового зобов’язання (або групи фiнансових активiв чи фiнансових зобов’язань) та розподiлу доходiв у виглядi процентiв чи витрат на виплату процентiв протягом вiдповiдного перiоду часу.
Амортизована собiвартiсть – це вартiсть, за якою оцiнюється фiнансовий актив чи фiнансове зобов’язання та яка складається iз собiвартостi придбання, зменшеної на суму погашення основної суми боргу, збiльшеної/зменшеної на суму накопиченої амортизацiї будь-якої рiзницi мiж первiсною вартiстю та вартiстю погашення, розрахованої з використанням ефективної ставки вiдсотка, зменшеної на суму часткового списання внаслiдок зменшення корисностi.
Ефективна ставка вiдсотка – ставка, яка точно дисконтує очiкуваний потiк майбутнiх грошових платежiв або надходжень впродовж очiкуваного термiну дiї фiнансового iнструменту до чистої балансової вартостi цього iнструменту.
Запаси в бухгалтерському облiку Банку оприбутковуються на баланс за фактичними цiнами придбання – їх первiсною вартiстю, включаючи витрати на доставку, податки, збори та iншi обов'язковi платежi (окрiм тих, що згодом вiдшкодовуються Банку).
Запаси матерiальних цiнностей не переоцiнюються.
Об’єкт основних засобiв визнається активом, якщо iснує ймовiрнiсть того, що Банк отримає в майбутньому економiчнi вигоди вiд його використання та вартiсть його може бути достовiрно визначена.
Придбанi основнi засоби облiковуються на балансi за первiсною вартiстю - за фактичними витратами на їх придбання, спорудження, виготовлення, включаючи витрати на доставку, монтаж, встановлення, налагодження, сплаченi у зв’язку з придбанням, суми непрямих податкiв i мита та iншi витрати, необхiднi для приведення їх у робочий стан.
Пiсля початкового визнання основнi засоби визнаються в облiку за їх первiсною вартiстю (собiвартiстю) за вирахуванням накопиченої амортизацiї i накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi (знецiнення). При цьому методi переоцiнка основних засобiв не здiйснюється. Обраний метод Банк застосовує для всiх об’єктiв певної групи основних засобiв.
Знос основних засобiв нараховується Банком з використанням прямолiнiйного методу, тобто шляхом дiлення вартостi, яка амортизується, на строк корисного використання об’єкта основних засобiв.
Амортизацiя малоцiнних необоротних матерiальних активiв нараховується в першому мiсяцi використання об’єкта (при передачi в експлуатацiю) в розмiрi 100% вiд його вартостi.
Знос нематерiальних активiв нараховується з використанням прямолiнiйного методу.
Банк оцiнює наданi (отриманi) кредити пiд час первiсного визнання за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю та iншi платежi, що пов’язанi з iнiцiюванням кредитiв. Банк оцiнює кредити пiсля первiсного визнання за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка.
Iншi фiнансовi зобов'язання Банку первiсно оцiнюються i вiдображаються в бухгалтерському облiку за справедливою вартiстю (цiною операцiї).
Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi Банку: операцiйної, iнвестицiйної, фiнансової. Критерiї визнання доходiв i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї Банку. Кожний вид доходiв або витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. Бiльшiсть доходiв/витрат Банку визнаються в облiку за принципом нарахування. Це означає, що доходи/витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку у тому перiодi, коли виникли права на такi доходи, або виникли зобов’язання по витратах, незалежно вiд факту отримання чи сплати грошових коштiв.
Визнання в бухгалтерському облiку на рахунках шостого та сьомого класiв Плану рахункiв процентних доходiв/витрат вiдбувається iз застосуванням ефективної ставки вiдсотка.
Ефективна ставка вiдсотка використовується для розподiлу процентних доходiв/витрат та амортизацiї дисконту або премiї протягом вiдповiдного перiоду часу (тобто термiну дiї фiнансового iнструменту).
Будь-якi рiзницi, що виникають мiж сумою процентних доходiв/витрат, що розрахованi за ефективною ставкою вiдсотка та сумою процентних доходiв/витрат, що розрахованi за номiнальною ставкою правочину вiдображаються в бухгалтерському облiку за рахунками з облiку неамортизованого дисконту/премiї у кореспонденцiї з рахунками шостого та сьомого класiв Плану рахункiв.
Доходи/витрати за безперервними послугами, наприклад - комiсiї за розрахунково-касове обслуговування, iнформацiйно-розрахункове обслуговування в системi електронних платежiв, за послуги з користування електронною поштою, тобто, комiсiї, розмiр яких заздалегiдь вiдомий - визнаються щомiсячно протягом усього строку дiї вiдповiдного правочину i вiдображаються в бухгалтерському облiку за методом нарахування.
Доходи/витрати за послугами з обов’язковим результатом визнаються в облiку за фактом надання (отримання) послуг, пiдтвердженим вiдповiдним документом або за фактом досягнення передбаченого правочином результату.
 
ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” – унiверсальна банкiвська установа України, яка розпочала дiяльнiсть у 2013 року. В 2016 роцi основним сегментом дiяльностi Банку були послуги по кредитування юридичних та фiзичних осiб та операцiї на мiжбанкiвському ринку.
Метою дiяльностi Банку є: задоволення суспiльних потреб у банкiвських та iнших фiнансових послугах (крiм послуг у сферi страхування), iншiй дiяльностi банкiв, визначеної чинним законодавством; залучення, накопичення, забезпечення руху та перерозподiлу грошової маси; а також одержання прибутку шляхом надання повного спектру банкiвських послуг на пiдставi банкiвської лiцензiї, виданої Нацiональним банком України.
Банк визнає важливiсть наявностi дiєвих та ефективних процесiв управлiння ризиком. Серед ризикiв, якi на систематичнiй основi управляються Банком, слiд видiлити традицiйнi з них: кредитний ризик, ринковий ризик (процентний, валютний, географiчний та цiновий), ризик лiквiдностi та операцiйний ризик.
Кредитний ризик – наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фiнансової угоди iз Банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов’язання.
Здiйснюючи управлiння кредитним ризиком Банк переслiдує основну цiль –iдентифiкувати та мiнiмiзувати негативнi наслiдки неспроможностi сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови фiнансової угоди.
Дiяльнiсть Банку схильна до ринкових ризикiв, якi виникають у зв'язку з вiдкритими процентними та валютними позицiями, всiм з яких притаманна ринкова нестiйкiсть. Основнi завдання дiяльностi з управлiння ринковими ризиками Банку встановлюються Правлiнням Банку.
Лiквiднiсть Банку - це його можливiсть своєчасно i в повному обсязi забезпечувати виконання своїх боргових i фiнансових зобов'язань перед усiма контрагентами, що визначається наявнiстю достатнього власного капiталу банку, оптимальним розмiщенням i величиною коштiв по статтях активу i пасиву балансу з урахуванням вiдповiдних термiнiв.
Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов'язання в належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат.
Операцiйний ризик - ризик виникнення збиткiв в результатi невiдповiдностi внутрiшнiх порядкiв i процедур проведення банкiвських операцiй характеру i масштабам дiяльностi Банку або вимогам чинного законодавства, їх порушення службовцями Банку та iншими особами (внаслiдок ненавмисних або навмисних дiй або бездiяльностi).
Управлiння ризиками Банку забезпечується шляхом впровадження полiтик, методик, регламентiв та процедур, встановленням лiмiтiв i обмежень з фiнансових ризикiв.
Рiвень iснуючої в Банку системи ризик-менеджменту повнiстю вiдповiдає обсягам та складностi операцiй, якi вiн проводить.
 
Емiтент не планує будь-якi значнi iнвестицiї або придбання, пов'язанi з його господарською дiяльнiстю.
 
Сторони вважаються пов’язаними, якщо вони знаходяться пiд спiльним контролем , або якщо одна сторона контролює iншу або має можливiсть у значнiй мiрi впливати та фiнансовi та операцiйнi рiшення iншої сторони у вiдповiдностi до МСБО 24 «Розкриття iнформацiї щодо зв’язаних сторiн». При розглядi кожного можливого випадку вiдносин з пов’язаними сторонами до уваги береться суть цих вiдносин, а не лише юридична форма.
В 2016 роцi протягом 1 кварталу було надано кредит у сумi 3700 тис. грн. головi Наглядової ради строком на 3 роки на звичайних умовах . Залишок по кредиту станом на 31.12.2015 року складає 6 087 тис. грн. Цiноутворення за операцiями з пов’язаними сторонами здiйснюється на загальних пiдставах у рамках затверджених стандартiв продуктiв. Процентнi доходи за операцiями з пов’язаними сторонами за 2016 рiк склали 1833 тис. грн.

 
Основнi засоби Банку станом на кiнець звiтного року представленi у виглядi: машин та обладнання залишковою вартiстю 291 тис.грн.; iнвентар, меблi залишковою вартiстю 35 тис.грн. Балансова вартiсть нематерiальних активiв Банку складає 762 тис.грн.; основнi засоби не введенi в експлуатацiю — 30 тис.грн.
Основнi засоби засоби знаходяться у Банку, який орендує примiщення за Договором оренди примiщення за адресою: м.Київ, вул. Порика Василя, 13.
Оформлених у заставу основних засобiв та нематерiальних активiв немає.
Протягом звiтного року Банком були проданi основнi засоби не введенi в експлуатацiю на суму 138 тис. грн. та переведенi до категорiї утримуваних для продажу основнi засоби якi не введенi в експлуатацiю на суму 1043 тис. грн.
Основнi засоби та нематерiальнi активи у заставу не надавались. Балансова вартiсть основних засобiв, що не введенi в експлуатацiю, та не використовуються становить 30 тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 35 тис.грн, нематерiальних активiв 788 тис. грн. Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року нематерiальнi активи, стосовно яких є обмеження права власностi, та створенi нематерiальнi активи вiдсутнi.
 
Основними факторами ризику в дiяльностi емiтента є: полiтична нестабiльнiсть; погiршення економiчної ситуацiї в Українi та свiтi; нестабiльнiсть чинного законодавства України; ризикованiсть у здiйсненнi операцiй; девальвацiя нацiональної валюти; форс-мажорнi обставини, якi можуть бути визнанi такими на пiдставi чинного законодавства.
Протягом звiтного року Банк здiйснював заходи для мiнiмiзацiї ризикiв проведення банкiвських операцiй, керуючись положеннями дiючого законодавства, нормативно-правовими актами Нацiонального банку України та внутрiшнiми документами банку.
 
Сплати штрафних санкцiй за порушення законодавства в 2016 роцi не було.

 
Регулятивний капiтал є одним з найважливiших показникiв дiяльностi Банку, основним призначенням якого є покриття негативних наслiдкiв рiзноманiтних ризикiв, якi Банк приймає на себе в процесi своєї дiяльностi, та забезпечення фiнансової стiйкостi й стабiльної дiяльностi Банку.
Cтаном на 31.12.2016 регулятивний капiтал Емiтента склав 63 937 тис. грн. З меншення капiталу виникло внаслiдок формування резервiв на покриття збiльшеного кредитного ризику за активними операцiями Банку.
Мета Банку при управлiннi капiталом полягає у забезпеченнi дотримання вимог до капiталу, встановлених Нацiональним банком України, та доходностi капiталу; спроможностi Банку функцiонувати, як безперервно дiюче пiдприємство та утримання капiтальної бази на рiвнi, необхiдному для забезпечення коефiцiєнта достатностi капiталу у розмiрi не нижче 10%.
Дотримання вимог достатностi капiталу має на метi забезпечення захисту коштiв, отриманих вiд акцiонера Банку. В свою чергу, забезпечення достатностi рiвня доходностi капiталу дозволить Банку реалiзувати стратегiю накопичення капiталу.
Протягом звiтного 2016 року Банк не мав труднощiв з виконанням фiнансових зобов’язань та дотримувався нормативiв лiквiдностi, встановлених Нацiональним банком України.
Основними напрямками полiтики щодо фiнансування дiяльностi є збiльшення власних коштiв, насамперед за рахунок додаткових внескiв акцiонерiв.
З метою приведення дiяльностi до вимог законодавства, Банком заплановано здiйснювати наступнi заходи щодо:
-покращення якостi кредитного портфелю Банку
-приведення у вiдповiднiсть до нормативних вимог значення нормативу Н7, Н9
-пiдвищення ефективностi роботи менеджменту Банку щодо покращення якостi активiв та показникiв фiнансового стану Банку
-додаткової капiталiзацiї Банку – акцiонером Банку здiйснюється активна робота щодо пошуку покупця акцiї Банку.
 
На кiнець звiтного перiоду Банк не мав укладених, але ще не виконаних договорiв.
 
Стратегiчними завданнями Банку в областi фiнансiв є:
забезпечення динамiчного зростання об'ємних показникiв дiяльностi;
збiльшення капiталу Банку за рахунок прибутку Банку, внескiв у капiтал коштiв дiючих акцiонерiв i залучення нових акцiонерiв;
пiдвищення вартостi бiзнесу Банку для акцiонерiв.
Стратегiчними завданнями Банку в областi маркетингу та взаємовiдносин з клiєнтами є:
поступове збiльшення ринкової долi Банку;
освоєння нових сегментiв ринку;
створення системи управлiння i контролю якостi надання послуг;
реалiзацiя гнучкої тарифної полiтики.
Стратегiчним завданням Банку в областi технологiй є вибiр оптимальних технологiчних рiшень, що забезпечують автоматизацiю всiх дiлянок банкiвського бiзнесу.
Стратегiчним завданням Банку в областi управлiння персоналом є:
забезпечення Банку висококвалiфiкованими кадрами, здатними виконувати поставленi цiлi i завдання;
створення систем пiдбору, навчання i атестацiї персоналу вiдповiдно до стратегiчних завдань, що стоять перед Банком;
створення ефективної системи оцiнки i мотивацiї персоналу.
 
Банк не проводить спецiальних дослiджень та розробок, та не користується послугами третiх осiб щодо надання цих послуг.
 
Судових справ за якими розглядаються позовнi вимоги у розмiрi на суму 10 або бiльше вiдсоткiв активiв ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» станом на 31.12.2016, стороною в яких виступає ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», або судовi справи, стороною в яких виступають посадовi особи ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ», немає.
 
03 лютого 2017 року згiдно рiшення Правлiння Нацiонального банку України № 67-рш/БТ ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» було вiднесено ко категорiї проблемних та запроваджено особливий контроль за дiяльнiстю банку.

XII. Інформація про господарську та фінансову діяльність емітента

13.1. Інформація про основні засоби емітента (за залишковою вартістю)

Найменування основних засобів Власні основні засоби (тис. грн.) Орендовані основні засоби (тис. грн.) Основні засоби, всього (тис. грн.)
на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду на початок періоду на кінець періоду
1. Виробничого призначення: 3167 1118 0 0 3167 1118
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 498 291 0 0 498 291
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інші 2669 827 0 0 2669 827
2. Невиробничого призначення: 0 0 0 0 0 0
будівлі та споруди 0 0 0 0 0 0
машини та обладнання 0 0 0 0 0 0
транспортні засоби 0 0 0 0 0 0
земельні ділянки
інвестиційна нерухомість
інші 0 0 0 0 0 0
Усього 3167 1118 0 0 1277 3167
Опис Основнi засоби первiсно визнаються за їх первiсною вартiстю, яка включає всi витрати, що пов`язанi з придбанням (створенням), доставкою, установкою i введенням їх в експлуатацiю. У подальшому основнi засоби оцiнюються за первiсною (iсторичною) вартiстю з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Змiна первiсної вартостi основних засобiв допускається тiльки у разi добудови, реконструкцiї, капiтального ремонту або часткової лiквiдацiї
Амортизацiя основних засобiв нараховується щомiсяця за прямолiнiйним методом , виходячи з норм їх корисного використання, якi встановленi Положенням про єдини норми корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв ПАТ " КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ».
Строки корисного використання: будiвлi нежитловi - 240 мiсяцiв;
Сервери— 60 мiсяцiв; машини обчислювальни — 24 мiсяця; меблi офiсни — 48 мiсяцiв; витрати, що спрямованi на капiтальнi iнвестицiї з полiпшення основних засобiв, якi отриманi в оперативний лiзинг — вiдповiдно умов договору; нематерiальнi активи — 120 мiсяцiв.
Нарахування амортизацiї малоцiнних необоротних матерiальних активiв здiйснюється в розмiрi 100% вартостi об'єкта в перiод передачi в експлуатацiю.
Протягом звiтного року Банком були проданi основнi засоби не введенi в експлуатацiю на суму 138 тис. грн. та переведенi до категорiї утримуваних для продажу основнi засоби якi не введенi в експлуатацiю на суму 1043 тис. грн.
Основнi засоби та нематерiальнi активи у заставу не надавались. Балансова вартiсть основних засобiв, що не введенi в експлуатацiю, та не використовуються становить 30 тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 35 тис.грн, нематерiальних активiв 788 тис. грн. Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року нематерiальнi активи, стосовно яких є обмеження права власностi, та створенi нематерiальнi активи вiдсутнi.
Протягом звiтного року вiдбулося зменшення власного капiталу унаслiдок збиткiв вiд зменшення корисностi основних засобiв не введених в експлуатацiю на суму 667 тис. грн.
Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року об`єктiв основних засобiв, що були наданi пiд заставу зобов`язань, не було.

3. Інформація про зобов'язання емітента

Види зобов'язань Дата виникнення Непогашена частина боргу (тис. грн.) Відсоток за користування коштами (відсоток річних) Дата погашення
Кредити банку X 0 X X
у тому числі:  
Зобов'язання за цінними паперами X 0 X X
у тому числі:  
за облігаціями (за кожним випуском): X 0 X X
за іпотечними цінними паперами (за кожним власним випуском): X 0 X X
за сертифікатами ФОН (за кожним власним випуском): X 0 X X
за векселями (всього) X 0 X X
за іншими цінними паперами (у тому числі за похідними цінними паперами)(за кожним видом): X 0 X X
за фінансовими інвестиціями в корпоративні права (за кожним видом): X 0 X X
Податкові зобов'язання X 0 X X
Фінансова допомога на зворотній основі X 0 X X
Інші зобов'язання X 126 X X
Усього зобов'язань X 126 X X
Опис: Пояснення щодо рядка "Iншi зобов'язання":
кредиторська заборгованiсть за послуги - 7 тис. грн., кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку-119 тис. грн.

XVI. Текст аудиторського висновку (звіту).

Найменування аудиторської фірми (П. І. Б. аудитора - фізичної особи - підприємця) АУДИТОРСЬКА ФIРМА «РЕСПЕКТ» У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ
Код за ЄДРПОУ (реєстраційний номер облікової картки* платника податків - фізичної особи) 20971605
Місцезнаходження аудиторської фірми, аудитора 65026, м. Одеса, пров. Маяковського 1/10
Номер та дата видачі свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів, виданого Аудиторською палатою України 0135 26.01.2001
Реєстраційний номер, серія та номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про внесення до реєстру аудиторських фірм, які можуть проводити аудиторські перевірки професійних учасників ринку цінних паперів** 0135 26.01.2001 30.07.2020
Текст аудиторського висновку (звіту)
АУДИТОРСЬКА ФIРМА
РЕСПЕКТ
Аудиторська палата України
Свiдоцтво про включення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0135

АУДИТОРСЬКИЙ ВИСНОВОК
(ЗВIТ НЕЗАЛЕЖНОГО АУДИТОРА)
щодо рiчної фiнансової звiтностi
ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"
що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку
при реєстрацiї випуску, або випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, або звiту
про результати розмiщення акцiй,
станом на 31 грудня 2016 року
Адресати:
Керiвництво ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"
Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку
Всi iншi можливi користувачi
Вимоги до висновку
Аудиторський висновок пiдготовлений згiдно з Вимогами до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування), затверджених рiшенням Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку вiд 08 жовтня 2013 року № 2187 та зареєстрованих в Мiнiстерствi юстицiї України 29 жовтня 2013 року за № 1827/24359.
I. Звiт щодо фiнансової звiтностi
Вступний параграф
Основнi вiдомостi:
Повне найменування: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ", в подальшому «Товариство»;
Iдентифiкацiйний код юридичної особи: 38770082;
Мiсцезнаходження: Україна, 04208, Україна, мiсто Київ, вулиця Порика Василя, будинок 13;
Дата державної реєстрацiї: 10.07.2013;
Дата внесення останнiх змiн до статуту: 17.08.2015;
Органiзацiйно-правова форма: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО;
Види дiяльностi: Код КВЕД 64.19 Iншi види грошового посередництва (основний).
Банкiвськi рахунки:
-Кореспондентський рахунок №32004122601026 в Нацiональному банку України, код 300001, Код за ЄДРПОУ 00032106.
Номери, серiї, дати видачi, термiн дiї лiцензiй на здiйснення дiяльностi:
-Банкiвська лiцензiя № 274 вiд 04 жовтня 2013 року видана Нацiональним банком України. Термiн дiї лiцензiї необмежений;
-Генеральна лiцензiя на здiйснення валютних операцiй № 274-2 вiд 26 листопада 2015 року видана Нацiональним банком України. Термiн дiї лiцензiї необмежений.
Посадовi особи:
-В.о. Голови Правлiння - Вархальов П.Ю. призначений на посаду вiдповiдно до рiшення Наглядової Ради Товариства (Протокол №39 вiд 12.10.2016);
-Головний бухгалтер - Святенко Г.Г. призначена на посаду вiдповiдно до наказу в.о. Голови Правлiння Товариства № 27-К вiд 16.12.2013;
-Вiдповiдальний працiвник за проведення фiнансового монiторингу – Калiнiченко I.О., призначена на посаду вiдповiдно до наказу Голови Правлiння Товариства №32-К вiд 05.07.2016.
Кiлькiсть працiвникiв: 20 чоловiк.
Перелiк перевiрених фiнансових звiтiв:
•Звiт про фiнансовий стан на 31 грудня 2016 року;
•Звiт про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд за 2016 рiк;
•Звiт про змiни у власному капiталi за 2016 рiк;
•Звiт про рух грошових коштiв за прямим методом за 2016 рiк;
•Примiтки до фiнансової звiтностi.
Фiнансова звiтнiсть складається в нацiональнiй валютi України – гривнi (данi у фiнансовiй звiтностi приведенi з округленням до тис.грн).
Облiкова полiтика
Бухгалтерський облiк на Товариствi ведеться у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку та звiтностi, вимог Закону України вiд 16.07.1999 № 996-XIV “Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi”, Положення про органiзацiю бухгалтерського облiку та звiтностi в банках України, затвердженого постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 30.12.1998 №566, (зi змiнами та доповненнями), облiкової полiтики та iнших внутрiшнiх документiв з питань органiзацiї бухгалтерського облiку.
Основою надання фiнансової звiтностi є чиннi Мiжнароднi стандарти фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнароднi стандарти бухгалтерського облiку (МСБО) та тлумачення, розробленi Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi.
На виконання вимог Закону України вiд 16 липня 1999 року № 996-XIV «Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi» та Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку, а також з метою дотримання Товариством єдиної методики вiдображення операцiй та забезпечення своєчасного надання достовiрної iнформацiї користувачам фiнансової звiтностi Правлiнням Товариства (Протокол №32 вiд 28 грудня 2015 р.) затверджено Облiкову полiтику Товариства.
Облiковою полiтикою Товариства визначено єдинi методологiчнi засади щодо порядку ведення бухгалтерського облiку, принципи методи та процедури, що використовуються для складання та подання фiнансової звiтностi та якi розробленi на пiдставi Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), Мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (МСБО), Законiв України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть", "Про бухгалтерський облiк та фiнансову звiтнiсть в Українi", нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, Мiнiстерства фiнансiв України.
Прийняття змiнених стандартiв не призвело до змiн в облiковiй полiтицi Товариства, яка використовувалась для вiдображення даних звiтного та попереднього перiоду.
Фiнансову звiтнiсть станом на 31 грудня 2016 року Товариство склало вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi, згiдно з вимогами Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, що затверджена Правлiнням Нацiонального банку України вiд 24.10.2011 №373 зi змiнами та доповненнями, Методичних рекомендацiй щодо порядку складання примiток до фiнансової звiтностi банкiв України, затверджених постановою Правлiння Нацiонального банку України №965 вiд 29.12.2015, Облiкової полiтики Банку та на пiдставi даних бухгалтерського облiку Банку за 2016 рiк.
Опис вiдповiдальностi управлiнського персоналу за пiдготовку та достовiрне представлення фiнансових звiтiв
Вiдповiдальнiсть за надану для перевiрки фiнансову звiтнiсть несе керiвництво Товариства.
Вiдповiдальнiсть управлiнського персоналу охоплює розробку, впровадження та використання внутрiшнього контролю стосовно пiдготовки та достовiрного представлення фiнансових звiтiв, що не мiстять суттєвих викривлень внаслiдок шахрайства або помилок; вибiр та застосування вiдповiдної облiкової полiтики, а також облiкових оцiнок, що вiдповiдають обставинам.
Опис вiдповiдальностi аудитора за надання висновку стосовно фiнансової звiтностi
Нашою вiдповiдальнiстю є висловлення думки щодо цiєї фiнансової звiтностi на основi результатiв проведеного нами аудиту. Ми провели аудит вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв аудиту. Цi стандарти вимагають вiд нас дотримання вiдповiдних етичних вимог, а також планування й виконання аудиту для отримання достатньої впевненостi, що фiнансова звiтнiсть не мiстить суттєвих викривлень.
Аудит передбачає виконання аудиторських процедур для отримання аудиторських доказiв щодо сум i розкриттiв у фiнансовiй звiтностi. Вибiр процедур залежить вiд судження аудитора, включаючи оцiнку ризикiв суттєвих викривлень промiжної фiнансової звiтностi внаслiдок шахрайства або помилки.
Виконуючи оцiнку цих ризикiв, аудитор розглядає заходи внутрiшнього контролю, що стосуються складання та достовiрного подання Товариством фiнансової звiтностi, з метою розробки аудиторських процедур, якi вiдповiдають обставинам, а не з метою висловлення думки щодо ефективностi внутрiшнього контролю суб’єкта господарювання.
Аудит включає також оцiнку вiдповiдностi використаних облiкових полiтик, прийнятнiсть облiкових оцiнок, виконаних управлiнським персоналом, та загального подання фiнансової звiтностi.
Аудит оформлений вiдповiдно до Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2187 вiд 08.10.2013 року, яким затверджено Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування).
Опис аудиторської перевiрки
Аудиторська перевiрка була спланована i пiдготовлена з достатнiм рiвнем впевненостi про те, що фiнансова звiтнiсть не має суттєвих помилок та здiйснена у вiдповiдностi до вимог Закону України "Про аудиторську дiяльнiсть", Мiжнародних стандартiв контролю якостi, аудиту, огляду, iншого надання впевненостi та супутнiх послуг (далi - МСА), а саме: МСА 700 «Формулювання думки та надання звiту щодо фiнансової звiтностi», МСА 705 «Модифiкацiя думки у звiтi незалежного аудитора», МСА 706 «Пояснювальнi параграфи та параграфи з iнших питань у звiтi незалежного аудитора», МСА 710 «Порiвняльна iнформацiя – вiдповiднi показники i порiвняльна фiнансова звiтнiсть», МСА 720 «Вiдповiдальнiсть аудитора щодо iншої iнформацiї в документах, що мiстять перевiрену аудитором фiнансову звiтнiсть» та iнших стандартiв, що стосуються пiдготовки аудиторського висновку, а також Рiшення Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку №2187 вiд 08.10.2013 року, яким затверджено Вимоги до аудиторського висновку, що подається до Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку у складi документiв для реєстрацiї випуску, випуску та проспекту емiсiї окремих видiв цiнних паперiв, звiту про результати розмiщення акцiй (крiм цiнних паперiв iнститутiв спiльного iнвестування).
Цi законодавчi акти вимагають, щоб планування та проведення незалежного аудиту було спрямоване на одержання пiдтверджень щодо вiдсутностi у фiнансовiй звiтностi суттєвих помилок.
Ми вважаємо, що отримали достатнi та вiдповiднi аудиторськi докази для висловлення нашої думки.
Думка аудитора щодо повного комплекту фiнансової звiтностi
Пiдстава для висловлення умовно-позитивної думки
Незалежний аудитор iдентифiкував загрози, якi окремо або в сукупностi можуть поставити пiд значний сумнiв припущення про безперервну дiяльнiсть Банку згiдно з вимогами МСА 570 «Безперервнiсть», а саме:
•Розмiр регулятивного капiталу Товариствастаном на 31.12.2016 становить 63 937 тис. грн. та класифiкується аудитором, як значно недокапiталiзований. Сума недокапiталiзованого капiталу Товариства становить 56 063 тис. грн.;
•Суттєвi операцiйнi збитки Товариства на протязi 2016 року. Станом на 31.12.2016 непокритий збиток Банку становить 56 423 тис. грн.;
•Високий ризик втрати капiталу Товариства через наявнiсть операцiй з пов’язаними з Товариством особами та незадовiльну якiсть активiв.
Висловлення умовно-позитивної думки аудитора
Ми висловлюємо умовно-позитивну думку про вiдповiднiсть фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2016 року його дiйсному фiнансовому стану.
На нашу думку, дана фiнансова звiтнiсть за винятком впливу питань, про якi йдеться у параграфi «Пiдстави для висловлення умовно-позитивної думки» вiдображає достовiрно, в усiх суттєвих аспектах фiнансовий стан Товариства станом на 31 грудня 2016 року, її фiнансовi результати та рух грошових коштiв за рiк, що закiнчився на зазначену дату, у вiдповiдностi до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi.
Пояснювальний параграф
Звертаємо вашу увагу на Примiтку 2 «Економiчне середовище, в умовах якого Товариство здiйснює свою дiяльнiсть» фiнансової звiтностi, яка описує поточну економiчну кризу в Українi. Вплив триваючої економiчної кризи та полiтичної нестабiльностi в Українi, а також їхнє остаточне врегулювання не можливо передбачити з достатньою вiрогiднiстю, i вони можуть негативно вплинути на економiку України та операцiйну дiяльнiсть Товариства.
II. Звiт про iншi правовi та регуляторнi вимоги
1.Вiдповiднiсть розмiру статутного капiталу установчим документам

Розмiр заявленого та сплаченого статутного капiталу Товариства становить 121 000 000,00 (сто двадцять один мiльйон гривень 00 копiйок) та вiдповiдає установчим документам Товариства.
2. Формування та сплата статутного капiталу Товариства
Формування статутного капiталу Товариства здiйснено шляхом випуску простих акцiй, номiнальною вартiстю 1 тис.грн. / 1 акцiя, в кiлькостi 121 000 штук. Оплата акцiй акцiонерами здiйснена в грошовiй формi. Вартiсть акцiй за рахунком статутного капiталу облiковується за номiнальною вартiстю.
Склад акцiонерiв Товариства станом на 31.12.2016 року:
Наiменування акцiонера Доля в капiталi (%) Сума (в грн.)
ТОВ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД» 100% 121 000 000,00
Всього: 100% 121 000 000,00
Перелiк внескiв, внесених в оплату за акцiї Товариства акцiонерами станом на 31.12.2016 року складає:
№ п/п
Найменування акцiонера Номер та дата договору щодо придбання акцiй Сума грошових коштiв, внесених в оплату за акцiї, грн. Реквiзити платiжного документу
1. ТОВ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД» Рiшення про намiр заснувати ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ" вiд 28.11.2012 р.
121 000 000,00 Платiжне доручення №59 вiд 22.01.2013 р.
Всього: 121 000 000,00
Незалежний аудитор пiдтверджує, що станом на 31.12.2016 зареєстрований та сплачений грошовими коштами статутний капiтал Товариства становить 121 000 000,00 (сто двадцять одн мiльйон гривень 00 копiйок).
Порушень незалежним аудитором не встановлено.
3. Розкриття iнформацiї щодо обсягу чистого прибутку (непокритого збитку)
Результатом дiяльностi Товариства за звiтний перiод є збиток у сумi 56 423 тис.грн
На фiнансовий результат Товариства вплинуло формування резервiв на покриття збiльшеного кредитного ризику за активними операцiями Товариства.
4. Висловлення думки щодо вiдповiдностi вартостi чистих активiв Товариства вимогам чинного законодавства.
Вартiсть чистих активiв Товариства складає суму 63,9 млн.грн. та в порiвняннi його з зареєстрованим статутним капiталом має негативне значення (статутний капiтал Товариства складає 121 млн.грн.), що не вiдповiдає вимогам ст.155 «Статутний капiтал акцiонерного товариства» п.3 Цивiльного кодексу України.
Вiдповiдно до ст. 31 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" з урахуванням постанови Правлiння Нацiонального банку України «Про приведення статутного капiталу банкiв у вiдповiднiсть до нiмально встановленого розмiру» №464 вiд 06.08.2014 (iз змiнами) Товариство виконує зобов’язання щодо пiдвищення розмiру статутного капiталу.
5. Аналiз фiнансового стану Товариства станом на 31.12.2016.
Аналiз фiнансового стану Товариства проведено на пiдставi Iнструкцiї про порядок регулювання дiяльностi банкiв в Українi, затвердженої постановою НБУ №368 вiд 28.08.2001 (зi змiнами), в подальшому «Постанова №368» та постанови Правлiння Нацiонального банку України вiд 04.02.2016 №59 «Про здiйснення дiагностичного обстеження банкiв» (зi змiнами).
Для характеристики фiнансового стану Товариства аудитор проаналiзував економiчнi нормативи:
-Мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу Товариства (Н1)
Мiнiмальний розмiр регулятивного капiталу (Н1) станом на 31.12.2016 становить 120 млн. грн.
Розмiр регулятивного капiталу Товариства станом на 31.12.2016 становить 63,9 млн. грн.
Регулятивний капiтал Товариства аудитор класифiкує як недостатнiй, сума невiдповiдностi становить 56 063 млн. грн.;
-Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу Товариства (Н2)
•Норматив достатностi (адекватностi) регулятивного капiталу Товариства (Н2) становить 99,58% та вiдповiдає встановленим вимогам (нормативне значення не менше 10%);
Нормативи лiквiдностi Товариства (Н4, Н5, Н6):
•норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) становить 1191% (нормативне значення не менше 20%) вiдповiдає нормативному значенню;
•норматив поточної лiквiдностi (Н5) становить 2035873% (нормативне значення не менше 40%) вiдповiдає нормативному значенню;
•норматив короткострокова лiквiднiсть (Н6) становить 2035873% (нормативне значення не менше 60%) вiдповiдає нормативному значенню.
Нормативи кредитного ризику Товариства (Н7, Н8, Н9)
•норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента Товариства (Н7) становить 33,08%, є прийнятним;
•норматив великих кредитних ризикiв Товариства (Н8) становить 78,12%, (нормативне значення не бiльше 800%) вiдповiдає нормативному значенню;
•норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними особами Товариства (Н9) становить 9,35% (нормативне значення не бiльше 25%) вiдповiдає нормативному значенню.
За результатами економiчному аналiзу економiчних нормативiв Товариства станом на 31.12.2016 нами зроблений висновок про те, що:
Товариство має достатнiй рiвень лiквiдностi;
вiдхилення вiд нормативного значення нормативу мiнiмального розмiру регулятивного капiталу Товариства пов’язано зi збiльшенням вiдрахувань до резервiв на покриття можливих втрат за кредитними операцiями в майбутньому;
регулятивний капiтал Товариства пiдлягає подальшiй докапiталiзацiї в сумi не менше як 56,063 млн. грн.
6.Подiї пiсля дати балансу
На протязi сiчня-лютого 2017 року фiнансовiй стан Товариства значно погiршився.
Вiдповiдно до рiшення Правлiння Нацiонального банку України вiд 03 лютого 2017 року № 67-рш/БТ Банк вiднесено ко категорiї проблемних та запроваджено особливий контроль за його дiяльнiстю.
Для приведення дiяльностi Товариства у вiдповiднiсть до вимог законодавства та вимог постанови Правлiння НБУ вiд 04.02.2016 №59 «Про здiйснення дiагностичного обстеження банкiв» Товариством розроблено План фiнансового оздоровлення (протокол Наглядової ради вiд 08.02.2017 №11) у вiдповiднiсть до вимог законодавства та нормативно-правових актiв Нацiонального банку України.
7. Додаткова iнформацiя
Ми пiдтверджуємо:
•що фiнансова звiтнiсть Товариства складена згiдно з вимогами Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, що затверджена Правлiнням Нацiонального банку України вiд 24.10.2011 №373 зi змiнами та доповненнями;
•що у примiтках до фiнансової звiтнiстi Товариства надано загальну iнформацiю, основнi принципи облiкової полiтики, їх вплив на фiнансовий стан та результати дiяльностi Товариства, iншу iнформацiю, розкриття якої передбачається МСФЗ;
•що Товариством пiд час складання примiток до фiнансової звiтностi використовувались Методичнi рекомендацiї щодо порядку складання примiток до фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженi постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 29.12.2015 №965;
•що комплект фiнансової звiтностi мiстить iнформацiю у розрiзi всiх заголовкiв та промiжних пiдсумкiв, що були включенi в останню рiчну фiнансову звiтнiсть;
•що Товариство в фiнансовiй звiтностi розкрило iнформацiю:
-про економiчне середовище, у якому воно здiйснювало свою дiяльнiсть протягом перiоду з дати закiнчення останнього фiнансового року до дати звiтностi, а також про вплив змiн у його структурi;
-про суттєвi подiї, що вiдбулися в Товариствi пiсля закiнчення звiтного перiоду та знайшли вiдображення в фiнансовiй звiтностi в примiтцi “Подiї пiсля дати балансу”;
•суттєвий вплив операцiй Товариства з пов’язаними особами на протязi звiтного перiоду;
•що фiнансова звiтнiсть Товариства складена за даними файлiв 25 "Данi про обороти по згортанню та залишки на рахунках";
•що формування фiнансової звiтностi Товариства здiйснювалось з урахуванням суджень, оцiнок та припущень керiвництва, якi впливають на застосування принципiв облiкової полiтики, а також на суму активiв та зобов‘язань, доходiв та витрат, вiдображених у фiнансовiй звiтностi;
•що якiсть управлiння активами та пасивами Товариства не вiдповiдає встановленим вимогам;
•достатнiсть резервiв та недостатнiсть капiталу Товариства, яка визначається на пiдставi аналiзу якостi активiв, а також операцiй з iнсайдерами/пов'язаними особами вiдповiдно до вимог Нацiонального банку України;
•адекватнiсть системи управлiння ризиками Товариства;
•адекватнiсть бухгалтерського облiку, процедур внутрiшнього аудиту та заходiв контролю Товариства.
III. Iншi елементи
Основнi вiдомостi про аудиторську фiрму:
а) повне найменування юридичної особи вiдповiдно до установчих документiв: АУДИТОРСЬКА ФIРМА "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВАРИСТВА З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ;
б) номер i дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв, виданого Аудиторською палатою України (далi - АПУ): Свiдоцтво про внесення до Реєстру аудиторських фiрм та аудиторiв №0135 видане Рiшенням Аудиторської палати України за №98 вiд 26 сiчня 2001 року дiйсне до 30 липня 2020 року;
в) номер, серiя, дата видачi Свiдоцтва про внесення до Реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв, виданого Нацiональною комiсiєю з цiнних паперiв та фондового ринку: Свiдоцтво Нацiональної комiсiї з цiнних паперiв та фондового ринку про внесення до реєстру аудиторських фiрм, якi можуть проводити аудиторськi перевiрки професiйних учасникiв ринку цiнних паперiв серiя П №000266 зi строком дiї з 29.01.2013 до 30.07.2020;
г) свiдоцтво Нацiонального банку України про включення до Реєстру аудиторських фiрм, якi мають право на проведення аудиторських перевiрок банкiв №0000033 вiд 25.10.2012 зi строком дiї до 25.10.2017;
д) прiзвище, iм’я, по батьковi аудиторiв, що брали участь в аудитi; номер, серiя, дата видачi сертифiкатiв аудитора, виданих АПУ:
- Швець Олена Олександрiвна, сертифiкат аудитора серiя «А», №005981 вiд 19.07.2005, термiн дiї сертифiката до 19.07.2020;
- Будяк Володимир Миколайович, сертифiкат аудиторп серiя А №000320 вiд 24.03.1994, термiн дiї сертифiката до 24.03.2018;
- Курiленко Людмила Iванiвна, сертифiкат аудитора, серiя вiдсутня, №006704 вiд 14.07.2010, термiн дiї сертифiкат до 14.07.2020;
- Швець Юрiй Анатолiйович, сертифiкат аудитора банкiв №0047 вiд 29.10.2009 термiн дiї сертифiката до 01.01.2020;
- Жилiна Алла Герасимiвна, сертифiкат аудитора банкiв №0042 вiд 29.10.2009 термiн дiї сертифiката до 01.01.2020;
е) мiсцезнаходження юридичної особи та її фактичне мiсце розташування: 65026, м. Одеса, провулок Маяковського 1, кв.10;
є) реєстрацiйнi данi: Свiдоцтво про державну реєстрацiю юридичної особи Серiя А01 №503025, дата проведення реєстрацiї - 18.03.1994, мiсце проведення реєстрацiї - Виконавчий Комiтет Одеської Мiської Ради, номер запису в Єдиному державному реєстрi юридичних осiб 15561070002011120;
ж) тел.: +380487269759, +380487288216;
з) факс: +380487286095;
к) сайт: www.afr.org.ua.
Дата i номер договору на проведення аудиту
Основнi вiдомостi про умови договору:
Згiдно з договором №91 вiд 27.10.2016 АФ "РЕСПЕКТ" У ВИГЛЯДI ТОВ провела незалежний аудит фiнансової звiтностi Товариства станом на 31 грудня 2016 року.
Перевiрку проведено вибiрковим методом за адресою: 04208, мiсто Київ, вулиця Порика Василя, будинок 13, з 27.10.2016 по 18.03.2017.
Генеральний директор
Аудиторської фiрми «Респект» Швець О.О.
18 березня 2017 року
Україна, мiсто Одеса, пров. Маяковського 1/10

Інформація про стан корпоративного управління

ЗАГАЛЬНІ ЗБОРИ АКЦІОНЕРІВ

Яку кількість загальних зборів було проведено за минулі три роки?

№ з/п Рік Кількість зборів, усього У тому числі позачергових
1 2016 2 1
2 2015 5 4
3 2014 1 0

Який орган здійснював реєстрацію акціонерів для участі в загальних зборах акціонерів останнього разу?

Так Ні
Реєстраційна комісія, призначена особою, що скликала загальні збори X
Акціонери X
Депозитарна установа X
Інше (запишіть): ПАТ “КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК “ГЕФЕСТ” є товариством з одним акцiонером. Так

Який орган здійснював контроль за станом реєстрації акціонерів або їх представників для участі в останніх загальних зборах (за наявності контролю)?

Так Ні
Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку X
Акціонери, які володіють у сукупності більше ніж 10 відсотків X

У який спосіб відбувалось голосування з питань порядку денного на загальних зборах останнього разу?

Так Ні
Підняттям карток X
Бюлетенями (таємне голосування) X
Підняттям рук X
Інше (запишіть): Рiшення одноосiбного акцiонера, що належать до компетенцiї загальних зборiв, оформлюються ним письмово у формi рiшення, яке має статус протоколу загальних зборiв акцiонерного товариства. Так

Які були основні причини скликання останніх позачергових зборів у звітному періоді?

Так Ні
Реорганізація X
Додатковий випуск акцій X
Унесення змін до статуту X
Прийняття рішення про збільшення статутного капіталу товариства X
Прийняття рішення про зменьшення статутного капіталу товариства X
Обрання або припинення повноважень голови та членів наглядової ради X
Обрання або припинення повноважень членів виконавчого органу X
Обрання або припинення повноважень членів ревізійної комісії (ревізора) X
Делегування додаткових повноважень наглядовій раді X
Інше (запишіть): . Ні

Чи проводились у звітному році загальні збори акціонерів у формі заочного голосування? (так/ні) Ні

ОРГАНИ УПРАВЛІННЯ

Який склад наглядової ради (за наявності)?

(осіб)
Кількість членів наглядової ради, у тому числі: 5
членів наглядової ради - акціонерів
членів наглядової ради - представників акціонерів 0
членів наглядової ради - незалежних директорів
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють більше ніж 10 відсотками акцій 0
членів наглядової ради - представників акціонерів, що володіють менше ніж 10 відсотками акцій 0

Чи проводила наглядова рада самооцінку?

Так Ні
Складу X
Організації X
Діяльності X
Інше (запишить) нi

.

Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання наглядової ради протягом останніх трьох років? 24

Які саме комітети створено в складі наглядової ради (за наявності)?

Так Ні
Стратегічного планування X
Аудиторський X
З питань призначень і винагород X
Інвестиційний X
Інші (запишіть) У складi Наглядової ради комiтетiв не створено
Інші (запишіть) д/н

д/н

Чи створено в акціонерному товаристві спеціальну посаду корпоративного секретаря? (так/ні) Ні

Яким чином визначається розмір винагороди членів наглядової ради?

Так Ні
Винагорода є фіксованою сумою X
Винагорода є відсотком від чистого прибутку або збільшення ринкової вартості акцій X
Винагорода виплачується у вигляді цінних паперів товариства X
Члени наглядової ради не отримують винагороди X
Інше (запишіть) Розмiр винагороди визначається трудовим договором, укладеним з Головою Наглядовоїї ради. З iншими Членами Наглядової ради укладено безоплатнi цивiльно-правовi договори.

Які з вимог до членів наглядової ради викладені у внутрішніх документах акціонерного товариства?

Так Ні
Галузеві знання і досвід роботи в галузі X
Знання у сфері фінансів і менеджменту X
Особисті якості (чесність, відповідальність) X
Відсутність конфлікту інтересів X
Граничний вік X
Відсутні будь-які вимоги X
Інше (запишіть): Керуватися у дiяльностi чинним законодавством України, Статутом Банку, Положенням про Наглядову раду Банку та iншими внутрiшнiми документами Банку X

Коли останній раз було обрано нового члена наглядової ради, яким чином він ознайомився зі своїми правами та обов'язками?

Так Ні
Новий член наглядової ради самостійно ознайомився із змістом внутрішніх документів акціонерного товариства X
Було проведено засідання наглядової ради, на якому нового члена наглядової ради ознайомили з його правами та обов'язками X
Для нового члена наглядової ради було організовано спеціальне навчання (з корпоративного управління або фінансового менеджменту) X
Усіх членів наглядової ради було переобрано на повторний строк або не було обрано нового члена X
Інше (запишіть) Члени Наглядової ради були обранi згiдно Рiшення акцiонера (засновника) вiд 24.10.2016 р.

Чи створено у вашому акціонерному товаристві ревізійну комісію або введено посаду ревізора? (так, створено ревізійну комісію / так, введено посаду ревізора / ні) ні

Якщо в товаристві створено ревізійну комісію:


кількість членів ревізійної комісії 0 осіб;
Скільки разів на рік у середньому відбувалося засідання ревізійної комісії протягом останніх трьох років? 0

Відповідно до статуту вашого акціонерного товариства, до компетенції якого з органів (загальних зборів акціонерів, наглядової ради чи виконавчого органу) належить вирішення кожного з цих питань?

Загальні збори акціонерів Наглядова рада Виконавчий орган Не належить до компетенції жодного органу
Визначення основних напрямів діяльності (стратегії) Так Так Ні Ні
Затвердження планів діяльності (бізнес-планів) Ні Так Ні Ні
Затвердження річного фінансового звіту або балансу, або бюджету Так Ні Так Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Обрання та припинення повноважень голови та членів ревізійної комісії Так Ні Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Визначення розміру винагороди для голови та членів наглядової ради Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про притягнення до майнової відповідальності членів виконавчого органу Ні Так Ні Ні
Прийняття рішення про додатковий випуск акцій Так Ні Ні Ні
Прийняття рішення про викуп, реалізацію та розміщення власних акцій Так Ні Ні Ні
Затвердження зовнішнього аудитора Ні Так Ні Ні
Затвердження договорів, щодо яких існує конфлікт інтересів Ні Так Ні Ні

Чи містить статут акціонерного товариства положення, яке обмежує повноваження виконавчого органу приймати рішення про укладення договорів, враховуючи їх суму, від імені акціонерного товариства? (так/ні) Ні

Чи містить статут або внутрішні документи акціонерного товариства положення про конфлікт інтересів, тобто суперечність між особистими інтересами посадової особи або пов'язаних з нею осіб та обов'язком діяти в інтересах акціонерного товариства?(так/ні) Ні

Які документи існують у вашому акціонерному товаристві?

Так Ні
Положення про загальні збори акціонерів X
Положення про наглядову раду X
Положення про виконавчий орган X
Положення про посадових осіб акціонерного товариства X
Положення про ревізійну комісію (або ревізора) X
Положення про акції акціонерного товариства X
Положення про порядок розподілу прибутку X
Інше (запишіть): Положення про Службу внутрiшнього аудиту

Яким чином акціонери можуть отримати таку інформацію про діяльність вашого акціонерного товариства?

Інформація розповсюджується на загальних зборах Публікується у пресі, оприлюднюється в загальнодоступній інформаційній базі даних НКЦПФР про ринок цінних паперів Документи надаються для ознайомлення безпосередньо в акціонерному товаристві Копії документів надаються на запит акціонера Інформація розміщується на власній інтернет-сторінці акціонерного товариства
Фінансова звітність, результати діяльності Так Так Так Так Так
Інформація про акціонерів, які володіють 10 відсотків та більше статутного капіталу Так Так Так Так Так
Інформація про склад органів управління товариства Так Так Так Так Ні
Статут та внутрішні документи Так Ні Так Так Так
Протоколи загальних зборів акціонерів після їх проведення Так Ні Так Так Так
Розмір винагороди посадових осіб акціонерного товариства Ні Ні Так Ні Ні

Чи готує акціонерне товариство фінансову звітність у відповідності до міжнародних стандартів фінансової звітності? (так/ні) Так

Скільки разів на рік у середньому проводилися аудиторські перевірки акціонерного товариства зовнішнім аудитором протягом останніх трьох років?

Так Ні
Не проводились взагалі X
Менше ніж раз на рік X
Раз на рік X
Частіше ніж раз на рік X

Який орган приймав рішення про затвердження зовнішнього аудитора?

Так Ні
Загальні збори акціонерів X
Наглядова рада X
Виконавчий орган X
Інше (запишіть) .

Чи змінювало акціонерне товариство зовнішнього аудитора протягом останніх трьох років? (так/ні) Так

З якої причини було змінено аудитора?

Так Ні
Не задовольняв професійний рівень X
Не задовольняли умови договору з аудитором X
Аудитора було змінено на вимогу акціонерів X
Інше (запишіть) .

Який орган здійснював перевірки фінансово-господарської діяльності акціонерного товариства в минулому році?

Так Ні
Ревізійна комісія (ревізор) X
Наглядова рада X
Відділ внутрішнього аудиту акціонерного товариства X
Стороння компанія або сторонній консультант X
Перевірки не проводились X
Інше (запишіть) Перевiрку фiнансово-господарської дiяльностi за 2015 рiк провела аудиторська фiрма ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ «АУДИТ-СЕРВIС IНК» ( Код ЄДРПОУ 13659226) , юридична адреса: 76018, м. Iвано-Франкiвськ, вул. Лепкого, 34, офiс 1

З ініціативи якого органу ревізійна комісія (ревізор) проводила перевірку останнього разу?

Так Ні
З власної ініціативи X
За дорученням загальних зборів X
За дорученням наглядової ради X
За зверненням виконавчого органу X
На вимогу акціонерів, які в сукупності володіють понад 10 відсотків голосів X
Інше (запишіть) ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ" не має Ревiзiйної комiсiї.

Чи отримувало ваше акціонерне товариство протягом останнього року платні послуги консультантів у сфері корпоративного управління чи фінансового менеджменту? (так/ні) Ні

ЗАЛУЧЕННЯ ІНВЕСТИЦІЙ ТА ВДОСКОНАЛЕННЯ ПРАКТИКИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛІННЯ

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити інвестиції кожним з цих способів протягом наступних трьох років?

Так Ні
Випуск акцій X
Випуск депозитарних розписок X
Випуск облігацій X
Кредити банків X
Фінансування з державного і місцевих бюджетів X
Інше (запишіть): Не визначились

Чи планує ваше акціонерне товариство залучити іноземні інвестиції протягом наступних трьох років*?

Так, уже ведемо переговори з потенційним інвестором
Так, плануємо розпочати переговори
Так, плануємо розпочати переговори в наступному році
Так, плануємо розпочати переговори протягом двох років
Ні, не плануємо залучати іноземні інвестиції протягом наступних трьох років
Не визначились X

Чи планує ваше акціонерне товариство включити власні акції до лістингу фондових бірж протягом наступних трьох років? (так/ні/не визначились) Не визначились

Чи змінювало акціонерне товариство особу, яка веде облік прав власності на акції у депозитарній системі України протягом останніх трьох років? Ні

Чи має акціонерне товариство власний кодекс (принципи, правила) корпоративного управління? (так/ні) Так

У разі наявності у акціонерного товариства кодексу (принципів, правил) корпоративного управління вкажіть дату його прийняття: 30.09.2015 ; яким органом управління прийнятий: Рiшенням Акцiонера ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ"

Чи оприлюднено інформацію про прийняття акціонерним товариством кодексу (принципів, правил) корпоративного управління? (так/ні) Так; укажіть яким чином його оприлюднено: Кодекса корпоративного управлiння ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ" оприлюднено на сайтi банку http://www.bankgefest.com.ua/pdf/kodeks_upravlinnya.pdf
Вкажіть інформацію щодо дотримання/недотримання кодексу корпоративного управління (принципів, правил) в акціонерному товаристві (з посиланням на джерело розміщення їх тексту), відхилення та причини такого відхилення протягом року
ПАТ "КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "ГЕФЕСТ" в своїй дiяльностi дотримується Кодексу корпоративного управлiння.

ЗВІТ
про фінансовий стан (Баланс)
на 31.12.2016 (число, місяць, рік)


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
АКТИВИ
Грошові кошти та їх еквіваленти 6 29 1085
Кошти обов'язкових резервів банку в Національному банку України
Фінансові активи, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Кошти в інших банках
Кредити та заборгованість клієнтів 7 56037 116705
Цінні папери в портфелі банку на продаж
Цінні папери в портфелі банку до погашення
Інвестиції в асоційовані/асоційовані та дочірні компанії
Інвестиційна нерухомість
Дебіторська заборгованість щодо поточного податку на прибуток 39 31
Відстрочений податковий актив 7329 2
Гудвіл
Основні засоби та нематеріальні активи 8 1118 3167
Інші фінансові активи
Інші активи 9 447 369
Необоротні активи, утримувані для продажу, та активи групи вибуття
Активи – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Активи – усього за додатковими статтями 64999 121359
Усього активів:
ЗОБОВ'ЯЗАННЯ
Кошти банків
Кошти клієнтів 10 2 2
Фінансові зобов'язання, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Боргові цінні папери, емітовані банком
Інші залучені кошти
Зобов'язання щодо поточного податку на прибуток
Відстрочені податкові зобов'язання
Резерви за зобов’язаннями
Інші фінансові зобов’язання
Інші зобов'язання 11 189 126
Субординований борг
Зобов'язання групи вибуття
Зобов’язання – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Зобов’язання – усього за додатковими статтями
Усього зобов'язань: 191 128
ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Статутний капітал 12 121000 121000
Емісійні різниці
Незареєстрований статутний капітал
Інший додатковий капітал
Резервні та інші фонди банку 231 64
Резерви переоцінки
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) -56423 167
Власний капітал – опис додаткових статей статей та вміст їх показників
Власний капітал – усього за додатковими статтями
Неконтрольована частка
Усього власного капіталу 64808 121231
Усього зобов'язань та власного капіталу 64999 121359
Затверджено до випуску та підписано      
14.03.2017 року   Голова правління П.Ю. Вархальов
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лисюченко Є.А. (044)502-06-98   Головний бухгалтер Г.Г.Святенко
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про прибутки і збитки та інший сукупний дохід
(Звіт про фінансові результати)
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
Процентні доходи 14 7012 16624
Процентні витрати
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) 14 7012 16624
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках 7 -57525 -12266
Чистий процентний дохід/(Чисті процентні витрати) після створення резерву під знецінення кредитів та заборгованості клієнтів, коштів в інших банках -50513 -4358
Комісійні доходи 15 2 155
Комісійні витрати
Результат від операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Результат від операцій з хеджування справедливої вартості
Результат від продажу цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат від операцій з іноземною валютою -56 1
Результат від переоцінки іноземної валюти 46 25
Результат від переоцінки об'єктів інвестиційної нерухомості
Доходи/(витрати), які виникають під час первісного визнання фінансових активів за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Витрати/(доходи), які виникають під час первісного визнання фінансових зобов'язань за процентною ставкою, вищою або нижчою, ніж ринкова
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення дебіторської заборгованості та інших фінансових активів
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку на продаж
Чисте (збільшення) зменшення резервів під знецінення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Чисте (збільшення) зменшення резервів за зобов'язаннями
Інші операційні доходи 16 36
Адміністративні та інші операційні витрати 17 -13265 -4267
Частка в прибутку/(збитку) асоційованих компаній
Додаткові статті (доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (витрати) – усього за додатковими статтями
Прибуток/(збиток) до оподаткування -63750 272
Витрати на податок на прибуток 18 -7327 -68
Прибуток/(збиток) від діяльності, що триває -56423 204
Прибуток/(збиток) від припиненої діяльності після оподаткування
Прибуток/(збиток) за рік -56423 204
ІНШИЙ СУКУПНИЙ ДОХІД:
СТАТТІ, ЩО НЕ БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка основних засобів та нематеріальних активів
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями іншого сукупного доходу, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що не буде рекласифікований у прибуток чи збиток після оподаткування
СТАТТІ, ЩО БУДУТЬ РЕКЛАСИФІКОВАНІ В ПРИБУТОК ЧИ ЗБИТОК
Переоцінка цінних паперів у портфелі банку на продаж
Результат переоцінки за операціями з хеджування грошових потоків
Накопичені курсові різниці від перерахунку у валюту подання звітності
Частка іншого сукупного прибутку асоційованої компанії
Додаткові статті (сукупні доходи) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні доходи) – усього за додатковими статтями
Додаткові статті (сукупні витрати) – опис статей та вміст показників
Додаткові статті (сукупні витрати) – усього за додатковими статтями
Податок на прибуток, пов'язаний із статтями, іншого сукупного доходу, що буде рекласифікований у прибуток чи збиток
Інший сукупний дохід, що буде рекласифікований в прибуток чи збиток після оподаткування
Інший сукупний дохід після оподаткування
Усього сукупного доходу за рік
Прибуток (збиток), що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Усього сукупного доходу, що належить:
власникам банку
неконтрольованій частці
Прибуток/(збиток) на акцію від діяльності, що триває:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію від припиненої діяльності:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію
Прибуток/(збиток) на акцію, що належить власникам банку:
чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік
скоригований чистий прибуток/(збиток) на одну просту акцію за рік

Затверджено до випуску та підписано      
14.03.2017 року   Голова правління П.Ю.Вархальов
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лисюченко Є.А. (044)5020698   Головний бухгалтер Г.Г.Святенко
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Звіт
про зміни у власному капіталі (Звіт про власний капітал)
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Належить власникам материнської компанії Неконтрольована частка Усього власного капіталу
статутний капітал емісійні різниці та інший додатковий капітал незареєстрований статутний капітал резервні та інші фонди резерви переоцінки нерозподілений прибуток додаткові статті усього
1 2 3 4 5 6 7 8 Х 9 10 11
Залишок на кінець періоду, що передує попередньому періоду (до перерахунку) 121000 64 -37 121027 121027
Вплив змін облікової політики, виправлення помилок та вплив переходу на нові та/або переглянуті стандарти і тлумачення
Скоригований залишок на початок попереднього періоду 121000 64 -37 121027 121027
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік 204 204 204
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів 167 -167
Незареєстрований статутний капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Залишок на кінець попереднього періоду 121000 231 121231 121231
Усього сукупного доходу:
прибуток/(збиток) за рік -56423 -56423 -56423
інший сукупний дохід
Амортизація резерву переоцінки основних засобів або реалізований результат
Розподіл прибутку до резервних та інших фондів
Незареєстрований статутний капітал
Операції з акціонерами
Емісія акцій:
номінальна вартість
емісійний дохід
Власні акції, що викуплені в акціонерів:
купівля
продаж
анулювання
Об'єднання компаній
Дивіденди
Додаткові статті – опис статей та вміст показників
Додаткові статті – усього за додатковими статтями
Залишок на кінець звітного періоду 121000 231 -56423 64808 64808

Затверджено до випуску та підписано      
14.03.2017 року   Голова правління П.Ю.Вархальов
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лисюченко Є.А. (044)502-06-98   Головний бухгалтер Г.Г.Святенко
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

ЗВІТ
про рух грошових коштів за прямим методом
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Процентні доходи, що отримані 14 8325 15002
Процентні витрати, що сплачені
Комісійні доходи, що отримані 1 156
Комісійні витрати, що сплачені
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою 1
Інші отримані операційні доходи 36
Виплати на утримання персоналу, сплачені -2146 -2368
Адміністративні та інші операційні витрати, сплачені -9093 -1713
Податок на прибуток, сплачений -8 -166
Грошові кошти, отримані/(сплачені) від операційної діяльності до змін в операційних активах і зобов'язаннях -2885 10913
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте (збільшення)/зменшення обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте (збільшення)/зменшення торгових цінних паперів
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте (збільшення)/зменшення коштів в інших банках 29500
Чисте (збільшення)/зменшення кредитів та заборгованості клієнтів 1830 -128300
Чисте (збільшення)/зменшення інших фінансових активів
Чисте (збільшення)/зменшення інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів 10 1 2
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/ (використані) від операційної діяльності -1054 -98798
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів 8 -8 -1580
Надходження від реалізації основних засобів 64
Придбання нематеріальних активів 8 -48 -842
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності 8 -2423
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти -10 25
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів -1056 -90283
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду 1085 91368
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду 6 29 1085
Затверджено до випуску та підписано      
14.03.2017 року   Голова правління П.Ю.Вархальов
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лисюченко Є.А.(044)502-06-98   Головний бухгалтер Г.Г.Святенко
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)ЗВІТ
про рух грошових коштів за непрямим методом
за 2016 рік


Найменування статті Примітки Звітний період Попередній період
1 2 3 4
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ОПЕРАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Прибуток/(збиток) до оподаткування
Коригування:
Знос та амортизація
Чисте збільшення/(зменшення) резервів під знецінення активів
Амортизація дисконту/(премії)
Результат операцій з фінансовими інструментами, що обліковуються за справедливою вартістю через прибуток або збиток
Результат операцій з фінансовими похідними інструментами
Результат операцій з іноземною валютою
(Нараховані доходи)
Нараховані витрати
Чистий збиток/(прибуток) від інвестиційної діяльності
Чистий збиток (прибуток) від фінансової діяльності
Інший рух коштів, що не є грошовим
Чистий грошовий прибуток/(збиток) від операційної діяльності до змін в операційних активах та зобов'язаннях
Зміни в операційних активах та зобов'язаннях
Чисте зменшення (збільшення) обов'язкових резервів у Національному банку України
Чисте зменшення (збільшення) торгових цінних паперів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів, що обліковуються за справедливою вартістю з визнанням результату переоцінки у фінансових результатах
Чисте зменшення (збільшення) коштів в інших банках
Чисте зменшення (збільшення) кредитів та заборгованості клієнтів
Чисте зменшення (збільшення) інших фінансових активів
Чисте зменшення (збільшення) інших активів
Чисте збільшення/(зменшення) коштів банків
Чисте збільшення/(зменшення) коштів клієнтів
Чисте збільшення/(зменшення) боргових цінних паперів, що емітовані банком
Чисте збільшення/(зменшення) резервів за зобов'язаннями
Чисте збільшення/(зменшення) інших фінансових зобов'язань
Чисте збільшення/(зменшення) інших зобов'язань
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності до сплати податку на прибуток
Податок на прибуток, що сплачений
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від операційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ІНВЕСТИЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Придбання цінних паперів у портфелі банку на продаж
Надходження від реалізації цінних паперів у портфелі банку на продаж
Придбання цінних паперів у портфелі банку до погашення
Надходження від погашення цінних паперів у портфелі банку до погашення
Придбання дочірніх компаній за вирахуванням отриманих грошових коштів
Надходження від реалізації дочірньої компанії за вирахуванням сплачених грошових коштів
Придбання асоційованих компаній
Надходження від реалізації асоційованих компаній
Придбання інвестиційної нерухомості
Надходження від реалізації інвестиційної нерухомості
Придбання основних засобів
Надходження від реалізації основних засобів
Придбання нематеріальних активів
Надходження від вибуття нематеріальних активів
Дивіденди, що отримані
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від інвестиційної діяльності
ГРОШОВІ КОШТИ ВІД ФІНАНСОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
Емісія простих акцій
Емісія привілейованих акцій
Інші внески акціонерів, крім емісії акцій
Викуп власних акцій
Продаж власних акцій
Отримання субординованого боргу
Погашення субординованого боргу
Отримання інших залучених коштів
Повернення інших залучених коштів
Додаткові внески в дочірню компанію
Надходження від продажу частки участі без втрати контролю
Дивіденди, що виплачені
Інші виплати акціонерам, крім дивідендів
Чисті грошові кошти, що отримані/(використані) від фінансової діяльності
Вплив змін офіційного курсу Національного банку України на грошові кошти та їх еквіваленти
Чисте збільшення/(зменшення) грошових коштів та їх еквівалентів
Грошові кошти та їх еквіваленти на початок періоду
Грошові кошти та їх еквіваленти на кінець періоду
Затверджено до випуску та підписано      
14.03.2017 року   Голова правління П.Ю.Вархальов
        (підпис, ініціали, прізвище)
Лисюченко Є.А.(044)502-06-98   Головний бухгалтер Г.Г.Святенко
(прізвище виконавця, номер телефону)     (підпис, ініціали, прізвище)

Примітки
до звіту
за 2016 рік


№ з/п Текст примітки
1 Примiтка1. Iнформацiя про банк Найменування Банку Повне найменування українською мовою: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» (далi також – Банк). Повне найменування росiйською мовою: ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГЕФЕСТ». Повне найменування англiйською мовою: PUBLIC JOINT-STOCK COMPANY «COMMERCIAL BANK «GEFEST» Скорочене найменування українською мовою: ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»; Скорочене найменування росiйською мовою: ПАО «КОММЕРЧЕСКИЙ БАНК «ГЕФЕСТ»; Скорочене найменування англiйською мовою РJSC «KOMERTSIINYI BANK «HEFEST». Код за ЄДРПОУ: 38770082 Мiсцезнаходження Банку Юридична адреса Банку: Україна, 04208, Україна, мiсто Київ, вулиця Порика Василя, будинок 13. Фактична адреса Банку: Україна, 04208, Україна, мiсто Київ, вулиця Порика Василя, будинок 13. Органiзацiйно-правова форма Банку Банк є юридичною особою у формi публiчного акцiонерного товариства вiдповiдно до чинного законодавства України. Банк створено вiдповiдно до Рiшення про заснування ПУБЛIЧНОГО АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» вiд 28 сiчня 2013 року. Банк здiйснює свою дiяльнiсть на пiдставi Банкiвської лiцензiї Нацiонального банку України № 274 вiд 04 жовтня 2013 року, а також на пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй Нацiонального банку України № 274-2 вiд 26 листопада 2015 року та додатку до Генеральної лiцензiї № 274-2 вiд 26 листопада 2015 року. Дата звiтностi за звiтний перiод Датою рiчної фiнансової звiтностi за 2016 рiк є кiнець дня 31 грудня 2016 року. Звiтним перiодом є перiод, який починається з 01.01.2016 року та закiнчується 31.12.2016 року. Звiтнiсть затверджена до випуску 09 березня 2017 року рiшенням Правлiння Банку (протокол вiд 09 березня 2017 року № 14) та пiдписана в.о. Голови Правлiння Вархальовим П.Ю. та головним бухгалтером Святенко Г.Г. Назва органу управлiння, у вiданнi якого перебуває Банк (назва материнської компанiї) Банк не має материнської компанiї. Види дiяльностi, якi здiйснює та має здiйснювати Банк На пiдставi Банкiвської лiцензiї № 274 вiд 04.10.2013 року Банк має право надавати банкiвськi послуги визначенi частиною третьою статтi 47 Закону України “Про банки i банкiвську дiяльнiсть”, а саме: • залучення у вклади (депозити) коштiв вiд необмеженого кола юридичних i фiзичних осiб; • вiдкриття та ведення поточних (кореспондентських) рахункiв клiєнтiв, у тому числi у банкiвських металах; • розмiщення залучених у вклади (депозити), у тому числi на поточнi рахунки, коштiв вiд свого iменi, на власних умовах та на власний ризик. Банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) фiнансовi послуги, у тому числi шляхом укладення з юридичними особами (комерцiйними агентами) агентських договорiв. Перелiк фiнансових послуг, що банк має право надавати своїм клiєнтам (крiм банкiв) шляхом укладення агентських договорiв, встановлюється Нацiональним банком України. Банк має право укладати агентський договiр з юридичною особою, яка вiдповiдає встановленим Нацiональним банком України вимогам. На пiдставi Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй № 274-2 вiд 26.11.2015 р. та додатку до Генеральної лiцензiї на здiйснення валютних операцiй Банк має право здiйснювати такi операцiї з клiєнтами: • неторговельнi операцiї з валютними цiнностями; • операцiї з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн, прийняття на iнкасо), що здiйснюються в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв; • операцiї з готiвковою iноземною валютою (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюються в пунктах обмiну iноземної валюти, якi працюють на пiдставi укладених банками агентських договорiв з юридичними особами-резидентами; • ведення рахункiв клiєнтiв (резидентiв та нерезидентiв) в iноземнiй валютi та клiєнтiв-нерезидентiв у грошовiй одиницi України; • ведення кореспондентських рахункiв банкiв (резидентiв i нерезидентiв) в iноземнiй валютi; • ведення кореспондентських рахункiв банкiв (нерезидентiв) у грошовiй одиницi України; • вiдкриття кореспондентських рахункiв в уповноважених банках України в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй з ними; • вiдкриття кореспондентських рахункiв у банках (нерезидентах) в iноземнiй валютi та здiйснення операцiй з ними; • залучення та розмiщення iноземної валюти та банкiвських металiв на валютному ринку України; • залучення та розмiщення iноземної валюти та банкiвських металiв на мiжнародних ринках; • торгiвля iноземною валютою на валютному ринку України (за винятком операцiй з готiвковою iноземною валютою та чеками (купiвля, продаж, обмiн), що здiйснюється в касах i пунктах обмiну iноземної валюти банкiв i агентiв); • торгiвля iноземною валютою на мiжнародних ринках; • валютнi операцiї на валютному ринку України, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України “Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг” та не зазначенi в абзацах другому — сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.08.2011 р. №281; • валютнi операцiї на мiжнародних ринках, якi належать до фiнансових послуг згiдно зi статтею 4 Закону України “Про фiнансовi послуги та державне регулювання ринкiв фiнансових послуг” та не зазначенi в абзацах другому — сiмнадцятому роздiлу другого Положення про порядок надання банкам i фiлiям iноземних банкiв генеральних лiцензiй на здiйснення валютних операцiй, затвердженого постановою Правлiння НБУ вiд 15.08.2011 р. №281. Стратегiчна мета Банку Метою дiяльностi Банку є: задоволення суспiльних потреб у банкiвських та iнших фiнансових послугах (крiм послуг у сферi страхування), iншiй дiяльностi банкiв, визначеної чинним законодавством; залучення, накопичення, забезпечення руху та перерозподiлу грошової маси; а також одержання прибутку шляхом надання повного спектру банкiвських послуг. Стратегiчними завданнями Банку в областi фiнансiв є: • забезпечення динамiчного зростання об'ємних показникiв дiяльностi; • збiльшення капiталу Банку за рахунок прибутку Банку, внескiв у капiтал коштiв дiючих акцiонерiв i залучення нових акцiонерiв; • пiдвищення вартостi бiзнесу Банку для акцiонерiв. Стратегiчними завданнями Банку в областi маркетингу та взаємовiдносин з клiєнтами є: • поступове збiльшення ринкової долi Банку; • освоєння нових сегментiв ринку; • створення системи управлiння i контролю якостi надання послуг; • реалiзацiя гнучкої тарифної полiтики. Стратегiчним завданням Банку в областi технологiй є вибiр оптимальних технологiчних рiшень, що забезпечують автоматизацiю всiх дiлянок банкiвського бiзнесу. Стратегiчним завданням Банку в областi управлiння персоналом є: • забезпечення Банку висококвалiфiкованими кадрами, здатними виконувати поставленi цiлi i завдання; • створення систем пiдбору, навчання i атестацiї персоналу вiдповiдно до стратегiчних завдань, що стоять перед Банком; • створення ефективної системи оцiнки i мотивацiї персоналу. Спецiалiзацiя Банку Банк не має окремої банкiвської спецiалiзацiї. Банк створений для надання повного спектру банкiвських послуг, включаючи банкiвськi операцiї, якi пов’язанi iз здiйсненням комерцiйної, iнвестицiйної та будь-якої iншої дiяльностi, яка може бути дозволеною Банку чинним законодавством України. Дiяльнiсть, що вимагає дозволу та/чи лiцензування, може здiйснюватися Банком пiсля отримання такого дозволу та/чи лiцензiї та у межах цих дозволiв та/чи лiцензiй. Характеристика банкiвської дiяльностi Головною метою в 2016 роцi для Банку була прибуткова дiяльнiсть на ринку банкiвських послуг України, яка полягає в високоякiсному управлiннi власними коштами. Основним видом дiяльностi Банку у 2016 роцi було надання кредитiв юридичним та фiзичним особам, здiйснення операцiй з розмiщення ресурсiв в нацiональнiй валютi на мiжбанкiвському ринку України. Станом на кiнець 2016 року вага кредитiв, наданих юридичним особам, складає 89 % всiх активiв Банку, вага кредитiв, наданих фiзичним особам, 11 % активiв Банку. Чистий процентний дохiд Банку у звiтному роцi склав 7 012 тис. грн. Загальний обсяг адмiнiстративних витрат, якi безпосередньо пов’язанi з обслуговуванням виробничого процесу (оренднi платежi, послуги охорони, комунальнi платежi, обслуговування основних засобiв, страховi платежi тощо) склав 13 265 тис. грн. Витрати на утримання персоналу складають 2 186 тис. грн. та становлять 17 % вiд загального обсягу адмiнiстративних витрат. В 2016 роцi Банк не здiйснював операцiй по злиттю, приєднанню, подiлу, видiленню, перетворенню та iнших реорганiзацiй. Протягом звiтного 2016 року припинення або лiквiдацiї окремих видiв банкiвських операцiй в Банку не вiдбувалось. Участь у Фондi гарантування вкладiв фiзичних осiб За станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року Банк зареєстрований учасником Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб 15 жовтня 2013 року (свiдоцтво учасника Фонду гарантування вкладiв фiзичних осiб № 227). Частка керiвництва в акцiях Керiвництво Банку не володiє частками (акцiями) у статутному капiталi Банку. Власники iстотної участi в Банку Пряме володiння iстотною участю в розмiрi 100% Статутного капiталу ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» здiйснює ТОВ «ПРIОРИТЕТ ПРАВА ЛТД», код ЄДРПОУ 36982021, мiсце знаходження: Україна, 03115, мiсто Київ, вулиця Святошинська, будинок 34, офiс 18. Опосередковане володiння iстотною участю в розмiрi 100% Статутного капiталу ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» здiйснює Кутицький Iгор Олегович. Попов В’ячеслав Анатолiйович здiйснює вирiшальний вплив на управлiння та дiяльнiсть Банку та є власником iстотної участi у Банку ( Рiшення Комiтету з питань нагляду та регулювання дiяльностi банкiв, нагляду (оверсайту) платiжних систем Нацiонального банку України вiд 18.11.2016 р. № 518).
2 Примiтка 2. Економiчне середовище, в умовах якого банк здiйснює свою дiяльнiсть 2.1. Опис економiчного середовища, в умовах якого Банк здiйснює свою дiяльнiсть Минулий рiк став справжнiм випробуванням для банкiвського ринку України. Воєннi дiї на сходi країни, девальвацiя гривнi бiльш нiж на 50%, полiтико-економiчнi й соцiальнi потрясiння боляче вдарили по фiнансовiй системi. Банки втратилися частини бiзнесу, понесли колосальнi збитки й втрачають довiру вкладникiв. На ринку ще досить платоспроможних установ, але процес вiдновлення системи займе не один рiк. Наслiдки свiтової економiчної кризи продовжують негативно впливати на свiтову фiнансову систему. ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» здiйснює господарську дiяльнiсть на територiї України, але проблеми свiтової фiнансової системи також негативно вплинули на нашу економiку i стан ринку банкiвських послуг. На стабiльнiсть розвитку економiки України значною мiрою впливає грошово-кредитна полiтика НБУ та дiї Уряду, спрямованi на проведення адмiнiстративних, правових та економiчних реформ. Внаслiдок цього, дiяльностi фiнансово-банкiвської системи, як i усiй економiцi України, притаманнi ризики, не типовi для розвинутих країн. На теперiшнiй час банкiвська система України продовжує характеризуватися порiвняно низькою активнiстю. Надскладними залишалися умови функцiонування реального сектору економiки, що також негативно позначалося на вартостi нацiональної валюти. Попри суттєвi реформiстськi зусилля Уряду України та Нацiонального банку України основнi макроекономiчнi показники мають тенденцiю до погiршення. Погiршення динамiки сукупного обсягу виробництва зумовлено подiями на сходi України, через якi значна кiлькiсть пiдприємств немає змоги проводити господарську дiяльнiсть. Майбутнiй економiчний розвиток України залежить вiд зовнiшнiх факторiв та внутрiшнiх заходiв що вживаються Урядом з метою вiдновлення зростання та змiни податкового законодавчого та регуляторного середовища. Вплив цих умов на фiнансовий стан Банку та результати дiяльностi Банк має на метi: забезпечувати клiєнтiв професiйним та комфортним банкiвським сервiсом через надання якiсних послуг; зберiгати прибуткову дiяльнiсть, яка вiдповiдає iнтересам акцiонерiв та заохочувати акцiонерiв i надалi iнвестувати в розвиток Банку. Керiвництво стежить за поточним станом розвитку подiй i вживає всiх необхiдних заходiв з метою пiдтримання сталого розвитку та пiдвищення прибутковостi Банку. Вплив на результати дiяльностi та фiнансовий стан Банку наразi не може бути достовiрно визначений. Переваг та лiдерства на ринку банкiвських послуг можна досягнути лише завдяки швидкiй адаптацiї до змiн зовнiшнього середовища, вмiнню задовольняти потреби клiєнтiв i створювати новi банкiвськi послуги, якi будуть користуватись попитом. Також важливим є збiльшення вартостi Банку як фiнансової установи шляхом нарощування ресурсної бази, капiталу та пiдвищення рiвня доходiв.
3 Примiтка 3. Основи подання фiнансової звiтностi Рiчна фiнансова звiтнiсть ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» складена вiдповiдно до Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi (МСФЗ), якi були випущенi Радою з мiжнародних стандартiв бухгалтерського облiку (РМСБО), та тлумачень, випущених Комiтетом з тлумачень Мiжнародної фiнансової звiтностi (КТМФЗ), нормативно-правових актiв Нацiонального банку України, облiкової полiтики Банку на пiдставi даних бухгалтерського облiку. Форми звiтiв складенi у вiдповiдностi до вимог «Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України» (далi – «Iнструкцiя № 373»), затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24 жовтня 2011 року № 373 , Методичних рекомендацiй щодо порядку складання примiток до фiнансової звiтностi банкiв України, схвалених Правлiнням НБУ згiдно постанови вiд 29.12.2015 р. № 965 та складових облiкової полiтики Банку вiдповiдно. В основу облiкової полiтики Банку закладенi основнi принципи МСФЗ, згiдно з якими готуються фiнансовi звiти, вiдповiдно до яких побудованi основнi нормативнi акти Нацiонального банку України з питань облiку, плану рахункiв бухгалтерського облiку комерцiйних банкiв України, органiзацiї бухгалтерського облiку та звiтностi в банках. Фiнансова звiтнiсть складається на основi даних бухгалтерського облiку, виходячи з принципiв безперервностi, нарахування, обачливостi, превалювання сутi над формою та iнших принципiв мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi. Фiнансова звiтнiсть та розкрита iнформацiя за операцiями, що здiйснювалися Банком протягом звiтного перiоду та вiдображенi у вiдповiдних звiтах та примiтках станом на останнiй робочiй день звiтного року, не має вiдхилень вiд вимог МСФЗ. Застосування затвердженої Облiкової полiтики передбачає використання всiх дiючих МСФЗ, що мають вiдношення до операцiй, здiйснюваних Банком. Ряд дiючих МСФЗ не застосовувалися Банком у зв’язку з тим, що операцiї, до яких мають застосовуватися такi стандарти, не здiйснювалися Банком. Основнi принципи при вiдображеннi бухгалтерському облiку ґрунтуються на вимогах: МСФЗ 8 «Операцiйнi сегменти» МСФЗ 13 «Оцiнка справедливої вартостi» МСБО 1 «Подання фiнансової звiтностi» МСБО 7 «Звiт про рух грошових коштiв» МСБО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових полiтиках» МСБО 10 «Подiї пiсля звiтного перiоду» МСБО 12 «Податки на прибуток» МСБО 16 «Основнi засоби» МСБО 17 «Оренда» МСБО18 «Дохiд» МСБО 19 «Виплати працiвникам» МСБО 24 «Розкриття iнформацiї про зв’язанi сторони» МСБО 32 «Фiнансовi iнструменти подання» МСБО 38 «Нематерiальнi активи» Iнформацiя у рiчнiй фiнансовiй звiтностi, зокрема суми у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiтi про фiнансовi результати), Звiтi про змiни у власному капiталi (Звiтi про власний капiтал), Звiтi про рух грошових коштiв та у примiтках, пов’язаних з ними є зiставними для порiвняння з даними попереднього звiтного перiоду. Звiтний перiод дорiвнює календарному року, дата звiтностi за звiтний перiод: станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року, за 2016 рiк. Функцiональною валютою, у якiй ведеться бухгалтерський облiк Банку i складається фiнансова звiтнiсть, є нацiональна валюта України – гривня. Фiнансова звiтнiсть подається у тисячах гривень (тис. грн.). При складаннi фiнансовiй звiтностi використанi данi файлу А4 «Данi про коригуючи обороти за результатами звiтного року та залишки на рахунках ( з урахуванням залишкiв за рахунками класiв 6 та 7).
4 Примiтка 4. Принципи облiкової полiтики 4.1. Консолiдована фiнансова звiтнiсть. Банк не має учасникiв консолiдованої групи, не є материнським банком та не має дочiрнiх асоцiйованих компанiй. 4.2. Основи оцiнки складання фiнансової звiтностi: Облiкова полiтика Банку базується на таких принципах бухгалтерського облiку, закладених Мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi: • повне висвiтлення – всi операцiї пiдлягають реєстрацiї на рахунках бухгалтерського облiку без будь-яких виняткiв. Фiнансова звiтнiсть повинна мiстити всю iнформацiю про фактичнi та потенцiйнi наслiдки операцiй Банку, яка може впливати на рiшення, що приймаються згiдно з нею; • безперервнiсть – оцiнка активiв та зобов'язань здiйснюється, виходячи з припущення, що Банк є безперервно дiючим i залишатиметься дiючим в осяжному майбутньому. Якщо Банк планує скоротити масштаби своєї дiяльностi, то це має вiдображатися у фiнансових звiтах; • послiдовнiсть – постiйне (iз року в рiк) застосування обраної облiкової полiтики, змiна методiв облiку можлива лише у випадках, передбачених мiжнародними стандартами фiнансової звiтностi, i потребує додаткового обґрунтування i розкриття у фiнансових звiтах; • обачнiсть – застосування у бухгалтерському облiку методiв оцiнки, якi повиннi запобiгати заниженню оцiнки зобов’язань та витрат i завищенню оцiнки активiв i доходiв Банку; • iсторична (фактична) собiвартiсть - активи i зобов'язання облiковуються прiоритетно за вартiстю їх придбання чи виникнення (iсторичною вартiстю). Активи та зобов'язання в iноземнiй валютi, за винятком немонетарних статей, переоцiнюються при змiнi офiцiйного валютного курсу на звiтну дату; • превалювання сутностi над формою - операцiї облiковуються та розкриваються у звiтностi вiдповiдно до їх сутi та економiчного змiсту, а не лише за їх юридичною формою; • автономнiсть - активи та зобов'язання Банку мають бути вiдокремленi вiд активiв i зобов'язань власникiв цього Банку та iнших банкiв (пiдприємств), у зв'язку з чим особисте майно та зобов'язання власникiв не мають вiдображатися у фiнансовiй звiтностi Банку; • нарахування та вiдповiднiсть доходiв i витрат – для визначення фiнансового результату звiтного перiоду необхiдно порiвняти доходи звiтного перiоду з витратами, що були здiйсненi для отримання цих доходiв. Доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку та фiнансовiй звiтностi в момент їх виникнення незалежно вiд дати надходження або сплати грошових коштiв. Фiнансовi iнструменти розкриваються у фiнансовiй звiтностi з такою оцiнкою: • фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результатiв переоцiнки в прибутку або збитку. За такими активами отриманi прибутки або збитки розкриваються в звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд як чистi прибутки або чистi збитки; • фiнансовi активи, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. За такими активами оцiнюються чистi прибутки або збитки; • фiнансовi зобов’язання, оцiненi за амортизованою собiвартiстю. За такими активами оцiнюються чистi прибутки або збитки; • фiнансовi активи, оцiненi за справедливою вартiстю з вiдображенням результату переоцiнки у сукупному доходi. 4.3. Первiсне визнання фiнансових iнструментiв. Фiнансовi iнструменти, що облiковуються в Банку, первiсно оцiнюються в такий спосiб: • грошовi кошти та їх еквiваленти пiд час первiсного визнання оцiнюються за амортизованою собiвартiстю, яка не вiдрiзняється вiд їх поточної справедливої вартостi; • кредити та iншi фiнансовi активи пiд час первiсного визнання оцiнюються за справедливою вартiстю з урахуванням всiх витрат (доходiв) на операцiю. 4.4. Припинення визнання фiнансових iнструментiв: Банк припиняє визнання фiнансового активу, якщо: - строк дiї прав на грошовi потоки вiд фiнансового активу, що визначенi умовами договору, закiнчується; - фiнансовий актив передається без збереження всiх ризикiв та винагород вiд володiння цим активом. Банк припиняє визнання в балансi фiнансового зобов'язання або його частини, якщо таке зобов'язання погашено або строк його виконання закiнчився. За операцiями з торгiвлi фiнансовими iнструментами Банк оцiнює межi, у яких вiн зберiгає всi ризики та винагороди вiд володiння активом пiд час передавання фiнансового активу, з урахуванням такого: а) якщо банк передає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то вiн має припинити визнання фiнансового активу i визнати будь-якi права i зобов'язання, створенi або збереженi пiд час передавання, окремо як актив або зобов'язання; б) якщо банк зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то вiн продовжує визнавати фiнансовий актив; в) якщо банк не передає, не зберiгає в основному всi ризики та винагороди вiд володiння фiнансовим активом, то вiн має визначити, чи зберiгається контроль за фiнансовим активом. Банк не здiйснює контроль за переданим активом, якщо сторона, якiй цей актив передається, має реальну змогу його продати. Якщо контроль за фiнансовим активом не зберiгається, то банк припиняє визнання такого активу i визнати будь-якi права i зобов'язання, створенi або збереженi пiд час передавання, окремо як актив або зобов'язання. У разi збереження контролю за фiнансовим активом банк продовжує визнавати переданий фiнансовий актив у межах його подальшої участi в ньому. 4.5. Грошовi кошти та їх еквiваленти. До грошових коштiв та їх еквiвалентiв Банк вiдносить активи з найбiльшою лiквiднiстю. Грошовими коштами та їх еквiвалентами в Банку є грошi у касi банку, залишки коштiв на кореспондентських рахунках в iнших банках, у тому числi в Нацiональному банку України. 4.6. Торговi цiннi папери: Банк не здiйснював операцiй з торговими цiнними паперами 4.7. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: Банк вiдносить фiнансовий актив до категорiї кредитiв та заборгованостi клiєнтiв, коли вiн стає стороною контрактних положень щодо iнструмента, з умов якого випливає будь-яке зобов’язання Банку надати певну суму грошей, будь-яка гарантiя, будь-яке зобов’язання придбати право вимоги боргу, будь-яке продовження строку погашення боргу, яке надано в обмiн на зобов’язання боржника щодо повернення заборгованої суми, а також на зобов’язання з оплати процентiв та iнших зборiв з такої суми. Наданi кредити пiд час первiсного визнання Банк оцiнює за справедливою вартiстю, уключаючи витрати на операцiю. Витрати на операцiю, що безпосередньо пов'язанi з визнанням фiнансового iнструменту, включаються Банком у суму дисконту (премiї) за цим фiнансовим iнструментом. Пiсля первiсного визнання на дату балансу Банк здiйснює бухгалтерський облiк кредитних операцiй (крiм кредитiв овердрафт, овернайт та вiдновлювальних кредитних лiнiй) за амортизованою собiвартiстю з використанням ефективної ставки вiдсотка пiд час нарахування процентiв та амортизацiї дисконту (премiї) в розрiзi складових: • основного боргу за кредитом – за номiнальною вартiстю наданого кредиту згiдно з договором; • заборгованостi за нарахованими процентними доходами – за номiнальною процентною ставкою, яка передбачена умовами договору (вiдображається за рахунками з облiку нарахованих доходiв за класами 1, 2, 3 у кореспонденцiї з рахунками з облiку процентних доходiв); • неамортизованого дисконту/премiї - будь-яких рiзниць, що виникають мiж сумою визнаних за ефективною ставкою вiдсотка процентних доходiв та нарахованих за номiнальною процентною ставкою доходiв за наданими кредитами (вiдображаються за рахунками з облiку неамортизованого дисконту/премiї у кореспонденцiї з рахунками з облiку процентних доходiв. Амортизацiя дисконту збiльшує процентнi доходи, а амортизацiя премiї зменшує процентнi доходи); • нарахованого резерву. Амортизацiя дисконту (премiї) за наданими кредитами здiйснюється одночасно з нарахуванням процентiв iз застосуванням методу ефективної ставки вiдсотка, протягом строку дiї фiнансового iнструменту. З метою визначення можливих втрат (збиткiв) невиконання боржником (позичальником) зобов’язань за кредитом, Банк здiйснює оцiнку ризику (невиконання) ним таких зобов’язань (тобто ризику того, що виконання боржником зобов’язання проводитиметься боржником з перевищенням строкiв, передбачених умовами договору, або в обсягах, менших, нiж передбачено договором, або взагалi не проводитиметься) за всiма наданими Банком кредитами формує спецiальнi (оцiночнi) резерви, якi зменшують балансову вартiсть активiв. Необхiднiсть формування таких резервiв спричинена зменшенням корисностi таких активiв. Пiд час формування резервiв за наданими кредитами Банк спочатку оцiнює майбутнi грошовi потоки, а потiм визначає теперiшню вартiсть попередньо оцiнених майбутнiх грошових потокiв шляхом їх дисконтування за ефективною ставкою вiдсотка. Реструктуризацiї пiдлягають кредити, за якими на дату проведення реструктуризацiї iснує проблемна заборгованiсть, спричинена фiнансовими труднощами позичальника. Протягом 20165 року не здiйснювалось реструктуризацiї кредитiв. Обсяг кредитного портфелю, що вiдображено у Звiтi про фiнансовий стан (Баланс), станом на кiнець дня 31.12.2015 року склав 126 787 тис. грн., тодi як на попередню звiтну дату кредитний портфель становив 129 930 тис. грн. Бiльш детально iнформацiя про наданi Банком кредити розкрита у Примiтцi 8 «Кредити та заборгованiсть клiєнтiв» 4.8. Цiннi папери в портфелi банку на продаж: Протягом 2016 року Банк не здiйснював операцiй з цiнними паперами в портфелi Банку на продаж. 4.9. Договори продажу (купiвлi) цiнних паперiв iз зобов'язанням зворотного викупу (продажу): Протягом 2016 року Банк не здiйснював операцiй з цiнними паперами iз зобов'язанням зворотного викупу (продажу) 4.10. Цiннi папери в портфелi банку до погашення: Протягом 2016 року Банк не здiйснював операцiй з цiнними паперами в портфелi до погашення. 4.11. Iнвестицiї в асоцiйованi компанiї: Станом на 31.12.2016 року Банк не має дочiрнiх та асоцiйованих компанiй. 4.12. Iнвестицiйна нерухомiсть: Станом на 31.12.2016 року Банк не має iнвестицiйної нерухомостi. 4.13. Гудвiл: Протягом 2015-2016 рокiв гудвiл Банком не визнавався. 4.14. Основнi засоби: До основних засобiв вiдносяться придбанi та створенi необоротнi матерiальнi активи, якi мають фiзичну форму та якi Банк утримує з метою використання їх у процесi своєї дiяльностi, надання послуг, здавання в лiзинг (оренду) iншим особам або для здiйснення адмiнiстративних i соцiально-культурних функцiй, очiкуваний строк корисного використання (експлуатацiї) яких бiльше одного року (або операцiйного циклу, якщо вiн довший за рiк), а вартiсть яких перевищує 6 000,00 гривень. Визнання придбаних основних засобiв здiйснюється за первiсною вартiстю (вартiстю придбання) з урахуванням витрат, пов’язаних з доставкою, монтажем, введенням в експлуатацiю, а також сум непрямих податкiв, держмита та iнших витрат, пов’язаних з придбанням та/або введенням в експлуатацiю об’єктiв. Змiна первiсної вартостi здiйснюється у випадках полiпшення, модернiзацiї, доустаткування i реконструкцiї таких основних засобiв. Вартiсть ремонтних робiт, а також послуг по обслуговуванню основних засобiв вiдноситься на рахунки витрат Банку. Пiсля первинного визнання облiк основних засобiв здiйснюється в подальшому за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Основнi засоби класифiкованi в Банку по групах. - Будiвлi, споруди, передавальнi пристрої; - Машини та обладнання; - Iнструменти, прилади, iнвентар (меблi); - Iншi НМА; 4.15. Нематерiальнi активи: Визнання придбаних нематерiальних активiв здiйснюється за первiсною вартiстю (вартiстю придбання) з урахуванням витрат, пов’язаних з доставкою, налагодженням, введенням в експлуатацiю, а також сум непрямих податкiв, держмита та iнших витрат, пов’язаних з введенням в експлуатацiю об’єктiв. Змiна первiсної вартостi здiйснюється у випадках полiпшення, модернiзацiї, удосконалення таких нематерiальних активiв. Вартiсть послуг по обслуговуванню та супроводженню нематерiальних активiв вiдноситься на рахунки витрат Банку. Пiсля первинного визнання облiк нематерiальних активiв здiйснюється в подальшому за первiсною вартiстю (собiвартiстю) з вирахуванням накопиченої амортизацiї та накопичених збиткiв вiд зменшення корисностi. Амортизацiйнi вiдрахування по нематерiальних активах нараховуються щомiсячно по прямолiнiйному методу, виходячи з термiну корисного використання. Протягом року метод амортизацiї залишається незмiнним. Методи нарахування амортизацiї нематерiальних активiв можуть переглядатися на вiдповiднiсть економiчним вигодам, що очiкує отримати Банк вiд їх застосування. Термiни корисного використання нематерiальних активiв можуть переглядатися у разi: • змiни очiкуваних економiчних вигод вiд їх використання (змiни виробничих та технологiчних процесiв Банку, морального зносу нематерiальних активiв тощо); • наприкiнцi звiтного року на наступний рiк (виключення становлять суттєвi змiни в законодавствi або нормативнiй базi, якi вiдбуваються всерединi року). 4.16. Оперативний лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або лiзингоодержувачем: Договори оренди, укладенi Банком у ролi орендаря, вiдносяться до категорiї фiнансової оренди або оперативної оренди. Оперативна оренда. Актив не визнається у балансi орендаря. Оренднi платежi за договорами оперативної оренди вiдносяться на рахунок прибуткiв та збиткiв орендаря лiнiйним методом протягом строку оренди. Витрати Банку, пов’язанi з полiпшенням об'єкта оперативного лiзингу (модернiзацiя, модифiкацiя, добудова, дообладнання, реконструкцiя тощо), що приводять до збiльшення майбутнiх економiчних вигод, якi первiсно очiкувалися вiд його використання, вiдображаються як капiтальнi iнвестицiї у створення (будiвництво) iнших необоротних матерiальних активiв. Завершене полiпшення основних засобiв, що отриманi в оперативний лiзинг (оренду), облiковується за балансом у складi iнших необоротних матерiальних активiв. Строк корисного використання (експлуатацiї) таких необоротних матерiальних активiв встановлюється вiдповiдно до строку дiї договору оренди (лiзингу). Станом на 31.12.2016 року Банк виступав орендарем за Договором № 22-К вiд 19.07.2016 р. оренди нежитлових примiщень за адресою м. Київ, вул. Порика Василя, б.13. Витрати, що пов’язанi з утриманням та експлуатацiєю орендованих примiщень вiдображаються за статтею «Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати». 4.17. Фiнансовий лiзинг (оренда), за яким банк виступає лiзингодавцем та/або лiзинг одержувачем: У 2016 роцi Банк не надавав i не отримував активи у фiнансовий лiзинг (оренду). 4.18. Необоротнi активи, утримуванi для продажу, та групи вибуття: Станом на 31.12.2016 року Банк утримує на балансi активи, призначенi для продажу у сумi 376 тис.грн. 4.19. Амортизацiя: Амортизацiйнi вiдрахування по основних фондах нараховуються щомiсячно по прямолiнiйному методу, виходячи з термiну корисного використання. Протягом року метод амортизацiї залишається незмiнним. Методи нарахування амортизацiї основних засобiв можуть переглядатися на вiдповiднiсть економiчним вигодам, що очiкує отримати Банк вiд їх застосування. Нарахування амортизацiї починається з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем, в якому об’єкт основних засобiв став придатним для корисного використання, i припиняється, починаючи з першого числа мiсяця, наступного за мiсяцем вибуття основних засобiв. У фiнансовому облiку амортизацiї пiдлягають усi необоротнi активи (крiм землi i незавершених капiтальних iнвестицiй) з вiднесенням загальної суми амортизацiї на витрати Банку. У податковому облiку амортизацiя нараховується та вiдноситься до витрат згiдно з вимогами чинного податкового законодавства України. Амортизацiя не нараховується, якщо балансова вартiсть необоротних активiв дорiвнює їх лiквiдацiйнiй вартостi. Нарахування амортизацiї припиняється на одну з двох дат, що настає ранiше: на дату переведення активiв до категорiї активiв, утримуваних для продажу, або на дату припинення визнання активiв. Строки корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв регламентованi в Положеннi про єдинi норми корисного використання основних засобiв та нематерiальних активiв, їх дiапазон встановлений вiд 1-го до 20-ти рокiв. В цiлому, строки експлуатацiї основних засобiв, складають для: Будинкiв, споруд та передавальних пристроїв – вiд 15 до 20 рокiв; Машин та обладнання – вiд 2 до 5 рокiв; Iнструментiв, приладiв, iнвентарю (меблiв) та iнших основних засобiв – вiд 4 до 5 рокiв; iнших необоротних матерiальних активiв - строк корисного використання iнших необоротних матерiальних активiв, що пов’язанi з полiпшенням об’єктiв оперативного лiзингу (оренди) вiдповiдає строку дiї договору оренди (лiзингу). Перегляд строкiв корисного використання та норм амортизацiї належить до повноважень постiйно дiючої комiсiї з оприбуткування, вибуття, оцiнки та iнвентаризацiї основних засобiв i нематерiальних активiв. Строки корисного використання (експлуатацiї) основних засобiв протягом звiтного перiоду не змiнювалися. Станом на 31.12.16 р. була здiйснена переоцiнка основних засобiв не введених в експлуатацiю у зв’язку з переведенням їх до категорiї утримуваних для продажу. У Звiтi про фiнансовий стан (Баланс) вартiсть основних засобiв вiдображена за статтею «Основнi засоби та нематерiальнi активи» з урахуванням суми накопиченого зносу. Обсяг грошових коштiв, спрямованих на придбання основних засобiв протягом попереднього звiтного перiоду, вiдображений у Звiтi про рух грошових коштiв за непрямим методом (роздiл Грошовi кошти вiд фiнансової дiяльностi», стаття «Придбання основних засобiв») Бiльш детально iнформацiя про операцiї з основними засобами наведена в Примiтцi 9 «Основнi засоби та нематерiальнi активи». 4.20. Припинена дiяльнiсть: Протягом 2016 року керiвними органами Банку не затверджувалися та не оголошувались плани припинення дiяльностi. 4.21. Похiднi фiнансовi iнструменти: В звiтному роцi Банк не використовував похiдних фiнансових iнструментiв. 4.22. Залученi кошти: У 2016 роцi Банк не вiдкривав вкладних (депозитних) рахункiв фiзичним та юридичним особам та не залучав коштiв на вкладнi (депозитнi) рахунки. 4.23. Резерви за зобов'язаннями: У 2016 роцi резерви за зобов’язаннями Банком не формувалися. 4.24. Субординований борг: Станом на 31.12.2016 року на балансi Банку вiдсутнiй субординований борг. 4.25. Податок на прибуток: Поточний податок (збиток) на прибуток в Банку облiковується за фактичною сумою, яка розрахована згiдно з нормами Податкового кодексу України. Прибуток для цiлей оподаткування розраховується як рiзниця мiж доходами та витратами, визначеними за даними податкового облiку. Ставка податку на прибуток протягом звiтного року складала 18 %. Облiковий збиток визначений в балансi як рiзниця мiж балансовими доходами та витратами, сформованими на пiдставi даних фiнансового облiку. Розбiжностi мiж витратами з податку на прибуток у фiнансовому та податковому облiку пов’язанi з тим, що банком були врахованi податковi рiзниця, пов’язанi з амортизацiйними вiдрахуваннями, продажом основних засобiв не введених в експлуатацiю, розрахунком резервiв пiд кредити клiєнтiв Суми витрат (доходiв) з податку на прибуток, пов‘язаних з прибутком (збитком) вiд дiяльностi, що припинена, у Банка не iснує. 4.26. Статутний капiтал та емiсiйний дохiд. Статутний капiтал Банку формується вiдповiдно до вимог Закону України «Про банки i банкiвську дiяльнiсть», iнших законодавчих актiв та в порядку, визначеному Статутом Банку. Формування статутного капiталу Банку здiйснено шляхом випуску простих акцiй, номiнальною вартiстю 1 тис. грн./1 акцiя, в кiлькостi 121 000 штук. Оплата акцiй учасниками (акцiонерами) здiйснена в грошовiй формi. Вартiсть акцiй за рахунком статутного капiталу облiковується за номiнальною вартiстю. Емiсiйний доход – перевищення суми коштiв, отриманих вiд первинного випуску або продажу власних акцiй (iнших корпоративних прав) над їх номiналом або перевищення номiналу акцiй (iнших корпоративних прав) над вартiстю їх викупу. Протягом звiтного перiоду статутний капiтал Банку не змiнювався, станом на кiнець дня 31.12.2016 року вiн складає 121 000 тис. грн. Емiсiйний дохiд протягом звiтного перiоду також не отримувався. Iнформацiя про акцiї статутного капiталу розкривається в Примiтцi 13 «Статутний капiтал». 4.27. Власнi акцiї, викупленi в акцiонерiв. Протягом звiтного перiоду рiшення про викуп власних акцiй Банком не приймалось. 4.28. Визнання доходiв i витрат: Доходи i витрати визнаються за таких умов: - визнання реальної заборгованостi за активами та зобов'язаннями Банку; - фiнансовий результат операцiї, пов'язаної з наданням (отриманням) послуг, може бути точно визначений. Доходи i витрати визнаються за кожним видом дiяльностi (операцiйної, фiнансової) Банку. Критерiї визнання доходу i витрат застосовуються окремо до кожної операцiї Банку. Кожний вид доходу i витрат вiдображається в бухгалтерському облiку окремо. Доходи i витрати, що виникають в результатi операцiй, визначаються договором мiж її учасниками або iншими документами, оформленими згiдно з вимогами чинного законодавства України. У результатi використання активiв Банку iншими сторонами доходи визнаються у виглядi процентiв. Проценти визнаються у тому звiтному перiодi, до якого вони належать (нараховуються), та розраховуються, виходячи з бази їх нарахування та строку користування вiдповiдними активами. Умовою визнання процентiв є iмовiрнiсть отримання Банком економiчної вигоди. Якщо на дату нарахування неможливо визначити дохiд (витрати) за останнi 2-3 днi мiсяця, то такий дохiд (витрати) визнається наступного мiсяця. Крiм того, Банк, ураховуючи принцип суттєвостi, здiйснює коригуючи проводки вiдповiдно до Iнструкцiї про порядок складання та оприлюднення фiнансової звiтностi банкiв України, затвердженої постановою Правлiння Нацiонального банку України вiд 24.10.2011р. № 373. Банк не коригує визнаний i вiдображений за рахунками 6-го класу дохiд на величину пов'язаної з ним дебiторської заборгованостi за несплаченими нарахованими доходами, за якими немає iмовiрностi щодо їх отримання. Сума такої дебiторської заборгованостi визнається витратами Банку через формування резервiв вiдповiдно до вимог нормативно-правових актiв Нацiонального банку України. Банк оцiнює нарахованi та не отриманi процентнi доходи на зменшення корисностi в складi вiдповiдного фiнансового iнструменту. Банк визнає процентний доход за фiнансовим активом, вартiсть якого зменшилася внаслiдок зменшення його корисностi, iз використанням ефективної ставки вiдсотка, що застосовувалася пiд час дисконтування майбутнiх грошових потокiв для оцiнки збитку вiд зменшення корисностi цього фiнансового активу. Доходи визнаються в бухгалтерському облiку в сумi справедливої вартостi активiв, якi отриманi або пiдлягають отриманню. У разi вiдстрочення платежу, внаслiдок чого виникає рiзниця мiж справедливою вартiстю та номiнальною сумою грошових коштiв або їх еквiвалентiв, якi пiдлягають отриманню за наданi послуги та iншi активи, така рiзниця визнається доходом у виглядi процентiв. Доход не визнається, якщо здiйснюється обмiн активами, якi є подiбними за призначенням та мають однакову справедливу вартiсть. Сума доходiв (витрат) за операцiями обмiну неподiбними активами визначається за справедливою вартiстю активiв, послуг, що отриманi (наданi) або пiдлягають отриманню (наданню) Банком, зменшеною або збiльшеною вiдповiдно на суму переданих або отриманих грошових коштiв та їх еквiвалентiв. Якщо справедливу вартiсть активiв, робiт, послуг, якi отриманi (наданi) або пiдлягають отриманню (наданню) за операцiями обмiну, достовiрно визначити неможливо, то доход (витрати) визначається за справедливою вартiстю активiв, робiт, послуг (крiм грошових коштiв та їх еквiвалентiв), що переданi (отриманi) за цими контрактами. Якщо актив забезпечує одержання економiчних вигiд протягом кiлькох звiтних перiодiв, то витрати визнаються через систематичний розподiл його вартостi (наприклад, амортизацiя) мiж вiдповiдними звiтними перiодами. Витрати, якi неможливо прямо пов'язати з доходом певного перiоду, вiдображаються у складi витрат того звiтного перiоду, у якому вони були здiйсненi. Доходи (витрати) за послугами, що надаються поетапно, визнаються пiсля завершення кожного етапу операцiї протягом дiї договору про надання (отримання) послуг i вiдображаються в облiку за принципом нарахування. Нарахування доходiв (витрат) здiйснюється з дати оформлення документа, що пiдтверджує надання (отримання) послуги. Доходи (витрати) за послугами з обов'язковим результатом визнаються за фактом надання (отримання) послуг або за фактом досягнення передбаченого договором результату. Витрати на придбання та створення активу, якi не можуть бути визнанi активом, визнаються витратами. Визнанi Банком доходи i витрати вiдображаються в бухгалтерському облiку iз застосуванням принципу нарахування та вiдповiдностi. 4.29. Переоцiнка iноземної валюти: Операцiї в iноземнiй валютi та банкiвських металах вiдображаються у валютi подання шляхом перерахунку суми в iноземнiй валютi та банкiвських металах iз застосуванням офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют i банкiвських металiв на дату визнання активiв, зобов’язань, власного капiталу, доходiв i витрат. Вiдображення в облiку операцiй з банкiвськими металами ведеться аналогiчно до облiку операцiй з iноземною валютою На кожну наступну пiсля визнання дату балансу: а) усi монетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах вiдображаються за офiцiйним курсом НБУ на дату балансу; б) немонетарнi статтi в iноземнiй валютi, що облiковуються за собiвартiстю, вiдображаються за офiцiйним курсом гривнi до iноземних валют на дату визнання (дату здiйснення операцiї). в) немонетарнi статтi в iноземнiй валютi та банкiвських металах, що облiковуються за справедливою вартiстю, вiдображаються за офiцiйним курсом НБУ на дату визначення їх справедливої вартостi. Переоцiнка залишкiв в iноземнiй валютi за балансовими рахунками з облiку нарахованих доходiв та витрат здiйснюється пiд час кожної змiни офiцiйного курсу гривнi до iноземних валют. Для вiдображення результатiв переоцiнки активiв i зобов’язань в iноземнiй валютi, рахункiв валютної позицiї, виконання операцiй вирiвнювання валютної позицiї, а також для вiдображення похибок в результатi математичного округлення гривневих еквiвалентiв валютних коштiв на рахунках балансу (нереалiзований результат), - Банком використовується окремий аналiтичний рахунок. Результат вiд переоцiнки монетарних статей балансу в iноземнiй валютi вiдображений у Звiтi про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати) окремо, в статтi «Результат вiд переоцiнки iноземної валюти». Реалiзований фiнансовий результат вiд торгових операцiй з готiвковою та безготiвковою iноземною валютою облiковуються на окремих аналiтичних рахунках. Торговельний результат вiд таких операцiй представлений у статтi «Результат вiд операцiй з iноземною валютою» Звiту про прибутки i збитки та iнший сукупний дохiд (Звiт про фiнансовi результати). 4.30. Взаємозалiк статей активiв i зобов'язань: Взаємозалiк статей активiв i зобов’язань Банком не здiйснювався. 4.31. Iнформацiя за операцiйними сегментами: Операцiйний сегмент (сегмент) – це компонент дiяльностi Банку, який можна вiдокремити i з якого вiн може отримувати доходи та нести витрати, у т.ч. доходи та витрати, пов’язанi з операцiями з iншими компонентами Банку, та вiдповiдає одному з таких критерiїв: • дохiд за сегментом становить не менше нiж 10 % вiд загального доходу Банку (враховуючи дохiд, отриманий у межах сегмента, та дохiд, отриманий вiд мiжсегментних операцiй); • фiнансовий результат сегмента (прибуток або збиток) становить не менше нiж 10 % бiльшої з двох абсолютних величин – загальної суми прибутку або загальної суми збитку всiх сегментiв дiяльностi; • активи сегмента становлять не менше нiж 10 % вiд загальних активiв Банку; • зовнiшнiй дохiд всiх сегментiв становить не менше нiж 75 % загального доходу Банку. Якщо сукупний дохiд визначених сегментiв менше такого рiвня, то здiйснюється видiлення додаткових сегментiв з метою досягнення зазначеного рiвня доходу (навiть якщо такi додатковi сегменти не вiдповiдатимуть вищезазначеним критерiям 10 % порогу). Додатково Банк може вiднести до звiтних сегментiв фiнансову iнформацiю за сегментами, показники яких не вiдповiдають вищезазначеними критерiям, але iнформацiя про них має важливе значення для Банку в цiлому та є суттєвою для прийняття управлiнських рiшень. Основними критерiями, за яким визначаються звiтнi сегменти є однорiднiсть (подiбнiсть) за кожним з таких аспектiв: характером продуктiв, якi пропонуються клiєнтам Банку; типом переважної бiльшостi клiєнтiв - покупцiв банкiвських продуктiв; характером технологiчного процесу реалiзацiї продуктiв, якi пропонуються клiєнтам Банку. Кожному сегменту притаманнi ризики та прибутковiсть, якi вiдмiннi вiд iнших сегментiв дiяльностi. При складаннi звiтностi Банк видiляє три операцiйнi сегмента: послуги корпоративним клiєнтам; послуги фiзичним особам; казначейськi операцiї; Послуги корпоративним клiєнтам включають операцiї з кредитного обслуговування, операцiї з вiдкриття та ведення поточних i депозитних рахункiв, операцiї з iноземною валютою та похiдними продуктами, що надаються клiєнтам – юридичним особам. Послуги фiзичним особам включають операцiї з обслуговування поточних та депозитних рахункiв, надання споживчих кредитiв. Казначейськi операцiї включають ресурснi, валютно-обмiннi, банкнотнi операцiї, якi здiйснюються Банком на мiжбанкiвському ринку. Основою для розподiлу доходiв та витрат за сегментами є ґрунтовнi докази того, що доходи сегмента є саме тими доходами, що безпосередньо вiдноситься до цього сегмента, незалежно вiд того, чи був вiн отриманий вiд продажу зовнiшнiм покупцям, чи вiд операцiй з iншими сегментами, а витрати сегмента – це витрати, пов'язанi з основною дiяльнiстю сегмента, що безпосередньо вiдносяться до нього, та вiдповiдна частина витрат, що можуть бути обґрунтовано вiднесенi до сегмента, уключаючи витрати вiд зовнiшньої дiяльностi. Витрати за сегментом не включають витрати на сплату податку на прибуток. Результат за сегментом становить рiзницю мiж доходами та витратами за сегментами. Управлiнський облiк, в першу чергу, ґрунтується на прямих доходах та витратах та не включає розрахунки за мiж сегментними операцiями. Активи, зобов’язання, доходи та витрати, суми яких не розподiляються взагалi, оскiльки їх облiк здiйснюється в цiлому по Банку i неможливо обґрунтовано їх розподiлити за сегментами залишаються нерозподiленими за операцiйними сегментами (стаття «Iншi сегменти та операцiї»). Винятком є окремi види комiсiйних i адмiнiстративних витрат, якi безпосередньо пов’язанi зi здiйсненням певних видiв операцiй, що вiднесенi до визначених сегментiв, i доходи вiд яких також вiднесенi до таких сегментiв. Оскiльки Банк не здiйснює своєї дiяльностi за межами України, iнформацiя за географiчним сегментом в рiчнiй фiнансовiй звiтностi не надається. Протягом звiтного перiоду змiни до облiкової полiтики щодо визначення доходiв та витрат операцiйних сегментiв не вносилися. 4.32. Операцiї з пов’язаними особами: Операцiї з пов’язаними особами виконуються на звичайних умовах 4.33. Змiни в облiковiй полiтицi, облiкових оцiнках та виправлення суттєвих помилок та подання їх у фiнансових звiтах: Змiн в облiковiй полiтицi, якi б привели до суттєвих виправлень в балансi та впливали на фiнансовий результат роботи Банку, в звiтному роцi не було. 4.34. Основнi облiковi оцiнки та судження, що використовувалися пiд час застосування принципiв облiкової полiтики. У процесi застосування облiкової полiтики керiвництво Банку використовувало свої судження та здiйснювало оцiнки при визначеннi сум, вiдображених у фiнансовiй звiтностi, користуючись основними принципами МСФЗ. У випадку неможливостi застосування будь-якого стандарту або iнтерпретацiї по конкретнiй угодi, керiвництво Банку застосовувало професiйнi судження, якi дозволяли представляти актуальну та достовiрну iнформацiю. При використаннi професiйних суджень, Банк керувався вимогами пунктiв 10 та 11 МСФО 8 «Облiковi полiтики, змiни в облiкових оцiнках та помилки», вимогами iнших стандартiв або iнтерпретацiй, що стосуються аналогiчних або пов’язаних з ними питань. Оцiнки та припущення ґрунтуються на iнформацiї, наявнiй на дату випуску фiнансової звiтностi. Хоча цi оцiнки ґрунтуються на найкращому розумiннi керiвництвом поточних подiй та операцiй, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд цих оцiнок та припущень. Найбiльш суттєве використання суджень та оцiнок включає таке: Зменшення корисностi кредитiв та заборгованостi клiєнтiв. Керiвництво оцiнює зменшення корисностi шляхом оцiнки вiрогiдностi погашення кредитiв на основi аналiзу окремих позичальникiв за окремо взятими значними позиками, а також у сукупностi, за позиками з аналогiчними умовами та характеристиками ризику. Фактори, що беруться до уваги при оцiнцi окремих позик, включають iсторiю погашення, поточний фiнансовий стан позичальника, своєчаснiсть платежiв i заставу, якщо вона iснує. Для визначення суми зменшення корисностi керiвництво проводить оцiнку сум та строкiв майбутнiх платежiв з погашення основної суми та процентiв i надходження вiд реалiзацiї застави, якщо така iснує. Пiсля цього цi грошовi потоки дисконтуються iз застосуванням початкової ефективної ставки по кредиту. Фактичнi платежi з погашення основної суми заборгованостi та процентiв залежать вiд спроможностi позичальника генерувати грошовi потоки вiд операцiй або отримати альтернативне фiнансування i можуть вiдрiзнятися вiд оцiнок керiвництва. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв. Якщо справедливу вартiсть фiнансових активiв та зобов'язань, вiдображених у Звiтi про фiнансовий стан, неможливо визначити на основi цiн на активному ринку, вона визнається з використанням рiзних методик оцiнки, що включають застосування математичних моделей. Вихiднi данi для цих моделей визначаються на основi моделi оцiнки, що використовує спостережнi данi, але коли це неможливо, при визначеннi справедливої вартостi необхiднi певнi судження. Суттєвiсть викривлення статей. Оцiнюючi суттєвiсть розмiру та характеру викривлення статей Банк виходив з того, що пропуск або викривлення статей (окремо чи у сукупностi ) не повиннi мати впливу на економiчнi рiшення, якi приймають користувачi на основi фiнансової звiтностi за умови, що користувачi мають вiдповiднi знання бiзнесу, економiчної дiяльностi та бухгалтерського облiку i прагнуть вивчати iнформацiю з достатньою ретельнiстю. Оподаткування. Управлiнський персонал вважає, що Банк дотримується всiх положень чинного податкового законодавства. Однак, немає впевненостi в тому, що податковi органи не iнтерпретують дотримання Банком положень чинного законодавства в iнший спосiб, що, як наслiдок, може спричинити штрафнi санкцiї. Фактична сплата додатково нарахованих податкiв залежить вiд здатностi податкових органiв поставити пiд сумнiв iснуючi положення i iнтерпретацiї застосованого податкового законодавства. Й хоча керiвництво Банку оцiнює такi ризики несуттєвими, фактичнi результати можуть вiдрiзнятися вiд облiкованого. Вся фiнансова звiтнiсть складена на основi припущення про безперервнiсть дiяльностi.
5 Примiтка 5. Перехiд на новi та переглянутi стандарти З 1 сiчня 2016 року набрав чинностi новий МСФЗ (IFRS) 14 «Рахунки вiдкладених тарифних рiзниць". Сфера дiї МСФЗ (IFRS) 14 є дуже вузькою i охоплює тiльки компанiї: • вперше застосовують МСФЗ; • здiйснюють дiяльнiсть, що пiдлягає тарифного регулювання; • визнають суми, якi у фiнансовiй звiтностi, пiдготовленої вiдповiдно до ранiше застосовувалися загальноприйнятими принципами бухгалтерського облiку, квалiфiкуються як залишкiв за рахунком вiдкладених тарифних рiзниць. Банк у своїй дiяльностi не використовує стандарт МСФЗ (IFRS) 14. В рамках щорiчних удосконалень Мiжнародних стандартiв фiнансової звiтностi внесено ряд поправок до iснуючих стандартiв, а саме: - МСФЗ (IFRS) 5 «Довгостроковi активи, призначенi для продажу, та припинена дiяльнiсть»: змiни в облiку вибуття. Роз'яснено порядок облiку при пере класифiкацiї активiв (або лiквiдацiйної групи) з категорiї "призначенi для продажу" в категорiю "призначенi для розподiлу власникам" або навпаки, не змiнює сутi початкових планiв на вибуття. Вiдповiдно, можна застосовувати всi вимоги (за класифiкацiєю, поданням i оцiнцi) стандарту, доречнi для категорiї "призначенi для продажу". Наприклад, якщо актив бiльш не пiдпадає пiд класифiкацiю "призначенi для розподiлу власникам", то до нього слiд застосовувати вимоги МСФЗ (IFRS) 5 для активiв, якi бiльш не пiдпадають пiд класифiкацiю "призначенi для продажу". - МСФЗ (IFRS) 7 «Фiнансовi iнструменти: розкриття iнформацiї» внесенi поправки, що роз'яснюють обставини, при яких пiдприємства зберiгають за собою право на обслуговування переданого фiнансового активу (подальша участь). Прийнятi роз'яснення необхiднi при врахуваннi вимог припинення визнання МСФЗ (IAS) 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка» (далi - МСФЗ (IAS) 39) i МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» (далi - МСФЗ (IFRS) 9). - МСФЗ (IFRS) 11 «Спiльна дiяльнiсть»: облiк придбання часток участi у спiльних операцiях, дiяльнiсть якої є бiзнес. - МСБО (IAS) 16 «Основнi засоби», МСБО (IAS) 38 «Нематерiальнi активи»: Роз'яснення в частинi прийнятних методiв зносу i амортизацiї. Поправки в МСФЗ (IAS) 16 роз'яснюють, що застосування методу амортизацiї, заснованого на виручцi, не допускається, оскiльки виручка, що генерується в результатi дiяльностi, в якiй використано актив, як правило, вiдображає фактори, вiдмiннi вiд споживання укладених в даному активi економiчних вигiд. Поправки в МСФЗ (IAS) 38 вводять спростовне припущення того, що застосування методу амортизацiї, заснованого на виручцi для нематерiального активу, не є допустимим i може бути спростовано лише в обмежених випадках, а саме: • якщо НМА виражений як оцiнка виручки; • або коли можна продемонструвати, що виручка i споживання економiчних вигiд вiд НМА надзвичайно взаємопов'язанi. - МСФЗ (IAS) 1 «Подання фiнансової звiтностi». Основна мета поправок – спонукати пiдприємства до того, щоб вимоги до подання та розкриття iнформацiї у фiнансовiй звiтностi були ретельно зваженi за допомогою застосування професiйного судження (в тому числi з урахуванням дотримання принципiв суттєвостi, зрозумiлостi i порiвнянностi). - МСФЗ (IAS) 19 «Виплати працiвникам» поправки стосуються ставки дисконтування для виплат пiсля звiльнення. - МСБО (IAS) 27 «Окрема фiнансова звiтнiсть»: внесенi поправки дозволяють застосування в окремiй фiнансовiй звiтностi методу дольової участi (методу участi в капiталi) з метою облiку iнвестицiй в асоцiйованi, дочiрнi та спiльнi пiдприємства. - МСБО (IAS) 34 «Промiжна фiнансова звiтнiсть»: розкриття iнформацiї в iнших роздiлах промiжної фiнансовiй звiтностi. Згiдно зi змiнами додаткове розкриття iнформацiї про значнi подiї та операцiях може бути представлено в примiтках до промiжної фiнансової звiтностi або будь-якому iншому роздiлi промiжного фiнансового звiту. При цьому потрiбнi перехреснi посилання, якщо додаткове розкриття iнформацiї представлено в iншому роздiлi фiнансового звiту. Якщо розкриття iнформацiї зроблено в iншому звiтi, то вiн повинен бути доступний користувачам фiнансової звiтностi на тих же умовах i в тi ж термiни, що i промiжна фiнансова звiтнiсть. В iншому випадку її комплект є неповним. Поправки внесенi до стандартiв МСФЗ (IFRS) 10, МСФЗ (IFRS) 12, МСФЗ (IFRS) 28 є не суттєвими та не мають впливу на дiяльнiсть пiдприємств. Зазначенi нижче новi стандарти, поправки до стандартiв та тлумачення станом на 31 грудня 2016 року поки не вступили в силу i не застосовуються пiд час пiдготовки фiнансової звiтностi. - МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти». Дата застосування – фiнансовий рiк, що почнеться 01.01.2018. - МСФЗ(IFRS) 15 «Виручка вiд договорiв з клiєнтами». Дата застосування – фiнансовий рiк, що почнеться 01.01.2018. - МСФЗ (IFRS) 16 «Оренда» Дата застосування – фiнансовий рiк, що почнеться 01.01./2019 Банк планує прийняти цi документи, щойно вони вступлять в силу. Банк поки не аналiзував ймовiрний вплив нового стандарту МСФЗ (IFRS) 9 «Фiнансовi iнструменти» на свою фiнансову позицiю та показники дiяльностi. МСФЗ 9 «Фiнансовi iнструменти» видавався по частинах та має на метi замiнити Мiжнародний стандарт фiнансової звiтностi МБС 39 «Фiнансовi iнструменти: визнання та оцiнка». Першу частину МСФЗ 9 було затверджено в листопадi 2009 року; вона регулює класифiкацiю та пiдрахунок фiнансових активiв. Другу частину, яка стосується класифiкацiї та пiдрахунку фiнансових зобов’язань, було опублiковано в жовтнi 2010 року. Третя частина МСФЗ 9 з’явилася у листопадi 2013 року; вона описує загальнi положення облiку хеджування. Стандарт було остаточно доопрацьовано та опублiковано в червнi 2014 року. Остання частина стосується нової моделi очiкуваних кредитних втрат для пiдрахунку знецiнення. Банк зазначає, що новий стандарт вводить багато змiн до бухгалтерських i фiнансових iнструментiв та, ймовiрно, сильно вплине на фiнансову звiтнiсть. Банк поки не аналiзувала ймовiрний вплив цих змiн. Банк не планує прийняття цього стандарту в прискореному режимi. Банк i в подальшому застосовуватиме дiючi, новi та переглянутi мiжнароднi стандарти та тлумачення, якщо це вiдповiдатиме законодавству України та буде доречно з точки зору розкриття повної, прозорої та неупередженої iнформацiї про його дiяльнiсть.
6 Примiтка 6. Грошовi кошти та їх еквiваленти Таблиця 6.1. Грошовi кошти та їх еквiваленти (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 1 Готiвковi кошти - - 2 Кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 29 125 3 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках: - 960 3.1 України - 960 4 Усього грошових коштiв та їх еквiвалентiв 29 1 085 Аналiз грошових коштiв та їх еквiвалентiв за строками погашення, монiторинг процентних ставок та аналiз географiчної концентрацiї надається у примiтцi 13, 25 Протягом 2016 року Банк не мав iнвестицiйних та фiнансових операцiй, якi не потребували використання грошових коштiв та їх еквiвалентiв i якi не включенi до Звiту про рух грошових коштiв.
7 Примiтка 7. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв Таблиця 7.1. Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Звiтний перiод Попереднiй перiод 1 2 3 4 1 Кредити, що наданi юридичним особам 120 700 122 225 2 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 6 087 7 705 3 Резерв пiд знецiнення кредитiв (70 750) (13 225) 4 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 56 037 116 705 Таблиця 7.2. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1 Залишок за станом на початок перiоду (13 225) - (13 225) 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 2 (57 525) - (57 525) 3 Залишок за станом на кiнець перiоду (70 750) - (70 750) Таблиця 7.3. Аналiз змiни резервiв пiд заборгованiсть за кредитами за 2015 рiк (тис. грн.) Рядок Рух резервiв Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1 Залишок за станом на початок перiоду - - - 2 (Збiльшення)/ зменшення резерву пiд знецiнення протягом перiоду 2 (13 225) - (13 225) 3 Залишок за станом на кiнець перiоду (13 225) - (13 225) Таблиця 7.4. Структура кредитiв за видами економiчної дiяльностi (тис. грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi Звiтний перiод Попереднiй перiод сума % сума % 1 2 3 4 5 6 1 Будiвництво; - - 18 250 14 % 2 Торгiвля; ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклiв; - - 24 324 19 % 3 Дiяльнiсть у сферi адмiнiстративного та допомiжного обслуговування 18 000 14 % 24 304 19 % 4 Фiнансова та страхова дiяльнiсть 102 700 81 % 55 347 42 % 5 Фiзичнi особи 6 087 5 % 7 705 6 % 6 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 126 787 100 % 129 930 100 % Таблиця 7.5. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1 Кредити, що забезпеченi: 120 700 6 087 126 787 1.1 цiнними паперами 44 500 - 44 500 1.2 майновими правами 76 200 - 76 200 1.3 нерухомим майном - 6 087 6 087 2 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 120 700 6 087 126 787 Таблиця 7.6. Iнформацiя про кредити в розрiзi видiв забезпечення за 2015 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Кредити, наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1 Кредити, що забезпеченi: 122 225 7 705 129 930 1.2 цiнними паперами 122 225 - 122 225 1.3 нерухомим майном - 7 705 7 705 2 Усього кредитiв та заборгованостi клiєнтiв без резервiв 122 225 7 705 129 930 Таблиця 7.7. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1 Непростроченi та незнецiненi: - 6 087 6 087 2 Простроченi але незнецiненi - - - 3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 120 700 - 120 700 3.1 iз затримкою платежу вiд 184 до 365 (366) днiв 44 500 - - 3.2 непростроченi 76 200 - - 4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 120 700 6 087 6 087 5 Резерв пiд знецiнення за кредитами (70 750) - (70 750) 6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 49 950 6 087 56 037 Таблиця 7.8. Аналiз кредитної якостi кредитiв за 2015 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Кредити, що наданi юридичним особам Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби Усього 1 2 3 4 5 1 Непростроченi та незнецiненi: - 7 705 7 705 2 Простроченi але незнецiненi - - - 3 Знецiненi кредити, якi оцiненi на iндивiдуальнiй основi: 122 225 - 122 225 3.1 непростроченi 122 225 - 122 225 4 Загальна сума кредитiв до вирахування резервiв 122 225 7 705 129 930 5 Резерв пiд знецiнення за кредитами (13 225) - (13 225) 6 Усього кредитiв за мiнусом резервiв 109 000 7 705 116 705 Таблиця 7.9. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на кiнець 31 грудня 2016 року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Балансова вартiсть Вартiсть застави Вплив застави 1 2 3 4 5 = 3 - 4 1 Кредити, що наданi юридичним особам 120 700 120 700 0 2 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 6 087 8 547 (2 460) 3 Усього кредитiв 126 787 129 247 (2 460) Банк зазначає методи оцiнки та дату визначення вартостi застави. Таблиця 7.10. Вплив вартостi застави на якiсть кредиту на кiнець 31 грудня 2015 року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Балансова вартiсть Вартiсть застави Вплив застави 1 2 3 4 5 = 3 - 4 1 Кредити, що наданi юридичним особам 122 225 121 000 1 225 2 Кредити, що наданi фiзичним особам на поточнi потреби 7 705 8 448 (743) 3 Усього кредитiв 129 930 129 448 482
8 Примiтка 8. Основнi засоби та нематерiальнi активи Таблиця 8.1. Основнi засоби та нематерiальнi активи (тис. грн.) Ря-док Найменування статтi Будiвлi, споруди та передавальнi пристрої Машини та обладнання Iнстру-менти, при-лади, iнвен-тар (меблi) Iншi необо-рот- нi мате-рiальнi активи Незавер-шенi капiтальнi вкладення в основнi засоби та немате-рiальнi активи Немате-рiальнi активи Усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Балансова вартiсть на початок попереднього перiоду 26 205 77 8 37 924 1 277 1.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть 30 226 84 30 37 1 032 1 439 1.2 Знос на кiнець 2014 року (на початок 2015 року) (4) (21) (7) (22) - 108 (162) 2 Надходження - 383 - 16 1 272 788 2 459 3 Капiтальнi iнвестицiї на добудову основних засобiв та вдосконалення нематерiальних активiв 54 54 4 Iншi переведення (91) (91) 5 Вибуття (30) (13) (7) (2) (52) 6 Амортизацiйнi вiдрахування (90) (21) (12) - (367) (490) 7 Вибуття зносу 4 6 10 8 Балансова вартiсть на кiнець попереднього перiоду ( на початок звiтного перiоду) - 498 56 5 1 211 1 397 3 167 8.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 609 84 33 1 211 1 872 3 809 8.2 Знос на кiнець звiтного перiоду - (111) (28) (28) - (475) (642) 9 Надходження - - - 9 - 48 57 10 Iншi переведення - - - - (1 043) - (1 043) 11 Вибуття - - - - (138) (841) (979) 12 Амортизацiйнi вiдрахування - (207) (21) (14) - (630) (872) 13 Вибуття зносу 788 788 14 Балансова вартiсть на кiнець звiтного перiоду - 291 35 0 30 762 1 118 14.1 Первiсна (переоцiнена) вартiсть - 609 84 42 30 1 079 1 844 14.2 Знос на кiнець звiтного перiоду - (318) (49) (42) - (317) (726) Протягом звiтного року Банком були проданi основнi засоби не введенi в експлуатацiю на суму 138 тис. грн. та переведенi до категорiї утримуваних для продажу основнi засоби якi не введенi в експлуатацiю на суму 1 043 тис. грн. Основнi засоби та нематерiальнi активи у заставу не надавались. Балансова вартiсть основних засобiв, що не введенi в експлуатацiю, та не використовуються становить 30 тис.грн. Первiсна вартiсть повнiстю амортизованих основних засобiв складає 35 тис.грн, нематерiальних активiв 788 тис. грн. Станом на кiнець дня 31 грудня 2016 року нематерiальнi активи, стосовно яких є обмеження права власностi, та створенi нематерiальнi активи вiдсутнi. Протягом звiтного року вiдбулося зменшення власного капiталу унаслiдок збиткiв вiд зменшення корисностi основних засобiв не введених
9 Примiтка 9. Iншi активи Таблиця 9.1. Iншi активи (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 5 1 Дебiторська заборгованiсть за послуги - 235 2 Витрати майбутнiх перiодiв 41 34 3 Дебiторська заборгованiсть за податками та обов’язковими платежами, крiм податку на прибуток 3 3 4 Запаси матерiальних цiнностей 403 97 5 Резерв пiд iншi активи - - 6 Усього iнших активiв за мiнусом резервiв 403 369 Запаси матерiальних цiнностей складають необоротнi активи, утримуванi для продажу у сумi 376 тис.грн. та запаси матерiальних цiнностей у пiдзвiтних осiб на суму 27 тис. грн. Аналiз iнших активiв за строками погашення надається у примiтцi 13 У Банку немає забезпечення, що перейшло у його власнiсть для його подальшої реалiзацiї або використання
10 Примiтка 10. Кошти клiєнтiв Таблиця 10.1. Кошти клiєнтiв (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 1 Державнi та громадськi органiзацiї - - 2 Iншi юридичнi особи 2 2 2.1 Поточнi рахунки 2 2 2.2 Строковi кошти - - 3 Фiзичнi особи - - 4 Усього коштiв клiєнтiв 2 2 Таблиця 10.2. Розподiл коштiв клiєнтiв за видами економiчної дiяльностi (тис. грн.) Рядок Вид економiчної дiяльностi 2016 рiк 2015 рiк сума % сума % 1 2 3 4 5 6 1 Будiвництво; Торгiвля; ремонт автотранспортних засобiв i мотоциклiв; Дiяльнiсть у сферi адмiнiстративного та допомiжного обслуговування 1 50 % 1 50 % 2 Фiнансова та страхова дiяльнiсть 1 50 % 1 50 % 3 Усього коштiв клiєнтiв 2 100 % 2 100 %
11 Примiтка 11. Iншi зобов'язання (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 5 1 Кредиторська заборгованiсть за послуги 8 7 2 Кредиторська заборгованiсть за розрахунками з працiвниками банку 181 119 3 Усього 189 126
12 Примiтка 12. Статутний капiтал та емiсiйнi рiзницi (емiсiйний дохiд) (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Кiлькiсть акцiй в обiгу (тис. шт.) Простi акцiї Усього 1 2 3 4 5 1 Залишок на початок 2015 року 121 121 000 121 000 2 Залишок на кiнець 2015 року (залишок на початок 2016 року) 121 121 000 121 000 3 Залишок на кiнець 2016 року 121 121 000 121 000 Рiшення про умови акцiй, призначених для випуску за умовами опцiонiв i контрактiв з продажу, у звiтному роцi не приймались.
13 Примiтка 13. Аналiз активiв та зобов'язань за строками їх погашення (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки Звiтний перiод Попереднiй перiод менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього менше нiж 12 мiсяцiв бiльше нiж 12 мiсяцiв усього 1 2 3 4 5 6 7 8 9 АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 6 29 - 29 1 085 - 1 085 2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 7 50 270 5 767 56 037 109 000 7 705 116 705 3 Дебiторська заборгованiсть за поточним податком на прибуток 39 - 39 31 - 31 4 Вiдстрочений податковий актив - 7 329 7 329 - 2 2 5 Основнi засоби та нематерiальнi активи 8 - 1 118 1 118 - 3 167 3 167 6 Iншi активи 9 447 - 447 369 - 369 7 Усього активiв 50 785 14 214 64 999 110 485 10 874 121 359 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ 8 Кошти клiєнтiв 10 2 - 2 2 - 2 9 Iншi зобов'язання 11 189 - 189 126 - 126 10 Усього зобов'язань 191 - 191 128 - 128
14 Примiтка 14. Процентнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 ПРОЦЕНТНI ДОХОДИ: 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 7 012 16 187 2 Кошти в iнших банках - 437 3 Усього процентних доходiв 7 012 16 624 ПРОЦЕНТНI ВИТРАТИ: 4 Усього процентних витрат - - 5 Чистий процентний дохiд/(витрати) 7 012 16 624
15 Примiтка 15. Комiсiйнi доходи та витрати (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 КОМIСIЙНI ДОХОДИ: 1 Розрахунково-касовi операцiї 2 5 2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - 150 3 Усього комiсiйних доходiв - - КОМIСIЙНI ВИТРАТИ: 4 Усього комiсiйних витрат - - 5 Чистий комiсiйний дохiд/витрати 2 155
16 Примiтка 16. Iншi операцiйнi доходи (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 5 1 Штрафи, пенi, що отриманi банком 36 - 2 Усього операцiйних доходiв 36 -
17 Примiтка 17. Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 5 1 Витрати на утримання персоналу (2 186) (2 336) 2 Амортизацiя основних засобiв (242) (123) 3 Амортизацiя програмного забезпечення та iнших нематерiальних активiв (630) (367) 4 Витрати на утримання основних засобiв та нематерiальних активiв, телекомунiкацiйнi та iншi експлуатацiйнi послуги (923) (536) 5 Витрати на оперативний лiзинг (оренду) (308) (501) 6 Iншi витрати, пов'язанi з основними засобами (149) (34) 7 Професiйнi послуги (2 428) (30) 8 Сплата iнших податкiв та зборiв платежiв, крiм податку на прибуток - (33) 9 Iншi (6 399) (307) 10 Усього адмiнiстративних та iнших операцiйних витрат 13 265 (4 267)
18 Примiтка 18. Витрати на податок на прибуток Таблиця 18.1. Витрати на сплату податку на прибуток (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 1 Поточний податок на прибуток - 51 2 Змiна вiдстроченого податку на прибуток, пов'язана з: (7 327) 17 2.1 виникненням чи списанням тимчасових рiзниць (7 327) 17 3 Усього витрати податку на прибуток (7 327) 68 Таблиця 18.2. Узгодження суми облiкового прибутку (збитку) та суми податкового прибутку (збитку) (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 1 Прибуток до оподаткування (63 750) 272 2 Теоретичнi податковi вiдрахування за вiдповiдною ставкою оподаткування (18%) - 49 КОРИГУВАННЯ ОБЛIКОВОГО ПРИБУТКУ (ЗБИТКУ): 3 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку (зазначити якi саме) (28 301) 8 4 Сума податку на прибуток (збиток) (35 449) 51 Витрати, якi не включаються до суми витрат з метою розрахунку податкового прибутку, але визнаються в бухгалтерському облiку це продаж основних засобiв не введених в експлуатацiю — 149,0 тис. грн., рiзниця в строках корисного використання основних засобiв в фiнансовому та податковому облiках – 135,0 тис. грн., сума вiд зменшення корисностi основних засобiв – 667 тис. грн. ,резерви пiд кредити клiєнтiв – 27 350,00 тис. грн. Таблиця 18.3. Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ збитках Залишок на кiнець перiоду 1 2 3 4 5 1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди (2) (7 327) (7 329) 1.1 Нарахованi доходи (витрати) (2) (7 327) (7 329) 2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) (2) (7 327) (7 329) 3 Визнаний вiдстрочений податковий актив (2) (7 327) (7 329) Таблиця 18.4 Податковi наслiдки, пов'язанi з визнанням вiдстрочених податкових активiв та вiдстрочених податкових зобов'язань за 2015 рiк. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Залишок на початок перiоду Визнанi в прибутках/ збитках Залишок на кiнець перiоду 1 2 3 4 5 1 Податковий вплив тимчасових рiзниць, якi зменшують (збiльшують) суму оподаткування та перенесенi податковi збитки на майбутнi перiоди (20) 18 (2) 1.1 Нарахованi доходи (витрати) (20) 18 (2) 2 Чистий вiдстрочений податковий актив (зобов'язання) (20) 18 (2) 3 Визнаний вiдстрочений податковий актив (20) 18 (2)
19 Примiтка 19. Прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю Таблиця 19.1. Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту та привiлейовану акцiю (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 5 1 Прибуток/(збиток), що належить власникам простих акцiй банку (56 423) 204 2 Прибуток/(збиток) за рiк (56 423) 204 3 Середньорiчна кiлькiсть простих акцiй в обiгу (тис. шт.) 121 121 4 Чистий та скоригований прибуток/(збиток) на одну просту акцiю 121 121 Таблиця 19.2. Розрахунок прибутку/(збитку), що належить власникам простих та привiлейованих акцiй банку (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Примiтки 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 5 1 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить власникам банку (56 423) 204 2 Дивiденди за простими та привiлейованими акцiями - -- 3 Нерозподiлений прибуток/(збиток) за рiк (56 423) 204 4 Прибуток/(збиток) за рiк, що належить акцiонерам - власникам простих акцiй (56 423) 204
20 Примiтка 20. Операцiйнi сегменти Таблиця 20.1. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги юридичним особам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 5 180 1 834 - 36 7 050 1 Процентнi доходи 5 178 1 834 - - 7 012 2 Комiсiйнi доходи 2 - - - 2 3 Iншi операцiйнi доходи - - - 36 36 4 Усього доходiв сегментiв 5 180 1 834 - 36 7 050 5 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (57 525) - - - (57 525) 6 Результат вiд операцiй з iноземною валютою - - - (56) (56) 7 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - 46 46 8 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (13 265) (13 265) 9 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) (52 345) 1 834 - (13 239) (63 750) Таблиця 20.2. Доходи, витрати та результати звiтних сегментiв за 2015 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги юридичним особам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть 1 2 3 4 5 6 7 Дохiд вiд зовнiшнiх клiєнтiв: 16 052 290 - 437 16 779 1 Процентнi доходи 15 897 290 - 437 16 624 2 Комiсiйнi доходи 155 - - - 155 3 Усього доходiв сегментiв 16 052 290 - 437 16 779 4 Вiдрахування до резерву пiд знецiнення кредитiв та коштiв в iнших банках (12 266) - - - (12 266) 5 Результат вiд операцiй з iноземною валютою 1 - - - 1 6 Результат вiд переоцiнки операцiй з iноземною валютою - - - 25 25 7 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - - - (4 267) (4 267) 8 РЕЗУЛЬТАТ СЕГМЕНТА: Прибуток/(збиток) 3 787 290 - (3 805) 272 Таблиця 20.3. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги юридичним особам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв 49 950 6 087 - 29 56 066 2 Усього активiв сегментiв 49 950 6 087 - 29 56 066 3 Нерозподiленi активи - - - 8 933 8 933 4 Усього активiв 49 950 6 087 - 8 962 64 999 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5 Зобов'язання сегментiв 2 - - - 2 6 Усього зобов'язань сегментiв 2 - - - 2 7 Нерозподiленi зобов'язання - - - 189 189 8 Усього зобов'язань 2 - - 189 191 Таблиця 20.4. Активи та зобов'язання звiтних сегментiв за 2015 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найменування звiтних сегментiв Iншi сегменти та операцiї Усього послуги юридичним особам послуги фiзичним особам iнвестицiйна банкiвська дiяльнiсть АКТИВИ СЕГМЕНТIВ 1 Активи сегментiв 109 000 7 705 - 1 085 117 790 2 Усього активiв сегментiв 109 000 7 705 - 1 085 117 790 3 Нерозподiленi активи - - - 3 569 3 569 4 Усього активiв 109 000 7 705 - 4 654 121 359 ЗОБОВ'ЯЗАННЯ СЕГМЕНТIВ 5 Зобов'язання сегментiв 2 - - - 2 6 Усього зобов'язань сегментiв 2 - - - 2 7 Нерозподiленi зобов'язання - - - 126 126 8 Усього зобов'язань 2 - - 126 128 Таблиця 20.5. Iнформацiя про географiчнi регiони (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк Україна iншi країни усього Україна iншi країни усього 1 2 3 4 5 6 7 8 1 Доходи вiд зовнiшнiх клiєнтiв 7 050 7 050 16 779 16 779 2 Основнi засоби 2 161 2 161 3 167 3 167
21 Примiтка 21. Управлiння фiнансовими ризиками Ризик банкiвської дiяльностi – це ймовiрнiсть збiльшення витрат (збиткiв) банкiвської установи внаслiдок негативного впливу зовнiшнiх i внутрiшнiх факторiв. Управлiння ризиками вiдiграє важливу роль у банкiвськiй дiяльностi та операцiях Банку. Банк визнає важливiсть наявностi дiєвих та ефективних процесiв управлiння ризиком. Серед фiнансових ризикiв, якi на систематичнiй основi управляються Банком, слiд видiлити традицiйнi з них: кредитний ризик, ринковий ризик (процентний, валютний, географiчний та цiновий) та ризик лiквiдностi. Управлiння ризиками Банку забезпечується шляхом впровадження полiтик, методик, регламентiв та процедур, встановленням лiмiтiв i обмежень з фiнансових ризикiв. Кредитний ризик Кредитний ризик – наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови будь-якої фiнансової угоди iз Банком або в iнший спосiб виконати взятi на себе зобов’язання. Здiйснюючи управлiння кредитним ризиком Банк переслiдує основну цiль –iдентифiкувати та мiнiмiзувати негативнi наслiдки неспроможностi сторони, що взяла на себе зобов’язання, виконати умови фiнансової угоди. Кредитний ризик присутнiй у всiх видах дiяльностi Банку, результат яких залежить вiд дiй позичальникiв, емiтентiв, iнших контрагентiв i виникає кожний раз, коли Банк надає кошти, бере на себе зобов'язання про їх надання, або здiйснює iнвестицiї. Кредитний ризик присутнiй не лише в операцiях прямого кредитування, а й пiд час здiйснення лiзингових, факторингових, гарантiйних операцiй, у процесi формування портфеля цiнних паперiв тощо. У 2016 роцi з метою мiнiмiзацiї кредитного ризику Банк у межах роботи з проблемною заборгованiстю здiйснював операцiї з продажу проблемної заборгованостi. Банк i надалi здiйснював кредитування фiзичних осiб. З метою уникнення кредитного ризику Банк, оцiнюючи фiнансовий стан Боржника (як банку-контрагенту, так i юридичних та фiзичних осiб), визначає його кредитоспроможнiсть та платоспроможнiсть. Банк визначає кредитоспроможнiсть Боржника пiд час надання кредиту та в разi змiни первiсних умов договору, у тому числi пов’язаних iз фiнансовими труднощами Боржника. Банк визначає платоспроможнiсть Боржника протягом строку дiї договору з перiодичнiстю, визначеною чинним законодавством України. Банк здiйснює оцiнку фiнансового стану Боржника протягом дiї договору про надання кредиту з перiодичнiстю встановленою чинним законодавством України. З метою оцiнки фiнансового стану Боржника Банком розроблено та затверджено внутрiшнi документи, що регламентуються процедуру здiйснення оцiнки фiнансового стану. Монiторинг кредитного ризику – це комплекс дiй Банку по отриманню та аналiзу iнформацiї про клiєнта протягом строку дiї кредитного договору. Монiторинг дозволяє оперативно реагувати на виникаючi ризики виконання зобов'язань позичальником по кредитнiй операцiї та знижує обсяг проблемних кредитiв. Монiторинг кредитної угоди включає: • монiторинг виконання позичальником умов кредитної угоди, в першу чергу – своєчасностi розрахункiв по кредиту та вiдсоткам; • монiторинг фiнансового стану на пiдставi наданої фiнансової iнформацiї (звiтностi); • монiторинг цiльового використання кредитних коштiв, досягнення запланованих показникiв бiзнес-плану/технiко-економiчного обґрунтування позичальника; • монiторинг забезпечення; • монiторинг нефiнансової iнформацiї (юридичнi аспекти, репутацiя позичальника, iнше). З метою обмеження кредитного ризику, Банк при здiйсненнi активних операцiй обов’язково виконує обмеження, що встановленi НБУ у виглядi нормативiв кредитних ризикiв. Протягом звiтного 2016 року Банком не порушувались нормативи кредитного ризику. На кiнець дня 31 грудня 2016 року значення нормативiв становили: Норматив максимального розмiру кредитного ризику на одного контрагента (Н7) – 22,53% (нормативне значення – не бiльше 25 %); Норматив великих кредитних ризикiв (Н8) – 96,74% (нормативне значення – не бiльше 800 %); Норматив максимального розмiру кредитного ризику за операцiями з пов'язаними з банком особами (Н9) – 4,93% (нормативне значення – не бiльше 25 %). Ринковий ризик Дiяльнiсть Банку не схильна до ринкових ризикiв, якi виникають у зв'язку з вiдкритими процентними та валютними позицiями, всiм з яких притаманна ринкова нестiйкiсть. Основнi завдання дiяльностi з управлiння ринковими ризиками Банку встановлюються Правлiнням Банку. Методи управлiння ринковими ризиками спрямованi на мiнiмiзацiю ризикiв, що вiдносяться до сукупної вiдкритої валютної позицiї Банку на певних ринках у випадку змiни ринкових показникiв (обмiнних курсiв, процентних ставок, вартостi цiнних паперiв). Управлiння ринковими ризиками здiйснюється за допомогою щоденного монiторингу, обмеженням окремих операцiй, оцiнкою цiни i можливостi конвертацiї вiдкритих позицiй. Валютний ризик Валютний (курсовий) ризик вiдображає ймовiрнiсть фiнансових втрат внаслiдок того, що курс однiєї валюти щодо iншої змiниться протягом певного часу. Управлiння курсовими ризиками здiйснюється шляхом управлiння валютною позицiєю Банку. Крiм встановлених Нацiональним банком України нормативних значень показникiв валютної позицiї Банку, Банк самостiйно встановлює показники та фактори, якi впливають на прийняття рiшень про формування валютної позицiї Банку. Управлiння валютним ризиком передбачає: - аналiз структурних та не структурних позицiй Банку та їх хеджування; - аналiз балансових та позабалансових позицiй та встановлення лiмiтiв в розрiзi валют; - забезпечення вiдповiдностi в частинi лiмiтiв вiдкритої валютної позицiї нормативам Нацiонального банку України та внутрiшньо банкiвським лiмiтам; - розробка шляхiв щодо усунення поточної та можливої прогнозної невiдповiдностi за лiмiтами вiдкритої валютної позицiї. Протягом 2016 року Банк здiйснював операцiї неттiнгу. Процентний ризик Ризик змiни процентної ставки - це наявний або потенцiйний ризик для надходжень або капiталу, який виникає внаслiдок несприятливих змiн процентних ставок. Цей ризик впливає як на прибутковiсть банку, так i на економiчну вартiсть його активiв, зобов'язань та позабалансових iнструментiв. Основними типами ризику змiни процентної ставки, на якi зазвичай наражається банк, є: 1) ризик змiни вартостi ресурсiв, який виникає через рiзницю в строках погашення (для iнструментiв з фiксованою процентною ставкою) та переоцiнки величини ставки (для iнструментiв iз змiнною процентною ставкою) банкiвських активiв, зобов'язань та позабалансових позицiй; 2) ризик змiни кривої дохiдностi, який виникає через змiни в нахилi та формi кривої дохiдностi; 3) базисний ризик, який виникає через вiдсутнiсть достатньо тiсного зв'язку мiж коригуванням ставок, отриманих та сплачених за рiзними iнструментами, всi iншi характеристики яких щодо переоцiнки є однаковими; 4) ризик права вибору, який постає iз наявностi права вiдмови вiд виконання угоди (тобто реалiзацiї права вибору), яке прямо чи опосередковано наявне в багатьох банкiвських активах, зобов'язаннях та позабалансових портфелях. Методи вимiрювання процентного ризику включають: • розрахунок процентної маржi та спреду; • аналiз розривiв за строками (ГЕП – аналiз); • метод альтернативної вартостi, який передбачає порiвняння процентних платежiв банку за фiнансовими iнструментами з процентними платежами за тими ж самими iнструментами, але розрахованими за ринковими процентними ставками; • iндексний факторний аналiз. Таблиця 21.1. Загальний аналiз процентного ризику (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу i менше 1 мiс. Вiд 1 до 6 мiс. Бiльше року Усього 1 2 3 4 5 6 2016 рiк 1 Усього фiнансових активiв 29 - - 29 2 Усього фiнансових зобов'язань 2 - - 2 3 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець попереднього перiоду 27 - - 27 2015 рiк - - - - 4 Усього фiнансових активiв 1 085 109 000 7 705 117 790 5 Усього фiнансових зобов'язань 2 - - 2 6 Чистий розрив за процентними ставками на кiнець попереднього перiоду 1 083 109 000 7 705 117 788 Проценти за фiнансовими активами – кредитами клiєнтiв Банку на кiнець 2016 року не нараховувались (в зв’язку зi здiйсненням Банком вiдступлення права вимоги за кредитами та простроченням зобов’язань клiєнтами Банку). Iнший цiновий ризик Цiновий ризик – це ймовiрнiсть отримання збиткiв внаслiдок несприятливих змiн ринкових цiн на акцiї, товари та iншi активи за наявностi вiдкритих позицiй. Аналiз ризикованостi проводиться як на рiвнi окремого iнструменту, так i портфелю в цiлому з урахуванням кореляцiї. Банк не вiдкривав позицiї, чутливi до цiнового ризику. Впродовж 2016 року Банк не проводив операцiї з фiнансовими iнструментами, якi за своєю природою викликають iнший цiновий ризик. В Банку вiдсутнiй торговий портфель цiнних паперiв, тому цiновi коливання iнструментiв не можуть впливати на капiтал. Географiчний ризик Географiчний ризик Банк визначає як ризик втрат внаслiдок концентрацiї коштiв Банку у географiчних регiонах через несприятливий вплив економiчних i полiтичних умов регiону або певнi ризики, пов’язанi з операцiями в конкретному регiонi. Таблиця 21.2. Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2016 рiк. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Україна Усього 1 2 3 4 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 29 29 2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 56 037 56 037 3 Усього фiнансових активiв 56 066 56 066 Зобов'язання 2 2 4 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 56 064 56 064 Банк здiйснює свою дiяльнiсть виключно на територiї України (не має вiдокремлених структурних пiдроздiлiв за кордоном), тому у процесi дiяльностi не наражається на географiчний ризик, оскiльки активи i зобов’язання Банку зосередженi тiльки в Українi. Таблиця 21.3 Аналiз географiчної концентрацiї фiнансових активiв та зобов'язань за 2015 рiк. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Україна Усього 1 2 3 4 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 085 1 085 2 Кошти в iнших банках 116 705 116 705 3 Усього фiнансових активiв 117 790 117 790 Зобов'язання 2 2 4 Чиста балансова позицiя за фiнансовими iнструментами 117 788 117 788 Концентрацiя iнших ризикiв Банком проводиться монiторинг iнших ризикiв, що дає змогу утримувати оптимальний портфель ризикiв без значної їх концентрацiї в тому чи iншому сегментi. Ризик лiквiдностi Лiквiднiсть Банку - це його можливiсть своєчасно i в повному обсязi забезпечувати виконання своїх боргових i фiнансових зобов'язань перед усiма контрагентами, що визначається наявнiстю достатнього власного капiталу банку, оптимальним розмiщенням i величиною коштiв по статтях активу i пасиву балансу з урахуванням вiдповiдних термiнiв. Ризик лiквiдностi визначається як наявний або потенцiйний ризик для надходжень та капiталу, який виникає через неспроможнiсть банку виконати свої зобов'язання в належнi строки, не зазнавши при цьому неприйнятних втрат. Ризик лiквiдностi виникає через нездатнiсть управляти незапланованими вiдтоками коштiв, змiнами джерел фiнансування та/або виконувати позабалансовi зобов'язання. Ризик незбалансованої лiквiдностi розглядається як iмовiрнiсть того, що банк не зможе своєчасно виконати свої зобов’язання через недостатнiсть високолiквiдних активiв (ризик недостатньої лiквiдностi) або втратить частину доходiв через надмiрну кiлькiсть високолiквiдних активiв (ризик надмiрної лiквiдностi). Процес управлiння банкiвською лiквiднiстю полягає в гнучкому поєднаннi вимог – максимiзацiї прибутковостi та обов’язкового додержання норм лiквiдностi. Управлiння ризиком лiквiдностi в банку здiйснюється через наступнi компоненти: - управлiння поточною платiжною позицiєю; - управлiння балансовою лiквiднiстю. Протягом звiтного 2016 року Банком не порушувались нормативи лiквiдностi. На кiнець дня 31 грудня 2016 року значення нормативiв становили: Норматив миттєвої лiквiдностi (Н4) – 1191,81% (нормативне значення – не менше 20%); Норматив поточної лiквiдностi (Н5) – 2972926% (нормативне значення – не менше 40 %); Норматив короткострокової лiквiдностi (Н6) – 2972926% (нормативне значення – не менше 60%). Таблиця 21.4 Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2016 рiк. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 3 до 12 мiс. Усього 1 2 3 4 5 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 29 - 29 2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - 56 037 56 037 3 Усього фiнансових активiв 29 56 037 56 066 Зобов’язання 4 Кошти клiєнтiв 2 - 2 5 Усього фiнансових зобов’язань 2 - 2 6 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 27 56 037 56 064 7 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 27 56 037 56 064 Таблиця 21.5. Аналiз фiнансових активiв та зобов'язань за строками погашення на основi очiкуваних строкiв погашення за 2015 рiк. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi На вимогу та менше 1 мiс. Вiд 1 до 3 мiс. Вiд 12 мiс. до 5 рокiв Усього 1 2 3 4 5 6 Активи 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 085 - - 1 085 2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв - 109 000 7 705 116 705 3 Усього фiнансових активiв 1 085 109 000 7 705 117 790 Зобов’язання Кошти клiєнтiв 2 - - 2 Усього фiнансових зобов’язань 4 Чистий розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 1 083 109 000 7 705 117 788 5 Сукупний розрив лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 1 083 109 000 7 705 117 788 Для аналiзу ризику лiквiдностi (Таблиця 21.8, Таблиця 21.9). Банк використовує метод оцiнки балансової вартостi фiнансових активiв та зобов’язань за строками до погашення. Данi фiнансових активiв та зобов’язань в таблицях наводяться за балансовою вартiстю. Аналiз лiквiдностi на кiнець дня 31 грудня 2016 року показав, що Банк не має проблем з лiквiднiстю. Обов’язковi нормативи Нацiонального банку України щодо лiквiдностi Банком виконувались.
22 Примiтка 22. Управлiння капiталом Управлiння капiталом Банку має наступну мету: • забезпечення можливостi Банку функцiонувати у якостi безперервно дiючого суб’єкта господарювання; • пiдтримка капiталу на рiвнi, необхiдному для забезпечення нормативу адекватностi регулятивного капiталу у розмiрi не менше 10% у вiдповiдностi до вимог Нацiонального банку України. Цiлями управлiння капiталом також є забезпечення: • достатнього рiвня рентабельностi вкладень акцiонерiв Банку; • стабiльного i послiдовного розвитку Банку, збiльшення обсягiв активних i пасивних операцiй, розширення перелiку послуг, що надаються клiєнтам Банку; • фiнансової стiйкостi i мiнiмiзацiї ризикiв, притаманних банкiвськiй дiяльностi. Процес управлiння капiталом полягає в проведеннi монiторингу основних показникiв капiталу Банку та прийманнi оперативних рiшень, виходячи з поточної ситуацiї та необхiдностi. Планування необхiдного рiвня капiталу проводиться на постiйнiй основi в процесi щорiчного бюджетування та монiторингу вiдповiдними пiдроздiлами. Полiтика управлiння капiталом полягає у: • нарощуваннi прибутку Банку у обсягах, необхiдних для забезпечення рентабельностi капiталу на достатньому рiвнi, та спрямування його у повному обсязi на поповнення капiталу Банку; • збалансованому зростаннi капiталу Банку та обсягiв активних операцiй з прийнятним ризиком з метою забезпечення адекватностi регулятивного капiталу Банку на рiвнi не менше 10%; • вдосконалення процедур iдентифiкацiї ризикiв, притаманних банкiвськiй дiяльностi, та запобiгання надмiрних ризикiв при здiйсненнi Банком активних операцiй. Норматив адекватностi/платоспроможностi регулятивного капiталу Н2 вiдображає здатнiсть Банку своєчасно i в повному обсязi розрахуватися за своїми зобов’язаннями, що випливають iз торговельних, кредитних або iнших операцiй грошового характеру. Протягом звiтного року Банком виконувався норматив адекватностi регулятивного капiталу, встановлений Нацiональним банком України. Регулятивний капiтал Банку вiдповiдає дiючим нормативним вимогам та забезпечує Банку можливiсть виконання всiх операцiй в межах отриманої банкiвської Лiцензiї. Таблиця 22. Структура регулятивного капiталу Таблиця 22.1. Структура регулятивного капiталу (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк 1 2 3 4 1 Основний капiтал (капiтал I рiвня) 63 937 119 629 1.1. Фактично сплачений зареєстрований статутний капiтал 121 000 121 000 1.2. Резервнi фонди 231 64 1.3. Нематерiальнi активи за мiнусом суми зносу (761) (1 398) 1.4 Результат поточного року (56 533) - 1.5 Збиток минулих рокiв (37) 2 Додатковий капiтал (капiтал II рiвня) - 1 464 2.1 Резерви пiд стандартну заборгованiсть - 1 260 2.2 Результат поточного року - 204 3 Усього регулятивного капiталу 63 937 121 093
23 Примiтка 23. Потенцiйнi зобов'язання банку а) розгляд справ у судi. У 2016 роцi Банк не приймав участi в судових процесах. б) потенцiйнi податковi зобов'язання. Iнформацiя щодо можливостi виникнення потенцiйних податкових зобов’язань вiдсутня. в) зобов'язання за капiтальними iнвестицiями. Iнформацiя щодо можливостi виникнення зобов’язань з капiтальних вкладень вiдсутня. г) зобов'язання оперативного лiзингу (оренди). Станом на 31.12.2016 р. Банк не мав платежiв за невiдмовними договорами про оперативний лiзинг (оренду). ґ) дотримання особливих вимог. У 2016 роцi Банк не отримував позиковi кошти. д) зобов'язання з кредитування. У 2016 роцi Банк не мав зобов'язань з кредитування. е) активи, що наданi в заставу, та активи, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням та розпорядженням ними. У 2016 роцi Банк не мав активiв, що наданi в заставу, та активiв, щодо яких є обмеження, пов'язане з володiнням, користуванням та розпорядженням ними.
24 Примiтка 24. Справедлива вартiсть фiнансових iнструментiв Справедлива вартiсть - це цiна, яка була б отримана за продаж активу чи сплачена за передачу зобов’язання у звичайнiй операцiї мiж учасниками ринку на дату оцiнки. Банк облiковує фiнансовi активи та фiнансовi зобов'язання за справедливою вартiстю. До фiнансових активiв Банку вiдносяться грошовi кошти та їх еквiваленти (кошти в Нацiональному банку України; кошти на кореспондентських рахунках в iнших банках; кошти в iнших банках (депозити, розмiщенi в iнших банках). Станом на 31.12.2016 року Банк не має фiнансових зобов'язань. Банком у 2016 роцi не здiйснювалися операцiї з купiвлi-продажу цiнних паперiв або iнших фiнансових активiв, справедлива вартiсть яких визначається за даними ринкових котирувань чи iнших моделей визначення справедливої вартостi. Таблиця 24.1. Аналiз фiнансових iнструментiв, що облiковуються за амортизованою собiвартiстю (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк справедлива вартiсть балансова вартiсть справедлива вартiсть балансова вартiсть 1 2 3 4 5 6 ФIНАНСОВI АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти: 29 29 1 085 1 085 1.1 кошти в Нацiональному банку України (крiм обов'язкових резервiв) 29 29 125 125 1.2 Кореспондентськi рахунки, депозити та кредити овернайт у банках - - 960 960 2 Кошти в iнших банках: - - - - 2.1 депозити в iнших банках - - - - 3 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв: 56 037 56 037 116 705 116 705 3.1 кредити юридичним особам 49 950 49 950 109 000 109 000 3.2 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 6 087 6 087 7 705 7 705 4 Усього фiнансових активiв, що облiковуються за амортизованою вартiстю 56 066 56 066 117 790 117 790 ФIНАНСОВI ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 5 Кошти клiєнтiв: 2 2 - - 5.1 iншi юридичнi особи 2 2 - - 6 Усього фiнансових зобов’язань, що облiковуються за амортизованою вартiстю 2 2 - -
25 Примiтка 25. Подання фiнансових iнструментiв за категорiями оцiнки Таблиця 25.1. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2016 рiк. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська заборгованiсть Усього 1 2 3 4 АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 29 29 2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 56 037 56 037 2.1 кредити юридичним особам 49 950 49 950 2.2 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 6 087 6 087 3 Усього фiнансових активiв 56 066 56 066 Таблиця 25.2. Фiнансовi активи за категорiями оцiнки за 2015 рiк. (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Кредити та дебiторська заборгованiсть Усього 1 2 3 4 АКТИВИ 1 Грошовi кошти та їх еквiваленти 1 085 1 085 2 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв 116 705 116 705 2.1 кредити юридичним особам 109 000 109 000 2.2 кредити на поточнi потреби фiзичним особам 7 705 7 705 3 Усього фiнансових активiв 117 790 117 790
26 Примiтка 26. Операцiї з пов'язаними сторонами Таблиця 26.1 Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 2016 року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 17 %) - 6 087 - 2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на кiнець дня 31.12.2015 року - - - Таблиця 26.2 Залишки за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 2015 року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 Кредити та заборгованiсть клiєнтiв (контрактна процентна ставка 17 %) - 7 705 - 2 Резерв пiд заборгованiсть за кредитами за станом на кiнець дня 31.12.2015 року - - - Таблиця 26.3 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2016 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 Процентнi доходи - 1 833 - 2 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (1 241) (103) Таблиця 26.3 Доходи та витрати за операцiями з пов'язаними сторонами за 2015 рiк (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 Процентнi доходи - 290 - 2 Адмiнiстративнi та iншi операцiйнi витрати - (1 403) (103) Таблиця 26.4 Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 2016 року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 Iншi зобов'язання (нарахованi резерви за вiдпустками) - (86) (9) Таблиця 26.5 Iншi права та зобов'язання за операцiями з пов'язаними сторонами за станом на кiнець 2015 року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 Iншi зобов'язання (нарахованi резерви за вiдпустками) - (80) - Таблиця 26.6 Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 2016 року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду - 3 700 - 2 Сума кредитiв, погашених пов'язаними сторонам протягом перiоду - 5 530 - Таблиця 26.6 Загальна сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам та погашених пов'язаними сторонами протягом 2015 року (тис. грн.) Рядок Найменування статтi Найбiльшi учасники (акцiонери) банку Провiдний управлiнський персонал Iншi пов'язанi сторони 1 Сума кредитiв, наданих пов'язаним сторонам протягом перiоду - 7 705 - Протягом 2015 року кредити пов’язаними сторонами не погашались. Таблиця 26.7 Виплати провiдному управлiнському персоналу (тис. грн.) Рядок Найменування статтi 2016 рiк 2015 рiк витрати нараховане зобов'язання (резерв вiдпустки) витрати нараховане зобов'язання (резерв вiдпустки) 1 2 3 4 5 6 1 Поточнi виплати працiвникам (648) 47 (990) 86 2 Виплати пiд час звiльнення (36) - (50) - 3 Всього виплати (684) 47 ( 1040) 86
27 Примiтка 27. Подiї пiсля дати балансу 03 лютого 2017 року згiдно рiшення Правлiння Нацiонального банку України № 67-рш/БТ ПАТ «КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК «ГЕФЕСТ» було вiднесено ко категорiї проблемних та запроваджено особливий контроль за дiяльнiстю банку.